1 Krönikeboken 5:23 SV1917

23 Halva Manasse stams barn bodde ock där i landet, från Basan ända till Baal-Hermon och Senir och Hermons berg, och de voro talrika.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:23 i sitt sammanhang