Esra 8 SFB15

Huvudmännen som följde med Esra

1 Dessa var de huvudmän för familjerna som under kung Artashastas regering lämnade Babel tillsammans med mig och som här nämns efter sina släkter:

2 Av Pinehas söner Gershom, av Itamars söner Daniel,av Davids söner Hattush

3 av Shekanjas söner, av Paroshs söner, Sakarja och 150 män som upptogs i släktregistret med honom,

4 av Pahat-Moabs söner Eljoenaj, Serajas son, och med honom 200 män,

5 av Shekanjas söner Jahaziels son och med honom 300 män,

6 av Adins söner Ebed, Jonatans son, och med honom 50 män,

7 av Elams söner Jesaja, Ataljas son, och med honom 70 män,

8 av Shefatjas söner Sebadja, Mikaels son, och med honom 80 män,

9 av Joabs söner Obadja, Jehiels son, och med honom 218 män,

10 av Shelomits söner Josifjas son och med honom 160 män,

11 av Bebajs söner Sakarja, Bebajs son, och med honom 28 män,

12 av Asgads söner Johanan, Hackatans son, och med honom 110 män,

13 av Adonikams söner några som kom senare och som hette Elifelet, Jegiel och Shemaja, och med dem 60 män,

14 av Bigvajs söner Utaj och Sabbud och med dem 70 män.

Resan från Babel till Jerusalem

15 Jag samlade dessa vid floden som flyter mot Ahava, och vi slog läger där i tre dagar. Men när jag såg närmare på folket och prästerna fann jag inga leviter där.

16 Då sände jag bud efter huvudmännen Elieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Sakarja och Meshullam och lärarna Jojarib och Elnatan.

17 Jag befallde dem att gå till Iddo, huvudmannen i Kasifja, och jag lade ord i deras mun att säga till Iddo och hans bror och till tempeltjänarna i Kasifja, för att de skulle sända oss tjänare till vår Guds hus.

18 Eftersom vår Guds goda hand var över oss sände de till oss en förståndig man, en ättling till Mahli som var son till Levi, Israels son, liksom Sherebja med hans söner och bröder, 18 män,

19 vidare Hashabja och med honom Jesaja, av Meraris barn, med dennes bröder och deras söner, 20 män.

20 Dessutom sände de 220 av tempeltjänarna som alla var inskrivna med namn, sådana som David och hans hövdingar utsett till leviternas tjänst.

21 Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.

22 Jag skämdes nämligen för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen, eftersom vi hade sagt till kungen: ”Vår Guds hand är över alla som söker honom och låter det gå dem väl, men hans makt och hans vrede drabbar alla som överger honom.”

23 Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

24 Jag avskilde tolv av de främsta bland prästerna liksom Sherebja och Hashabja och med dem tio av deras bröder.

25 Jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen, den gåva som kungen och hans rådgivare och furstar och alla israeliterna där hade gett till vår Guds hus.

26 Jag vägde upp åt dem 650 talenter silver och silverkärl till ett värde av 100 talenter, likaså 100 talenter guld,

27 20 bägare av guld till ett värde av 1 000 dariker, samt två kärl av fin glänsande koppar, dyrbara som guld.

28 Jag sade till dem: ”Ni är helgade åt Herren, och kärlen är helgade och silvret och guldet är en frivillig gåva åt Herren, era fäders Gud.

29 Vaka över det och bevara det tills ni får väga upp det i Jerusalem i kamrarna i Herrens hus inför de främsta bland prästerna och leviterna och de främsta inom Israels familjer.”

30 Då tog prästerna och leviterna emot det uppvägda silvret och guldet och kärlen för att föra det till Jerusalem, till vår Guds hus.

31 Vi bröt upp från floden Ahava på tolfte dagen i första månaden för att resa till Jerusalem. Vår Guds hand var över oss och han räddade oss från fiender och bakhåll på vägen.

32 När vi kom till Jerusalem vilade vi där i tre dagar.

33 Men på fjärde dagen vägde man upp silvret, guldet och kärlen i vår Guds hus och det överlämnades åt prästen Meremot, Urias son. Med honom var också Eleasar, Pinehas son, och likaså leviterna Josabad, Jeshuas son, och Noadja, Binnujs son.

34 Allt överlämnades efter antal och vikt, och samtidigt nertecknades hela vikten.

35 De landsflyktiga som hade kommit tillbaka från fångenskapen offrade som brännoffer åt Israels Gud tolv tjurar för hela Israel, 96 baggar, 77 lamm och tolv syndoffersbockar, alltsammans som brännoffer åt Herren.

36 De överlämnade kungens förordning till kungens satraper och till ståthållarna i landet på andra sidan floden, och dessa understödde folket och Guds hus.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10