Ndime ya Tsiku

cifukwa cace tsono tisagone monga otsalawo, komatu tidikire, ndipo tisaledzere,

1 Atesalonika 5:6