Matteus 1 SK73

1 Detta är boken af Jesu Christi börd, hvilken som är Davids son, Abrahams sons.

2 Abraham födde Isaac; Isaac födde Jacob; Jacob födde Juda, och hans bröder.

3 Juda födde Pharez och Zara, af Thamar; Pharez födde Hezrom; Hezrom födde Aram.

4 Aram födde Aminadab; Aminadab födde Nahasson; Nahasson födde Salmon.

5 Salmon födde Boas, af Rahab; Boas födde Obed, af Ruth; Obed födde Jesse.

6 Jesse födde Konung David; Konung David födde Salomon, af henne som var Urie hustru.

7 Salomon födde Roboam; Roboam födde Abia; Abia födde Asa.

8 Asa födde Josaphat; Josaphat födde Joram; Joram födde Osia.

9 Osia födde Joatham; Joatham födde Achas; Achas födde Ezechia.

10 Ezechia födde Manasse; Manasse födde Amon; Amon födde Josia.

11 Josia födde Jechonia och hans bröder, vid det Babyloniska fängelset.

12 Men efter det Babyloniska fängelset födde Jechonia Salathiel; Salathiel födde Zorobabel.

13 Zorobabel födde Abiud; Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor.

14 Asor födde Zadok; Zadok födde Achim; Achim födde Eliud.

15 Eliud födde Eleazar: Eleazar födde Mattham; Mattham födde Jacob.

16 Jacob födde Joseph, Marie man, af hvilko är födder Jesus, som kallas Christus.

17 Så äro alle lederna, ifrån Abraham intill David, fjorton leder; ifrå David till det Babyloniska fängelset, ock fjorton leder; ifrå det Babyloniska fängelset intill Christum, ock fjorton leder.

18 Jesu Christi födelse gick så till: När Maria, hans moder, var trolofvad Joseph, förr än de kommo samman, fans hon vara hafvandes af den Heliga Anda.

19 Men efter Joseph var en from man, och ville icke röja henne, tänkte han hemliga öfvergifva henne.

20 När han detta tänkte, si, då uppenbarades honom i sömnen Herrans Ängel, och sade: Joseph, Davids son, räds icke taga Maria, din hustru, till dig; ty det som är afladt i henne, det är af den Heliga Anda.

21 Och hon skall föda en Son, och du skall kalla hans Namn JESUS; ty han skall frälsa sitt folk ifrå deras synder.

22 Detta är allt skedt, på det fullbordas skulle det af Herranom sagdt är genom Propheten, som sade:

23 Si, en Jungfru skall varda hafvandes, och föda en Son, och de skola kalla hans Namn EmmanuEl; det är så mycket sagdt: Gud med oss.

24 När Joseph vaknade upp af sömnen, gjorde han som Herrans Ängel hade honom befallt, och tog sina hustru till sig.

25 Och kände henne intet, tilldess hon födde sin första Son; och kallade hans Namn JESUS.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28