1 Mosebok 10 SK73

1 Detta är Noahs söners slägt: Sem, Ham, Japhet, och de födde barn efter flodena.

2 Japhets barn äro desse: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Thubal, Mesech och Thiras.

3 Men Gomers barn äro desse: Ascenas, Riphath och Thogarma.

4 Javans barn äro desse: Elisa, Tharsis, Chitthim och Dodanim.

5 Utaf dessom äro utspridde Hedningarnas öar i deras landom, hvar efter sitt mål, slägte och folk.

6 Hams barn äro desse: Chus, Mizraim, Phut och Canaan.

7 Chus barn äro desse: Seba, Hawila, Sabtha, Raema och Sabthecha. Raemas barn äro desse: Scheba och Dedan.

8 Men Chus födde Nimrod; han begynte en väldig herre vara på jordene.

9 Och var en väldig jägare för Herranom. Deraf är det ordspråket: Det är en väldig jägare för Herranom, såsom Nimrod.

10 Och hans rikes begynnelse var Babel, Erech, Acad och Calne uti Sinear land.

11 Utaf det landet är sedan kommen Assur; och han byggde Nineve och Rehoboth, och Calah.

12 Och dertill Resen emellan Nineve och Calah: Detta är en stor stad.

13 Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,

14 Patrusim och Casluhim. Af hvilkom utkomne äro de Philistim och Caphthorim.

15 Men Canaan födde Zidon sin första son, och Heth,

16 Jebusi, Emori, Girgasi,

17 Hivi, Archi, Sini,

18 Arvadi, Semari och Hamathi. Af dem äro utspridde de Cananeers slägter.

19 Och deras gränsor voro ifrå Zidon genom Gerar, allt intill Gaza, till dess man kommer intill Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboim, och intill Lasa.

20 Desse äro nu Hams barn i deras slägter, tungomålom, landom och folkom.

21 Men Sem, Japhets broder, den äldste, födde ock barn, hvilken en fader är till all Ebers barn.

22 Och desse äro hans barn: Elam, Assur, Arphachsad, Lud och Aram.

23 Arams barn äro desse: Uz, Hul, Gether och Mas.

24 Arphachsad födde Salah, Salah födde Eber.

25 Eber födde två söner, en het Peleg, derföre att i hans tid vardt verlden delad; hans broder het Jaketan.

26 Och Jaketan födde Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

27 Hadoram, Usal, Dikela,

28 Obal, Abimael, Seba,

29 Ophir, Hawila och Jobab. Alle desse äro Jaketans söner.

30 Och deras boning var ifrå Mesa, intill man kommer till Sephar på berget öster ut.

31 Dessa äro Sems barn, uti deras slägter, tungomålom, landom och folkom.

32 Detta är nu Noahs barns afföda, uti deras slägter och folkom. Af hvilkom utspridt är folket på jordene efter floden.