Efesierbrevet 3 SK73

1 För denna saks skull är jag Paulus Christi Jesu fånge för eder, Hedningar;

2 Om I eljest hört hafven om Guds nåds ämbete, som mig gifvet är till eder;

3 Att denna hemlighet är mig genom uppenbarelse förkunnad, såsom jag tillförene med få ord skref;

4 Af hvilko, om I det läsen, I mågen märka mitt förstånd i Christi hemlighet;

5 Hvilket icke kunnigt gjordt är i förtiden menniskors barnom, såsom det nu uppenbaradt är hans heliga Apostlar och Propheter, genom Andan;

6 Nämliga att Hedningarna skola vara medarfvingar, och samma lekamens och hans löftes delaktige i Christo, genom Evangelium;

7 Hvilkets tjenare jag vorden är, efter den gåfvo af Guds nåd, som mig gifven är, efter hans krafts verkning.

8 Mig, som är den aldraringaste ibland all helgon, är denna nåd gifven, att jag skall ibland Hedningarna förkunna de obegrundeliga Christi rikedomar;

9 Och i ljuset frambära för hvar man, hurudana delaktighet är i den hemlighet, som härtilldags i verldene hafver fördold varit i Gudi, den all ting skapat hafver genom Jesum Christum;

10 På det nu skulle kunnigt varda Förstadömen och Herradömen i himmelen, på församlingene, Guds margfaldeliga vishet;

11 Efter den försyn af verldenes begynnelse, hvilka han bevist hafver i Christo Jesu, vårom Herra;

12 Genom hvilken vi hafve dristighet och tillgång med all förtröstning, genom trona på honom.

13 Derföre beder jag, att I icke uppgifvens för mina bedröfvelsers skull, som jag lider för eder, hvilka äro eder till pris.

14 Fördenskull böjer jag min knä till vårs Herras Jesu Christi Fader;

15 Den der rätte Fadren är öfver allt det Fader heter i himmelen och på jordene;

16 Att han ville gifva eder kraft, efter sine härlighets rikedomar, att I starke varden genom hans Anda, till den invärtes menniskan;

17 Att Christus må bo genom trona i edor hjerta, stadeliga rotade och grundade i kärlekenom;

18 Att I mågen begripa med all helgon, hvad bredden, och längden, och djupet, och höjden är;

19 Och dermed känna Christi kärlek, den all kunskap öfvergår; på det I mågen uppfyllde varda med allahanda Guds fullhet.

20 Men honom, som rikeliga förmår göra, öfver allt det vi bedjom, eller tänkom, efter den kraft som verkar i oss;

21 Honom vare ära i församlingen, genom Christum Jesum, i allan tid, ifrån evighet till evighet. Amen.

Kapitel

1 2 3 4 5 6