Ndima Zuva

Saka zvino, ngatiregei kuita savamwe vavete, asi ngatisvinurei uye tive vanozvidzora.

1 Vatesaronika 5:6