aayadda ee maalinta

sidaas daraaddeed yeynan seexan sida kuwa kale yeelaan, laakiinse aan soo jeedno oo aan feeyignaanno.

1 Tesaloniika 5:6