Nehemias 10 EAB

Herriak legea beteko duela hitzeman

1 Beraz, Jainkoari leial izateko erabaki sendoa hartu genuen eta idatziz jarri. Gure buruzagiek, lebitarrek eta apaizek sinatu zuten zigilaturiko agiria.

2 Hona hemen sinatu zutenen zerrenda:Nehemias gobernaria, Hakaliasen semea.Apaizak: Sedekias,

3 Seraias, Azarias, Jeremias,

4 Paxhur, Amarias, Malkias,

5 Hatux, Xebanias, Maluk,

6 Harim, Meremot, Obadias,

7 Daniel, Gineton, Baruk,

8 Mexulam, Abias, Miiamin,

9 Maazias, Bilgai eta Xemaias.

10 Lebitarrak: Josue, Azaniasen semea; Binui, Henadaden ondorengoetakoa; Kadmiel

11 eta berorien ahaideok: Xebanias, Hodias, Kelita, Pelaias, Hanan,

12 Mika, Rehob, Haxabias,

13 Zakur, Xerebias, Xebanias,

14 Hodias, Bani eta Beninu.

15 Herriaren buruzagiak: Parox, Pahat-Mohab, Elam, Zatu, Bani,

16 Buni, Azgad, Bebai,

17 Adonias, Bigbai, Adin,

18 Ater, Hizkias, Azur,

19 Hodias, Haxum, Betzai,

20 Harib, Anatot, Nebai,

21 Magpiax, Mexulam, Hezir,

22 Mexezabeel, Tzadok, Jadua,

23 Pelatias, Hanan, Anaias,

24 Oseas, Hananias, Haxub,

25 Halohex, Pilha, Xobek,

26 Rehum, Haxabna, Maaseias,

27 Ahias, Hanan, Anan,

28 Maluk, Harim eta Baana.

29 Beste apaizek, lebitarrek, atezainek, kantariek, tenpluko laguntzaileek eta gainerako herritarrek, hau da, Jainkoaren legea betetzearren bertako jendearengandik bereizi zirenek, beren emazte, seme-alaba eta ezaguera zutenekin batera,

30 beren herrikide agurgarrien jarraibideari baietza eman zioten eta zin egin zuten, honela aginduz:«Jainkoak bere zerbitzari Moisesen bitartez emandako lege-bidean ibiliko gara eta Jaunaren, geure Jainkoaren, agindu, erabaki eta arau guztiak leial beteko ditugu.

31 «Ez dizkiegu geure alabak bertako jendeari ezkontzan emango, ezta geure semeak haien alabekin ezkonduko ere.

32 «Jende horrek garia edo beste edozer larunbatean edo beste jaiegunetan saltzeko badakar, ez diogu ezer erosiko.«Zazpigarren urtean lurrari atseden emango diogu eta zor guztiak barkatuko dizkiogu elkarri.

33 «Legez behartzen dugu geure burua, urtean zilarrezko txanpon bat geure Jainkoaren etxeko zerbitzurako ematera.

34 Eskaintza hau honetarako izanen da: Jaunari eskainiriko ogitarako, eguneroko oparietarako, larunbat, ilberri eta jai nagusietako oparietarako, beste eskaintza sakratuetarako, Israelen bekatuen ordain-oparietarako eta gure Jainkoaren etxeko beste eginkizunetarako.

35 «Apaizok, lebitarrok eta gainerako herritarrok zotz eginez erabakiko dugu urtean zehar, jarritako epeetan, zein familiak ekarri behar duen Jainkoaren etxeko sua mantentzeko egurra, legean idatzia dagoenez.

36 «Era berean, geure lurraren eta fruta-arbola guztien lehen fruituak Jaunaren etxera eramango ditugu urtero.

37 «Geure lehen-semeak eta abereen lehen-umeak gure Jainkoaren etxean zerbitzua betetzen duten apaizei aurkeztuko dizkiegu, legeak agintzen duenez.

38 «Geure irinetik, zuhaitz guztietako fruituetatik, ardo eta oliotik parterik onena geure Jainkoaren etxeko mandiora eramanen dugu apaizentzat; lebitarrentzat geure uztaren hamarrenak emanen ditugu. Lebitarrek lanean ari garen hiri guztietan jasoko dituzte hamarrenak.

39 Apaiz bat, Aaronen ondorengoa, egonen da lebitarrekin hamarrenak jasotzerakoan, eta lebitarrek hamarren horren hamarrena Jainkoaren etxera, tenpluko altxortegira, eramanen dute.

40 Israeldarren eta lebitarren gari-, ardo- eta olio-emaitzak gure Jainkoaren etxeko altxortegi hauetara ekarriko dituzte; hortxe gordetzen dira santutegiko ontziak ere, eta horixe dute egoitza zerbitzuan dauden apaizek, atezainek eta kantariek.«Beraz, ez dugu bazter utziko Jainkoaren etxea».

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13