1 Krönikeboken 8 SK73

1 BenJamin födde Bela sin första son, Asbel den andra, Ahrah den tredje,

2 Nohah den fjerde, Rapha den femte.

3 Och Bela hade barn: Addar, Gera, Abihud;

4 Abisua, Naaman, Ahoah,

5 Gera, Sephuphan och Huram.

6 Desse äro Ehuds barn, som hufvud voro för de fäder, som bodde i Geba, och drogo bort till Manahath;

7 Nämliga Naaman, Ahia och Gera, den samme förde dem bort; och han födde Ussa och Ahihud.

8 Och Saharaim födde i Moabs land, (då han hade låtit dem ifrå sig) af Husim och Baara sinom hustrum.

9 Och han födde af Hodes sine hustru Jobab, Zibia, Mesa, Malcham,

10 Jeuz, Sachia och Mirma. Desse äro hans barn, hufvud för fäderna.

11 Af Husim födde han Abitob och Elpaal.

12 Elpaals barn voro: Eber, Misam och Samed; den samme byggde Ono och Lod, och dess döttrar.

13 Och Beria och Serna voro hufvud för fäderna ibland dem som bodde i Ajalon; de förjagade dem som bodde i Gath.

14 Men hans broder, Sasak, Jeremoth,

15 Sebadia, Arad, Ader,

16 Michael, Jispa och Joha. Desse äro Beria barn.

17 Sebadia, Mesullam, Hiski, Heber,

18 Jismerai, Jislia, Jobab. Desse äro Elpaals barn.

19 Jakim, Sichri, Sabdi,

20 Elienai, Zillethai, Eliel,

21 Adaja, Beraja och Simrath. Desse äro Simri barn.

22 Jispan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Sichri, Hanan,

24 Hanania, Elam, Anthothia,

25 Jiphdeja och Pnuel. Desse äro Sasaks barn.

26 Samserai, Seharia, Athalia,

27 Jaresia, Elia och Sichri. Desse äro Jerohams barn.

28 Desse äro hufvud för fäderna i deras ätter; de bodde i Jerusalem.

29 Men i Gibeon bodde fadren Gibeon; och hans hustru het Maacha.

30 Och hans förste son var Abdon, Zur, Kis, Baal, Nadab,

31 Gedor, Ahio och Secher.

32 Men Mikloth födde Simea; och de bodde tvärsemot deras bröder i Jerusalem med sinom brödrom.

33 Ner födde Kis, Kis födde Saul, Saul födde Jonathan, MalchiSua, AbiNadab och Esbaal.

34 Jonathans son var MeriBaal. MeriBaal födde Micha.

35 Micha barn voro: Pithon, Melech, Thaerea och Ahas.

36 Ahas födde Joadda. Joadda födde Alemeth, Asmaveth och Simri. Simri födde Moza.

37 Moza födde Binea; hans son var Rapha; hans son var Eleasa; hans son var Azel.

38 Men Azel hade sex söner. De heto: Asrikam, Bochru, Ismael, Searia, Obadja, Hanan. De äro alle Azels söner.

39 Eseks barn, hans broders, voro: Ullam hans förste son, Jeus den andre, Eliphelet den tredje.

40 Men Ullams barn voro väldige män, och välbehändige med bågar och hade många söner och sonasöner, hundrade och femtio. De äro alle af BenJamins barnom.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29