Joan 1 EAB

SARRERA (1,1-51)

Jainkoaren Hitza gizon egin

1 Hasieran bazen Hitza.Hitza Jainkoarekin zegoeneta Hitza Jainko zen.

2 HasieranJainkoarekin zegoen Hitza.

3 Gauza guztiakberonen bidez egin ziren,eta egindakotik ezerez da berau gabe egin.

4 Hitzarengan zegoen bizia,eta bizia gizakien argia zen;

5 argi horrek ilunpetan egiten du argi,baina ilunpeek ez zuten onartu.

6 Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena.

7 Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren mezuaren bidez sinets zezaten.

8 Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.

9 Hitza zen egiazko argia,mundura etorrizgizaki guztiak argitzen dituena.

10 Munduan zegoeneta, mundua haren bidezegina izan arren,mundukoek ez zuten onartu.

11 Bere etxera etorri zen,baina beretarrek ez zuten onartu.

12 Onartu zuten guztiei, ordea,berarengan sinesten dutenei, alegia,Jainkoaren seme-alaba izatekoahalmena eman zien.

13 Hauek ez dira giza odolekoak,ezta gizakiaren borondatezsortuak ere,Jainkoarengandik jaioak baizik.

14 Eta Hitza gizon egin zeneta gure artean jarri bizitzen.Ikusi dugu haren Jainko-aintza,Aitarengandikmaitasun eta egiaz beteadatorren Seme bakarraridagokion aintza.

15 Joanek beronetaz egin zuen testigantza, oihu eginez: «Honetaz ari nintzen ni, “Nire ondoren datorrena nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen” esan nuenean».

16 Izan ere, guztiok hartu duguharen betearen betetik,eta maitasuna maitasunaren gainhartu ere.

17 Legea Moisesen bidez eman zen;maitasuna eta egia, berriz,Jesus Mesiasen bidez.

18 Jainkoa ez du inork inoiz ikusi;Aitaren baitan dagoeneta Jainko denSeme bakarrakeman digu haren berri.

Joan Bataiatzailearen testigantza

19 Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani Jerusalemdik nor zen galdetzera.

20 Hark argi eta garbi aitortu zuen:—Ni ez naiz Mesias.

21 —Orduan, zer? Elias zara? —galdetu zioten.Joanek erantzun:—Ez.—Etortzekoa den profeta zara?Hark erantzun:—Ez.

22 Berriro galdetu zioten:—Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. Zer diozu zeure buruaz?

23 Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen:—Ni, «Prestatu bidea Jaunari» basamortuan oihuka ari denaren ahotsa naiz.

24 Talde hartako batzuk fariseuak ziren.

25 Hauek galdetu zioten:—Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den profeta ere, nola ari zara bataiatzen?

26 Joanek erantzun zien:—Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat,

27 nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere.

28 Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.

Joanek Jesus, Jainkoaren Bildotsa, aurkeztu

29 Biharamunean, Joanek Jesus beregana etortzen ikusi eta esan zuen: «Hona hemen Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatua kentzen duena.

30 Honetaz ari nintzen, “Nire ondoren datorren gizona nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen” esan nuenean.

31 Neuk ere ez nuen ezagutzen; baina ni urez bataiatzera etorri banaiz, bera Israel herriari agerrarazteko izan da».

32 Eta beste hau ere aitortu zuen Joanek: «Espiritua ikusi dut, uso-tankeran, zerutik jaisten, eta honen gainean gelditzen.

33 Neuk ere ez nuen ezagutzen, baina urez bataiatzera bidali ninduenak esan zidan: “Espiritua jaisten eta gizon baten gainean gelditzen ikusiko duzu; huraxe da Espiritu Santuaz bataiatzen duena”.

34 Eta neuk ikusi dut eta aitortzen hauxe dela Jainkoaren Semea».

Lehen ikasleak

35 Hurrengo egunean, berriro ere bertan zegoen Joan bere bi ikaslerekin.

36 Jesus handik igarotzen ikusirik, esan zuen: «Hona hemen Jainkoaren Bildotsa».

37 Bi ikasleek, hori entzutean, Jesusi jarraitu zioten.

38 Jesusek, atzera begiratu eta ondoren zetozkiola ikusirik, galdetu zien:—Zeren bila zabiltzate?Haiek erantzun:—Rabbi, non bizi zara? (Rabbik «Maisu» esan nahi du).

39 Jesusek esan zien:—Etorri eta ikusi.Joan, non bizi zen ikusi eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Arratsaldeko laurak aldea zen.

40 Joani entzun eta Jesusi jarraitu zioten bietariko bat Andres zen, Simon Pedroren anaia.

41 Lehenik, bere anaia Simonekin egin zuen topo, eta esan zion: «Mesias aurkitu diagu» (Mesiasek «Kristo» —hau da, Gantzutu— esan nahi du).

42 Eta Jesusengana eraman zuen. Jesusek, begira-begira jarririk, esan zion: «Simon zara zu, Joanen semea, baina aurrerantzean Kefas deituko zara» (Kefasek «Pedro» —hau da, Harkaitz— esan nahi du).

43 Biharamunean, Jesusek Galilearantz joatea erabaki zuen. Felipe aurkitu eta esan zion: «Jarraitu niri».

44 Felipe Betsaidakoa zen, Andres eta Pedroren herrikoa.

45 Felipek Natanael aurkitu zuen, eta esan zion:—Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan aipatu zuten hura aurkitu diagu: Jesus, Joseren semea, Nazaretekoa.

46 Natanaelek esan zion:—Ezer onik atera ote daiteke Nazaretetik?Felipek erantzun zion:—Etorri eta ikusi.

47 Ikusi zuen Jesusek Natanael zetorkiola, eta esan zuen:—Hona benetako israeldar bat, faltsukeriarik gabea.

48 Natanaelek galdetu zion:—Nondik ezagutzen nauzu?Jesusek erantzun:—Felipek deitu aurretik ikusi zintudan pikupean.

49 Natanaelek esan zion:—Maisu, zu Jainkoaren Semea zara, zu Israelgo erregea zara.

50 Jesusek ihardetsi zion:—Pikupean ikusi zintudala esan dizudalako sinesten al duzu? Handiagorik ere ikusiko duzu!

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21