2 Mosebok 25 SK73

1 Och Herren talade med Mose, och sade:

2 Säg Israels barnom, att de gifva mig ett häfoffer; och tager det af hvar man, den som dertill ett frivilligt hjerta hafver.

3 Och detta är häfoffret, som I skolen taga af dem: Guld, silfver, koppar;

4 Gult silke, skarlakan, rosenrödt, hvitt tvinnadt silke, getahår;

5 Rödlett vädurskinn, tackskinn, furoträ;

6 Oljo till lampor, speceri till smörjelse, och godt rökverk;

7 Onichsten, och infattade stenar till lifkjortelen, och till skölden.

8 Och de skola göra mig en helgedom, att jag må bo ibland dem.

9 Efter som jag vill visa dig en eftersyn till tabernaklet, och till allt det som dertill hörer, så skolen I göra det.

10 Görer en ark af furoträ; halftredje aln skall vara längden, halfannor aln bredden, och halfannor aln höjden.

11 Och du skall bedraga honom med godt guld, innan och utan; och gör en gyldene krans ofvan omkring.

12 Och gjut fyra ringar af guld; dem skall du sätta i alla fyra hörnen, så att två ringar äro på den ena sidone, och två på den andra sidone.

13 Och gör stänger af furoträ, och bedrag dem med guld;

14 Och stick dem in i ringarna på sidone af arken, att man må bära honom dermed.

15 Och skola de blifva i ringomen, och icke varda utdragna;

16 Och du skall lägga uti arken det vittnesbörd, som jag skall få dig.

17 Du skall ock göra en nådastol af klart guld; halftredje aln skall vara längden på honom, och halfannor aln bredden.

18 Och du skall göra två Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom;

19 Så att en Cherub är på denna ändanom, den andra på den andra ändanom; och alltså äro två Cherubim på nådastolens ändom.

20 Och de Cherubim skola uträcka sina vingar ofvan öfver, så att de öfvertäcka nådastolen med sina vingar, och hvarsannars anlete stå emot hvartannat; och deras anlete skola se uppå nådastolen.

21 Och du skall sätta nådastolen ofvanuppå arken; och lägga i arken det vittnesbörd, som jag skall få dig.

22 Och dädan vill jag betyga dig, och tala med dig, nämliga utaf nådastolenom, emellan de två Cherubim, som äro uppå vittnesbördsens ark, allt det som jag vill befalla dig till Israels barn.

23 Du skall ock göra ett bord af furoträ; två alnar skall dess längd vara, och en aln bredden, och halfannor aln höjden.

24 Och du skall bedraga det med klart guld, och göra en gyldene krans omkring det;

25 Och ena listo omkring, en hand bredt hög, och en gyldene krans omkring listona.

26 Och du skall göra der fyra gyldene ringar till, uppå de fyra hörnen på dess fyra fötter.

27 Hardt under listone skola ringarna vara, att man må stinga stänger derin, och bära bordet.

28 Och du skall göra stängerna af furoträ, och bedraga dem med guld, att bordet må dermed varda buret.

29 Du skall ock göra dess fat, skedar, kannor, skålar, af klart guld, att man dermed ut och in skänker.

30 Och skall du alltid lägga skådobröd fram för mig på bordet.

31 Du skall ock göra en ljusastaka af klart tätt guld; läggen deruppå skall vara med rör, skålar, knöpar och blommor.

32 Sex rör skola utgå på sidorna af ljusastakan, af hvarjo tre rör.

33 Hvar och en rör skall hafva tre skålar, såsom mandelnötter, knöpar och blommor. Detta skola vara de sex rör, som utgå af ljusastakanom.

34 Men läggen af ljusastakanom skall hafva fyra skålar, och dertill knöpar och blommor;

35 Och ju en knöp under två rör af de sex, som gå utaf ljusastakanom.

36 Ty både knöpar och rör skola gå derutaf; och alltsamman klart tätt guld.

37 Och du skall göra sju lampor ofvanuppå, så att de lysa emot hvarandra;

38 Och ljusanäpor, och släcketyg, allt af klart guld.

39 Utaf en centener klart guld skall du göra honom, med all desse tyg.

40 Och se till, att du allt gör efter den eftersyn, som du på bergena sett hafver.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40