Nehemja 11 SK73

1 Och öfverstarna för folket bodde i Jerusalem; men det andra folket kastade lott derom, att af tio skulle en del draga till Jerusalem, den helga staden, till att bo der, och nio delar i städerna.

2 Och folket välsignade alla de män, som friviljoge voro till att bo i Jerusalem.

3 Desse äro hufvuden i landskapen, de som i Jerusalem bodde; men i Juda städer bodde hvar och en på sina ägor, som i deras städer voro; nämliga Israel, Presterna, Leviterna, Nethinim och Salomos tjenares barn.

4 Och i Jerusalem bodde någre af Juda barn, och BenJamin. Af Juda barn: Athaja, Ussia son, Zacharia sons, Amaria sons, Sephatja sons, Mahalaleels sons, af Parez barn;

5 Och Maaseja, Baruchs son. CholHose sons, Hasaja sons, Adaja sons, Jojaribs sons, Zacharia sons, Siloni sons.

6 All Parez barn, som i Jerusalem bodde, voro fyrahundrad åtta och sextio dugelige män.

7 Desse äro BenJamins barn: Sallu, Mesullams son, Joeds sons, Pedaja sons, Kolaja sons, Maasesa sons, Ithiels sons, Jesaja sons.

8 Och efter honom Gabbai, Sallia, niohundrad åtta och tjugu.

9 Och Joel, Sichri son, var deras föreståndare; och Juda, Hasuna son, öfver den andra delen i stadenom.

10 Af Presterna bodde: Jedaja, Jojaribs son, Jachin.

11 Seraja, Hilkia son, Mesullams sons, Zadoks sons, Merajoths sons, Ahitobs sons, var Förste i Guds hus.

12 Och deras bröder, som i husena skaffa hade, voro åttahundrad två och tjugu. Och Adaja, Jerohams son, Pelalja sons, Amzi sons, Zacharia sons, Pashurs sons, Malchija sons,

13 Och hans bröder öfverstar ibland fäderna, voro tuhundrad två och fyratio; och Amassai, Asareels son, Ahsai sons, Mesillemoths sons, Immers sons,

14 Och deras bröder, väldige män, voro hundrade åtta och tjugu; och deras föreståndare var Sabdiel, Gedolims son.

15 Af Leviterna: Semaja, Hasubs son, Asrikams sons, Hasabia sons, Bunni sons;

16 Och Sabbethai, och Josabad af Leviternas öfverstar, uti de ärende, som utantill voro vid Guds hus;

17 Och Matthania, Micha son, Sabdi sons, Assaphs sons, den hufvudet var till att begynna tacksägelse i bönene; och Bakbukia den andre ibland sina bröder; och Abda, Sammua son, Galals sons, Jeduthuns sons.

18 Alle Leviterna i dem helga stadenom voro tuhundrad fyra och åttatio.

19 Och dörravaktarena, Akkub och Talmon, och deras bröder, som vid dörrarna vaktade, voro hundrade två och sjutio.

20 Men de andre Israel, Prester och Leviter, voro uti alla Juda städer, hvar och en i sinom arfvedel.

21 Och de Nethinim bodde i Ophel; och Ziha, och Gispa hörde till de Nethinim.

22 Föreståndaren öfver de Leviter i Jerusalem var Ussi, Bani son, Hasabia sons, Mattania sons, Micha sons. Utaf Assaphs barn voro sångare vid tjensten i Guds hus;

23 Förty Konungens bud var öfver dem, att sångarena skulle handla troliga, hvar och en på den dag, som honom borde.

24 Och Petahja, Mesesabeels son, af Serahs barn, Juda sons, var i Konungens stad i all ärende till folket.

25 Och Juda barn, som ute voro på bygdene i sin land, bodde somlige i KiriathArba, och i dess döttrom, och i Dibon, och i dess döttrom, och i Kabzeel, och dess döttrom.

26 Och i Jesua, Molada, BethPhalet,

27 HazarSual, BerSeba, och dess döttrom,

28 Och i Ziklag, och Mechona, och dess döttrom,

29 Och i EnRimmon, Sarega, Jarmuth,

30 Sanoah, Adullam, och dess döttrom; i Lachis, och på dess mark; i Aseka, och i dess döttrom. Och de lägrade sig, allt ifrå BerSeba intill Hinnoms dal.

31 Men BenJamins barn af Geba bodde i Michmas, Aija, BethEl och dess döttrar,

32 Och i Anathoth, Nob, Anania,

33 Hazor, Rama, Gittaim,

34 Hadid, Zeboim, Neballat,

35 Lod, Ono, i timberdalenom.

36 Och somlige Leviterna, som del hade i Juda, bodde ibland BenJamin.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13