آیه روز

پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم.

۱تسالونیکیان 5:6