1 Krönikeboken 23 SK73

1 Alltså gjorde David Salomo, sin son, till Konung öfver Israel, då han gammal, och af lefvande mätt var.

2 Och David församlade alla öfverstar i Israel, och Presterna och Leviterna,

3 Att man skulle räkna Leviterna, ifrå tretio år och derutöfver; och deras tal var, ifrå hufvud till hufvud, det starke män voro, åtta och tretio tusend;

4 Af hvilkom voro fyra och tjugu tusend, som drefvo arbetet på Herrans hus; och sextusend ämbetsmän och domare;

5 Och fyratusend dörravaktare; och fyratusend lofsångare Herranom med strängaspel, som jag till lofsång gjort hade.

6 Och David gjorde en ordning ibland Levi barn, nämliga ibland Gerson, Kehath och Merari.

7 Då Gersoniter voro: Laedan och Simei.

8 Laedans barn: Den förste Jehiel, Setam och Joel, de tre.

9 Men Simei barn voro: Selomith, Hasiel och Haran, de tre. Desse voro de ypperste ibland fäderna af Laedan.

10 Voro också desse Simei barn: Jahath, Sina, Jeus och Beria. Desse fyra voro ock Simei barn.

11 Jahath var den förste, Sisa den andre. Men Jeus och Beria hade icke mång barn; derföre vordo de räknade för ens faders hus.

12 Kehaths barn voro: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel, de fyra.

13 Amrams barn voro: Aaron och Mose. Men Aaron vardt afskild, så att han vardt helgad till det aldrahelgasta, han och hans söner, till evig tid, till att röka för Herranom, och till att tjena och välsigna i Herrans Namn i evig tid;

14 Och Mose, den Guds mansens, barn vordo nämnde ibland de Leviters slägte.

15 Mose barn voro: Gersom och Elieser.

16 Gersoms barn: Den förste var Sebuel.

17 Eliesers barn: Den förste var Rehabia. Och Elieser hade inga annor barn; men Rehabia barn voro mycket flere.

18 Jizears barn voro: Selomith den förste.

19 Hebrons barn voro: Jeria den förste, Amaria den andre, Jahasiel den tredje, och Jekameam den fjerde.

20 Ussiels barn voro: Micha den förste, och Jissija den andre.

21 Merari barn voro: Maheli och Musi. Maheli barn voro: Eleazar och Kis.

22 Men Eleazar blef död, och hade inga söner, utan döttrar; och Kis barn, deras bröder, togo dem.

23 Musi barn voro: Maheli, Eder och Jeremoth, de tre.

24 Detta äro Levi barn i deras faders hus, och de ypperste af fäderna, som räknade vordo, efter namnens tal efter hufvuden, hvilke gjorde de sysslor i ämbeten i Herrans hus, ifrå tjugu år, och derutöfver.

25 Ty David sade: Herren Israels Gud hafver gifvit sino folke ro, och skall bo i Jerusalem till evig tid.

26 Leviterna behöfde ock icke bära tabernaklet, med all dess redskap, efter deras ämbete;

27 Utan, efter Davids yttersta ord, vordo Levi barn räknade ifrå tjugu år, och derutöfver;

28 Att de skulle stå under Aarons barnas händer, till att tjena i Herrans hus, i gårdenom, och till kistorna, och till reningen, och till allahanda helgedom, och till alla ämbetens sysslor i Guds hus;

29 Och till skådobröd, till semlomjöl, till spisoffer, till osyrade kakor, till pannor, till halster, och till all vigt och mått;

30 Och till att stå om morgonen, och tacka och lofva Herran; om aftonen desslikes;

31 Och till att offra Herranom all bränneoffer på Sabbatherna, nymånadom och högtidom, efter talet och sättet, alltid för Herranom;

32 Att de skulle taga vara på vaktena vid vittnesbördsens tabernakel, och helgedomens; och Aarons barnas, deras bröders, till att tjena i Herrans hus.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29