Esra 2 SFB15

De som återvände från Babel

1 Dessa var de män från provinsen som drog upp från landsflykten och fångenskapen. Babels kung Nebukadnessar hade fört bort dem, men de vände nu tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.

2 De följde med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilsan, Mispar, Bigvaj, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels folk:

3 Paroshs barn: 2 172,

4 Shefatjas barn: 372,

5 Aras barn: 775,

6 Pahat-Moabs barn, av Jeshuas och Joabs barn: 2 812,

7 Elams barn: 1 254,

8 Sattus barn: 945,

9 Sackajs barn: 760,

10 Banis barn: 642,

11 Bebais barn: 623,

12 Asgads barn: 1 222,

13 Adonikams barn: 666,

14 Bigvajs barn: 2 056,

15 Adins barn: 454,

16 Aters barn av Hiskia: 98,

17 Besajs barn: 323,

18 Joras barn: 112,

19 Hashums barn: 223,

20 Gibbaras barn: 95,

21 Betlehems barn: 123,

22 männen från Netofa: 56,

23 männen från Anatot: 128,

24 Asmavets barn: 42,

25 Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: 743,

26 Ramas och Gebas barn: 621,

27 männen från Mikmas: 122,

28 männen från Betel och Ai: 223,

29 Nebos barn: 52,

30 Magbishs barn: 156,

31 den andre Elams barn: 1 254,

32 Harims barn: 320,

33 Lods, Hadids och Onos barn: 725,

34 Jerikos barn: 345,

35 Senaas barn: 3 630.

36 Av prästerna: Jedajas barn av Jeshuas hus: 973,

37 Immers barn: 1 052,

38 Pashurs barn: 1 247,

39 Harims barn: 1 017.

40 Av leviterna: Jeshuas och Kadmiels barn, av Hodajas barn: 74,

41 av sångarna: Asafs barn: 128,

42 av dörrvakternas barn: Shallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn och Sobajs barn: tillsammans 139.

43 Av tempeltjänarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

44 Keros barn, Siahas barn, Padons barn,

45 Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,

46 Hagabs barn, Samlajs barn, Hanans barn,

47 Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,

48 Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,

49 Uzzas barn, Paseas barn, Besajs barn,

50 Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,

51 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

52 Basluts barn, Mehidas barn, Harshas barn,

53 Barkos barn, Siseras barn, Temas barn,

54 Nesias barn, Hatifas barn.

55 Av Salomos tjänares barn: Sotajs barn, Hassoferets barn, Perudas barn,

56 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

57 Shefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebajims barn, Amis barn.

58 Tempeltjänarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans 392.

59 Dessa var de som begav sig hem från Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addam och Immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt eller om de tillhörde Israel:

60 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, 652.

61 Av prästernas barn: Habajas barn, Hackos barn och Barzillajs barn, han som tog en av gileaditen Barzillajs döttrar till hustru och blev uppkallad efter dem.

62 Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför ansågs de orena och uteslöts från prästämbetet.

63 Ståthållaren sade till dem att de inte skulle få äta av det högheliga förrän en präst trädde fram med urim och tummim.

64 Hela församlingen utgjorde tillsammans 42 360,

65 förutom tjänare och tjänarinnor som uppgick till 7 337. Till dem hörde 200 sångare och sångerskor.

66 De hade 736 hästar, 245 mulåsnor,

67 435 kameler och 6 720 åsnor.

68 När de kom till Herrens hus i Jerusalem gav några av huvudmännen för familjerna frivilliga gåvor till Guds hus för att det åter skulle byggas upp på sin plats.

69 De gav efter sin förmåga till arbetskassan 61 000 dariker i guld och 5 000 minor i silver och dessutom 100 prästskrudar.

70 Prästerna, leviterna och en del av folket samt sångarna, dörrvakterna och tempeltjänarna bosatte sig i sina städer, och hela Israel i sina städer.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10