Aya na Rana

Amma wadda take zaman annashuwa kuwa, kamar matacciya take, ko da tana a raye.

1 Tim 5:6