2 Thessalonikerbreve 3 SK73

1 Yttermera, kära bröder, beder för oss, att Herrans ord må hafva framgång, och prisadt varda, såsom ock när eder;

2 Och att vi mågom friade varda ifrå vanartiga och arga menniskor; ty tron är icke hvars mans.

3 Men Herren är trofast, den eder styrka skall, och bevara för det onda.

4 Men vi förse oss till eder i Herranom, att I gören, och görande varden, hvad vi eder budit hafve.

5 Men Herren styre edart hjerta till Guds kärlek, och till Christi tålamod.

6 Och bjudom vi eder, käre bröder, i vårs Herras Jesu Christi Namn, att I dragen eder ifrå hvar och en broder som oskickeliga vandrar, och icke efter den stadga som han hafver fått af oss.

7 Ty I veten sjelfve, huru I skolen oss efterfölja; fördenskull vi hadom oss icke oskickeliga ibland eder;

8 Icke heller tagit brödet till gäfves af någrom; utan med arbete och mödo, natt och dag, hafve vi brukat oss, på det vi ingen af eder skulle vara till tunga;

9 Icke derföre, att vi dess icke magt hadom; utan att vi skulle gifva oss sjelfva eder till efterdömelse, att efterfölja oss.

10 Och då vi vorom när eder, böde vi eder sådant, att ho der icke ville arbeta, han skulle icke heller äta.

11 Ty vi höre, att somlige ibland eder umgås oskickeliga, och arbeta intet, utan drifva fåfängo.

12 Men dem som sådana äro bjude vi och förmane, genom vår Herra Jesum Christum, att de arbeta med stillhet, och äta sitt eget bröd.

13 Men I, käre bröder, förtröttens icke göra det godt är.

14 Om nu någor icke ville lyda vårt ord, honom teckner upp i ett bref, och hafver ingen umgängelse med honom, på det han skall blygas.

15 Dock håller honom icke såsom en ovän; utan förmaner honom såsom en broder.

16 Men sjelfver fridsens Herre gifve eder frid alltid, i allahanda måtto. Herren vare med eder allom.

17 Helsning med mine Pauli hand, hvilket är tecknet i all bref. Så skrifver jag:

18 Vårs Herras Jesu Christi nåd vare med eder allom. Amen. Sänd af Athen.

Kapitel

1 2 3