Өдрийн ишлэл

Тиймээс бид бусдын адил унталгүй, харин сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая.

1 Тесалоник 5:6