2 Bakorinthe 2 SSO61SO

1 Mme ke itaile hore nke ke ka boela ho lona ka maswabi.

2 Hobane ha nka le swabisa, ke tla thabiswa ke mang, haese ke eo ke mo swabisitseng?

3 Leha ke ne ke le ngolle jwalo, e ne e le hore mohla ke fihlang, ke se ke ka swabiswa ke bao ke tshwanetseng ho thabiswa ke bona; kamoo ke ntseng ke le tshepile kaofela kateng, hobane thabo ya ka ke ya lona bohle.

4 Hobane nkile ka le ngolla ke hlomohile haholo, ka pelo e tsietsweng le ka meokgo e mengata; mme e ne e se ho le swabisa, empa e ne e le hore le tle le tsebe lerato le tlodisang leo ke le ratang ka lona.

5 Ha e mong a hlahisitse maswabi, ha a swabisa nna, empa ka nqa tse ding o swabisitse le lona bohle; ke rialo, ke tle ke se ke ka le imetsa.

6 Ho lekane ha motho eo a kgalemetswe jwalo ke ba bangata.

7 Empa jwale, le tshwanetse ho mo rekolohela le ho mo tshedisa, motho eo a tle a se ke a qetwa ke maswabi a tlodisang.

8 Ke le rapela ke hona, ke re, le ke le mmontshe lerato la lona;

9 etswe ke le ngoletse hore ke tle ke le leke, mme ke tsebe hobane na nthong tsohle le a nkutlwa.

10 Eo le mo rekolohelang le nna ke a mo rekolohela; hobane le nna ha ke leballa motho molato, ke mo leballa wona ka baka la lona, mahlong a Kreste;

11 re tle re se ke ra tlatlapuwa letho ke Satane, hobane re hlile re tseba merero ya hae.

12 Mme mohla ke tlileng Trowase ho bolela Evangeli ya Kreste, leha nkile ka bulelwa monyako teng ke Morena,

13 ha ke a ka ka iketla moyeng wa ka, kahobane ha ke a ka ka fumana Tite, ngwaneso; ka mpa ka ba dumedisa, ka ntoo ikela Masedonia.

Boapostola ba Pauluse; seo a se sebeditseng ke ka Modimo; selekane se setjha se feta sa kgale; ditsietsi tsa mosebetsi; tse mo tshepisang, tse mo kgothatsang.

14 Ho roriswe Modimo o re neang ho hlola kamehla ka Kreste, o hasetsang hohle ka rona monkgo wa tsebo ya wona!

15 Hobane ho Modimo re monkgo o monate wa Kreste hara ba bolokehang le hara ba timelang:

16 ho ba bang re monkgo wa lefu, o bolayang; ho ba bang re monkgo wa bophelo, o phedisang. Empa ke mang ya ka lokelang tse kalo?

17 Hobane ha re tshwane le ba bangata ba tswakang lentswe la Modimo; re ntse re bua re le ba nnete, re le ba buiswang ke Modimo, pontsheng ya Modimo, re le ho Kreste.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13