2 Bakorinthe 11 SSO61SO

1 Hola le ka mamella bowatla ba ka hanyenyane! E, le fele le mmamelle!

2 Hobane ke le boulela ka poulelo ya Modimo, ke tswe ke le lebelleditse monna a le mong, ke tle ke le hlahise pela Kreste le le jwaloka morwetsana ya se nang sekodi.

3 Empa ke tshohile, esere mohlomong, jwalokaha noha e ne e thetse Eva ka mano a yona, le ya lona mehopolo e ka senyeha, ya timellwa ke nnete e ho Kreste.

4 Hobane e mong ha a ka tla, a le bolella Jesu osele, e seng eo re le boleletseng yena, leha le ka amohela Moya osele, e seng oo le o amohetseng, leha e le Evangeli esele, e seng eo le e nkileng taba eo le ka e mamella hantle.

5 Empa ke lekanya hoba ha ke a ka ka fetiswa ka letho, leha le le leng, ke baapostola ba fetisang ka boholo.

6 Ekare ha ke le sethoto ka puo, ka tsebo ha ke sona; empa re itsebahaditse hara lona ka nqa tsohle le ka ntho tsohle.

7 Kapa ke sitilwe ha ke ikokobeditse, le tle le phahamiswe, kahoba ke le boleletse Evangeli ya Modimo feela-feela na?

8 Ke hlobodisitse dikereke tse ding, ka nka moputso ho tsona ke tle ke sebeletse lona.

9 Mme leha ke ne ke sa le hara lona, ke le tsietsing ya bohloki, ha ke a ka ka kgathatsa motho; hobane baena ba tswang Masedonia ba mpabaletse ka seo ke neng ke se hloka; mme ke itlhokometse hore ke se ke ka le etsetsa boima le ka ntho leha e le nngwe le jwale ke sa tla iponela teng.

10 Ke ometse ka nnete ya Kreste, e leng ho nna, hoba nke ke ka amohuwa sebaka seo sa ho ithorisa seo ke nang le sona mafatsheng a Akaea.

11 Na ke ka baka lang? Na ke ka hoba ke sa le rate? Ho tseba Modimo!

12 Empa seo ke se etsang, ke tla nne ke se etse hore, haele ba batlang sebaka, ke ba hlokise sona, hore ho seo ba ithorisang ka sona, ba fumanwe hoba ba jwaloka rona.

13 Hobane batho ba jwalo ke baapostola ba bohata, ke basebetsi ba mano, ba ikgakanya ka sebopeho se kang sa baapostola ba Kreste.

14 Mme hase ho ka makatsang, etswe Satane le yena a ikgakanya ka sebopeho se kang sa lengeloi la lesedi.

15 Ha ho le jwalo, re ke ke ra makala ha bahlanka ba hae le bona ba ikgakanya ka sebopeho se kang sa bahlanka ba ho loka; empa qetello ya bona e tla lekana le mesebetsi ya bona.

16 Ke a pheta, ke re: Motho a se ke a bolela hore ke lewatla; leha ho se jwalo, nkamoheleng, leha ke le lewatla, le nna ke tle ke ithorise hanyenyane.

17 Seo ke se bolelang, ha ke lekanya tseo nka ithorisang ka tsona, ha ke se bolele ka mokgwa wa Morena, empa e le jwaloka hoja ke ka bowatla.

18 Jwale he, erekaha ba bangata ba ithorisa ka nama, le nna ke tla ithorisa.

19 Hobane le ye le mamelle mawatla hantle, lona ba hlalefileng.

20 Ekasita leha motho a le tuba, leha motho a le ja, leha motho a le amoha, leha motho a le phahamela, leha motho a le jabela, le ye le mamelle.

21 Ke rialo ka dihlong, ho le jwaloka hoja re se na matla le hanyenyane.Athe leha motho a ka bua a sa tshabise letho, le nna — ke bua ka bowatla — nke ke ka tshabisa letho.

22 A ke Baheberu? Le nna ke yena. A ke Baiseraele? Le nna ke yena. A ke ditloholo tsa Abrahama? Le nna ke se seng sa tsona.

23 Na ke bahlanka ba Kreste? — ke bua ka bowatla — teng, ke a ba fetisa; ke ba fetisa ka mesebetsi, le ka mabote haholo, le ka diteronko; ke bile lefung hangata;

24 ke shapilwe ka phafa ke Bajuda hahlano, ditjhapo tsa eba mashome a mane, ha hlokahala e qetellang; ke shapilwe ka thupa hararo;

25 ke tlepeditswe ka majwe hang; ke shwetswe ke sekepe hararo; ke hlotse tsatsi le le leng le bosiu bo le bong bodibeng ba lewatle;

26 ke bile maetong hangata; ke batlile ke timella dinokeng, ka batla ke timela hara mashodu, ka batla ke timetswa ke ba setjhaba sa heso, ka batla ke timetswa ke baditjhaba, ka batla ke timella metseng, ka batla ke timella mafeelleng, ka batla ke timella lewatleng, ka batla ke timetswa ke baena ba mahata.

27 Ka ba ditsietsing le bothateng, ka hloka boroko hangata, ka lapa, ka nyorwa, ka itima dijo hangata, ka hatsela, ka senyehelwa ke dikobo.

28 Leha ho sa balwe ditsietsi tse tswang kantle, ke dikilwe ka matsatsi wohle ke dipelaetso tsa dikereke tsohle.

29 Ke mang ya fokolang, nna ke sa fokole? Ke mang ya kgoptjwang, nna ke sa tjhe?

30 Ha ho ka thwe, ho ke ho ithoriswe, nna ke tla ithorisa ka tsa ho fokola ha ka!

31 Modimo, e leng Ntata Morena wa rona Jesu Kreste, e leng o bokwang ka ho sa feleng, o a tseba hoba ha ke leshano.

32 Enere mohla ke neng ke le Damaseka, mmusisi wa morena Aretase o ne a beile dihlwela motseng wa Badameseka, a rata ho ntshwara.

33 Empa ba ntheosa lerakong ka sefensetere, ke le ka serotong, mme ka phonyoha jwalo matsohong a hae.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13