1 Krönikeboken 6 SK73

1 Levi barn voro: Gersom, Kehath och Merari.

2 Kehaths barn voro: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel.

3 Amrams barn voro: Aaron, Mose och MirJam. Aarons barn voro: Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar.

4 Eleazar födde Pinehas; Pinehas födde Abisua;

5 Abisua födde Bukki; Bukki födde Ussi;

6 Ussi födde Serahia; Serahia födde Merajoth;

7 Merajoth födde Amaria; Amaria födde Ahitob;

8 Ahitob födde Zadok; Zadok födde Ahimaaz;

9 Ahimaaz födde Asaria; Asaria födde Johanan;

10 Johanan födde Asaria, hvilken Prest var i husena, som Salomo byggde i Jerusalem.

11 Asaria födde Amaria; Amaria födde Ahitob;

12 Ahitob födde Zadok; Zadok födde Sallum;

13 Sallum födde Hilkia; Hilkia födde Asaria;

14 Asaria födde Seraja; Seraja födde Jozadak;

15 Men Jozadak vardt med bortförd, då Herren lät bortföra Juda och Jerusalem fångna af NebucadNezar.

16 Så äro nu Levi barn desse: Gersom, Kehath, Merari.

17 Gersoms barn heta alltså: Libni och Simei.

18 Kehaths barn heta: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel.

19 Merari barn heta: Maheli och Musi. Det äro de Leviters ätter efter deras fäder.

20 Gersoms son var Libni; hans son var Jahath; hans son var Simma;

21 Hans son var Joah; hans son var Iddo; hans son var Serah; hans son var Jeathrai.

22 Men Kehaths son var Amminadab; hans son var Korah; hans son var As sir;

23 Hans son var Elkana; hans son var Ebjasaph; hans son var Assir;

24 Hans son var Tahath; hans son var Uriel; hans son var Ussia; hans son var Saul.

25 Elkana barn voro: Amasai och Ahimoth.

26 Hans son var Elkana; hans son var ElkanaSophai; hans son var Nahath;

27 Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana;

28 Hans son var Samuel; hans förstfödde var Vasni och Abija.

29 Merari son var Maheli; hans son var Libni; hans son var Simei; hans son var Ussa:

30 Hans son var Simea; hans son var Haggija; hans son var Asaja.

31 Desse äro de som David satte till att sjunga i Herrans hus, då arken hvilade;

32 Och tjente för boningene och vittnesbördsens tabernakel med sjungande, allt intill Salomo byggde Herrans hus i Jerusalem; och stodo efter deras sätt i deras ämbete.

33 Och desse äro de som stodo, och deras barn: Utaf Kehaths barnom var Heman sångaren, Joels son, Samuels sons,

34 Elkana sons, Jerohams sons, Eliels sons, Thoahs sons,

35 Zuphs sons, Elkana sons, Mahaths sons, Amasai sons,

36 Elkana sons, Joels sons, Asaria sons, Zephania sons,

37 Thahaths sons, Assirs sons, Ebjasaphs sons, Korahs sons;

38 Jizears sons, Kehaths sons, Levi sons, Israels sons.

39 Och hans broder Assaph stod på hans högra sido. Och Assaph var Berechia son, Simea sons,

40 Michaels sons, Baaseja sons, Malchija sons,

41 Ethni sons, Serahs sons, Adaja sons,

42 Ethans sons, Simma sons, Simei sons,

43 Jahaths sons, Gersoms sons, Levi sons.

44 Men deras bröder, Merari barn, stodo på venstra sidone, nämliga Ethan, Kisi son, Abdi sons, Malluchs sons,

45 Hasabia sons, Amazia sons, Hilkia sons,

46 Amzi sons, Bani sons, Sam ers sons,

47 Maheli sons, Musi sons, Merari sons, Levi sons.

48 Men deras bröder, Leviterna, voro skickade till allehanda ämbete uti Guds hus boning.

49 Men Aaron och hans söner voro i det ämbetet, som var, upptända på bränneoffrets altare, och på rökaltarena, och till alla sysslor uti det aldrahelgaste, och till att försona Israel, såsom Mose Guds tjenare budit hade.

50 Aarons barn äro desse: Eleazar hans son; hans son var Pinehas; hans son var Abisua;

51 Hans son var Bukki; hans son var Ussi; hans son var Serahia;

52 Hans son var Merajoth; hans son var Amaria; hans son var Ahitob;

53 Hans son var Zadok; hans son var Ahimaaz.

54 Och detta är deras boning och säte uti deras gränsor, nämliga Aarons barnas af de Kehathiters ätt; ty lotten föll till dem.

55 Och de gåfvo dem Hebron i Juda land, och dess förstäder allt omkring.

56 Men stadsens mark och dess byar gåfvo de Caleb, Jephunne son.

57 Så gåfvo de nu Aarons barnom de fristäder, Hebron och Libna, och dess förstäder, Jattir och Esthemoa, och dess förstäder;

58 Hilen och dess förstäder, Debir och dess förstäder;

59 Asan och dess förstäder, BethSemes och dess förstäder;

60 Och af BenJamins slägte, Geba och dess förstäder, Alemeth och dess förstäder, Anathoth och dess förstäder; så att all städer i deras ätter voro tretton.

61 Men dem androm Kehaths barnom deras ätter vordo, af den halfva Manasse slägte, genom lott gifne tio städer.

62 Gersoms barnom i deras ätter vordo i Isaschars slägte, och af Assers slägte, och af Naphthali slägte, och af Manasse slägt i Basan, tretton städer gifne.

63 Merari barnom i deras ätter vordo genom lott gifne, af Rubens slägte, och af Gads slägte, och af Sebulons slägte, tolf städer;

64 Och Israels barn gåfvo också Leviterna städer, med deras förstäder;

65 Nämliga genom lott, af Juda barns slägte, och af Simeons barnas slägte, och BenJamins barnas slägte, de städer, som de vid namn före sade.

66 Men Kehaths barnas ätt kommo städer till, af Ephraims slägtes gränsor.

67 Så gåfvo de nu de andra Kehaths barnas ätt de fristäder, Sechem på Ephraims berg och dess förstäder, Geser och dess förstäder,

68 Jokmeam och dess förstäder, BethHoron och dess förstäder;

69 Ajalon och dess förstäder, GathRimmon och dess förstäder;

70 Dertill, af den halfva slägtene Manasse, Aner och dess förstäder, Bileam och dess förstäder.

71 Men Gersoms barnom gåfvo de, af de halfva Manasse slägtes ätt, Golan i Basa och dess förstäder, Astaroth och dess förstäder;

72 Af Isaschars slägte, Kades och dess förstäder, Daberath och dess förstäder;

73 Ramoth och dess förstäder, Anem och dess förstäder;

74 Af Assers slägte, Masal och dess förstäder, Abdon och dess förstäder;

75 Hukok och dess förstäder, Rehob och dess förstäder;

76 Af Naphthali slägte, Kedes i Galilea och dess förstäder, Hammon och dess förstäder, Kiriathaim och dess förstäder;

77 Dem androm Merari barnom gåfvo de, af Sebulons slägte, Rimmono och dess förstäder, Thabor och dess förstäder;

78 Och på hinsidon Jordan tvärsöfver Jericho österut vid Jordan: Af Ruben slägte, Bezer i öknene och dess förstäder Jahzah och dess förstäder,

79 Kedemoth och dess förstäder, Mephaath och dess förstäder;

80 Af Gads slägte, Ramoth i Gilead och dess förstäder, Mahanaim och dess förstäder,

81 Hesbon och dess förstäder, Jaeser och dess förstäder.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29