1 Krönikeboken 1 SK73

1 Adam, Seth, Enos,

2 Kenan, Mahalaleel, Jared,

3 Henoch, Methusalah, Lamech,

4 Noah, Sena, Ham, Japhet.

5 Japhets barn äro desse: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech, Thiras.

6 Men Gomers barn äro: Ascenas, Riphath, Thogarma.

7 Javans barn äro: Elisa, Tharsisa, Chittim, Dodam, Dodanim.

8 Hams barn äro: Chus, Mizraim, Phut, Canaan.

9 Men Chus barn äro desse: Seda, Havila, Sabtha, Raema, Sabtecha, Raema barn äro: Seba och Dedan.

10 Men Chus födde Nimrod. Han begynte vara väldig på jordene.

11 Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphthuhim,

12 Patrusim, Casluhim; af hvilkom utkomne äro de Philistim och Caphthorim.

13 Men Canaan födde Zidon, sin första son, och Heth,

14 Jebusi, Emori, Girgasi,

15 Hivi, Arki, Sini,

16 Arvadi, Zemari och Hamathi.

17 Sems barn äro desse: Elam, Assur, Arphachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether och Maseeh.

18 Men Arphachsad födde Salah; Salah födde Eber.

19 Men Eber vordo födde två söner; den ene het Peleg, derföre, att i hans tid vardt landet deladt; och hans broder het Jaketan.

20 Jaketan födde Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

21 Hadoram, Usal, Dikela,

22 Ebal, Abimael, Seba,

23 Ophir, Havila och Jobab. Desse äro alle Jaketans barn.

24 Sem, Arphachsad, Salah,

25 Eber, Peleg, Regu,

26 Serug, Nahor, Tharah,

27 Abram, det är Abraham.

28 Men Abrahams barn äro: Isaac och Ismael.

29 Detta är deras ätter: den förste Ismaels son Nebajoth; Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Thema,

31 Jethur, Naphis, Kedma. Desse äro Ismaels barn.

32 Men Keturas barn, Abrahams frillos: hon födde Simran, Jaksan, Medan, Midian, Jisbak, Suah. Och Jaksans barn äro: Seba och Dedan.

33 Och Midians barn äro: Epha, Epher, Hanoch, Abida, Eldaa. Desse äro alle Keturas barn.

34 Abraham födde Isaac. Isaacs barn äro: Esau och Israel.

35 Esau barn äro: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam, Korah.

36 Eliphas barn äro: Teman, Omar, Zephi, Gatham, Kenas, Thimna, Amalek.

37 Reguels barn äro: Nahath, Serah, Samma och Missa.

38 Seirs barn äro: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan.

39 Lotans barn äro: Hori, Homam; och Thimna var Lotans syster.

40 Sobals barn äro: Aljan, Manahat, Ebal, Zephi, Onam. Zibeons barn: Aja och Ana.

41 Ana barn äro: Dison. Disons barn äro: Hamran, Esban, Jithran, Cheran.

42 Ezers barn äro: Bilhan, Saavan, Jaachan. Disans barn äro: Uz och Aran.

43 Desse äro de Konungar, som regerade uti Edoms land, förra än någor Konung regerade ibland Israels barn: Bela, Geors son; och hans stad het Dinhaba.

44 Och då Bela blef död, vardt Konung i hans stad Jobab, Serahs son af Bozra.

45 Då Jobab blef död, vardt Konung i hans stad Husam, utaf de Themaniters land.

46 Då Husam blef död, vardt Konung i hans stad Hadad, Badads son, hvilken slog de Midianiter på de Moabiters mark; och hans stad het Avith.

47 Då Hadad blef död, vardt Konung i hans stad Samla af Masreka.

48 Då Samla blef död, vardt Konung i hans stad Saul af Rehoboth vid älfvena.

49 Då Saul blef död, vardt Konung i hans stad Baalhanan, Achbors son.

50 Då Baalhanan blef död, vardt Konung i hans stad Hadad; och hans stad het Pagi; och hans hustru het Mehetabeel, Matreds dotter, och Mesahabs dotter.

51 Då Hadad blef död, vordo Förstar i Edom: den Försten Thimna, den Försten Alja, den Försten Jetheth,

52 Den Försten Aholibama, den Försten Ela, den Försten Pinon,

53 Den Försten Kenas, den Försten Theman, den Försten Mibzar,

54 Den Försten Magdiel, den Försten Iram. Desse äro de Förstar i Edom.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29