ivesi Yosuku

ngalokho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe, siqonde.

1 Kwabasethesalonika 5:6