Nga bersikulo sa Adlaw

Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog, hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo.

1 Tesalonica 5:6