1 Kungaboken 4 SK73

1 Alltså vardt Salomo Konung öfver hela Israel.

2 Och desse voro hans Förstar: AsarJa, Zadoks son, Prestens,

3 Elihoreph och AhiJa, Sisa söner, voro skrifvare; Josaphat, Ahiluds son, var canceller.

4 Benaja, Jojada son, var härhöfvitsman; Zadok och AbJathar voro Prester.

5 AsarJa, Nathans son, var öfver ämbetsmännerna; Sabud, Nathans son, Prestens, var Konungens vän.

6 Ahisar var hofmästare; Adoniram, Abda son, var räntomästare.

7 Och Salomo hade tolf befallningsmän öfver hela Israel, som försörjde Konungen och hans hus; hvar hade en månad om året till att försörja.

8 Och de heto alltså: Hurs son på Ephraims berg;

9 Dekers son i Makaz, och i Saalbim, och i BethSemes, och i Elon BethHanan;

10 Heseds son i Aruboth, och hade dertill Socho, och hela landet Hepher;

11 AbiNadabs son hela landet Dor; och hade Taphath, Salomos dotter, till hustru;

12 Baana, Ahiluds son, i Taanach, och i Megiddo, och öfver hela BethSean, hvilket ligger vid Zarthana under Jisreel, ifrå BethSean intill den planen Mehola, intill hinsidon Jokmeam;

13 Gibers son i Ramoth i Gilead; och hade de städer Jairs, Manasse sons, i Gilead; och hade den ängden Argob, som i Basan ligger, sextio stora städer murade, och med kopparbommar;

14 Ahinadab, Iddo son, i Mahanaim;

15 Ahimaaz i Naphthali; och han tog också Basmath, Salomos dotter, till hustru;

16 Baana, Husai son, i Asser och i Aloth;

17 Jasaphat, Paruahs son, i Isaschar;

18 Simei, Ela son, i BenJamin;

19 Geber, Uri son, i Gileads land, i Sihons, de Amoreers Konungs land; och Ogs, Konungens i Basan; en befallningsman var i de samma landena.

20 Men Juda och Israel voro månge, såsom sanden i hafvet, och de åto och drucko, och voro glade.

21 Alltså var Salomo en herre öfver all rike, ifrån älfvene intill de Philisteers land, och allt intill de Egyptiers gränso; hvilke honom förde skänker, och tjente honom i hans lifstid.

22 Och Salomo måste dagliga hafva till spisning tretio corer semlomjöl, sextio corer annat mjöl,

23 Tio gödda oxar, och tjugu oxar af betene, och hundrade får; förutan hjort och rå, stengetter, och hvad man på stall höll.

24 Ty han var rådandes i hela landena, på denna sidon älfven, ifrå Tiphsah allt intill Gasa, öfver alla de Konungar på denna sidon älfven; och hade frid med alla sina grannar allt omkring;

25 Så att Juda och Israel bodde trygge, hvar och en under sitt vinträ, och under sitt fikonaträ, ifrå Dan allt intill BerSeba, så länge Salomo lefde.

26 Och Salomo hade fyratiotusend vagnhästar, och tolftusend resenärar.

27 Och befallningsmännerna försörjde Konung Salomo, och allt det som till Konungens bord hörde, hvar och en i sin månad; och läto intet fattas.

28 Sammalunda ock korn, och halm för hästar och mular, förde de dit som han var, hvar och en efter som honom befaldt var.

29 Och Gud gaf Salomo ganska stor visdom och förstånd, och ett fritt mod, såsom sanden som ligger på hafsens strand;

30 Så att Salomos visdom var större, än alla österländningabarnas, och alla Egyptiers visdom;

31 Och var visare än alla menniskor, och visare än Ethan den Esrahiten, Heman, Chalchol och Darda, Mahols söner; och var namnkunnig ibland alla Hedningar allt omkring.

32 Och han talade tretusend ordspråk; och hans visor voro tusende och fem.

33 Och han talade om trä, ifrå ceder, som är i Libanon, allt intill isop, som växer utu väggene; desslikes talade han om djur, om foglar, om matkar, om fiskar.

34 Och utaf all folk kommo till att höra Salomos visdom, ifrån alla Konungar på jordene, som af hans visdom hört hade.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22