4 Mosebok 1 SK73

1 Och Herren talade med Mose, i Sinai öken, uti vittnesbördsens tabernakel, på första dagen, i den andra månadenom, i de andra årena, sedan de voro gångne utur Egypti land, och sade:

2 Tager en summo af hela Israels barnas menighet, efter deras slägter, och deras fäders hus och namn, allt det som mankön är, ifrå hufvud till hufvud;

3 Ifrå tjugu år och derutöfver, allt det som doger till att draga i här i Israel. Och I skolen tälja dem efter deras härar, du och Aaron;

4 Och skolen taga till eder af hvarjo slägtene en höfvitsman öfver hans faders hus.

5 Desse äro namnen af de höfvitsmän, som med eder stå skola. Af Ruben: Elizur, Sedeurs son.

6 Af Simeon: Selumiel, ZuriSadai son.

7 Af Juda: Nahesson, Amminadabs son.

8 Af Isaschar: Nethaneel, Zuars son.

9 Af Sebulon: Eliab, Helons son.

10 Af Josephs barn: Af Ephraim, Elisama, Ammihuds son: Af Manasse, Gamliel, Pedahzurs son.

11 Af BenJamin: Abidan, Gideoni son.

12 Af Dan: Ahieser, Ammi Sadai son.

13 Af Asser: Pagiel, Ochrans son.

14 Af Gad: Eliasaph, Deguels son.

15 Af Naphthali: Ahira, Enans son.

16 Desse äro de namnkunnigaste i menighetene, höfvitsmän i deras fäders slägter, som voro hufvud och Förstar i Israel.

17 Och Mose och Aaron togo dem till sig, såsom de vid namn uppräknade voro;

18 Och församlade desslikes hela menighetena på första dagen i den andra månadenom, och räknade dem efter deras börd, efter deras slägter och fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, ifrå hufvud till hufvud;

19 Såsom Herren hade budit Mose; och talde dem uti Sinai öken.

20 Rubens barn, som var den förste Israels son, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå hufvud till hufvud, allt det mankön var, ifrå tjugu år och derutöfver, och de som dogde till att draga i här,

21 De vordo räknade intill Rubens slägte, sex och fyratio tusend, och femhundrad.

22 Simeons barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå hufvud till hufvud, allt det som mankön var, ifrå tjugu år och derutöfver, och i här draga dogde,

23 Vordo talde intill Simeons slägte, nio och femtio tusend, och trehundrad.

24 Gads barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det som i här draga dogde,

25 Vordo talde intill Gads slägte, fem och fyratio tusend, sexhundrad och femtio.

26 Juda barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

27 Vordo talde intill Juda slägte, fyra och sjutio tusend, och sexhundrad.

28 Isaschars barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

29 Vordo talde intill Isaschars slägte, fyra och femtio tusend, och fyrahundrad.

30 Sebulons barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

31 Vordo talde intill Sebulons slägte, sju och femtio tusend, och fyrahundrad.

32 Josephs barn, af Ephraim, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

33 Vordo talde intill Ephraims slägte, fyratiotusend, och femhundrad.

34 Manasse barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

35 Vordo talde intill Manasse slägte, tu och tretio tusend, och tuhundrad.

36 BenJamins barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

37 Vordo talde intill BenJamins slägte, fem och tretio tusend, och fyrahundrad.

38 Dans barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

39 Vordo talde intill Dans slägte, tu och sextio tusend, och sjuhundrad.

40 Assers barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde.

41 Vordo talde intill Assers slägte, ett och fyratio tusend, och femhundrad.

42 Naphthali barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde,

43 Vordo talde intill Naphthali slägte, tre och femtio tusend, och fyrahundrad.

44 Desse äro de som Mose och Aaron, samt med de tolf Israels Förstar, talde, af hvilkom ju en var öfver hvart af deras fäders hus.

45 Och summan af Israels barn, efter deras fäders hus, ifrå tjugu år och derutöfver, det i här draga dogde i Israel,

46 Var sex resor hundradetusend, och tretusen, femhundrade och femtio.

47 Men de Leviter, efter deras fäders slägter, vordo intet räknade ibland med.

48 Och Herren talade med Mose, och sade:

49 Levi slägt skall du intet räkna, eller taga någon summo af dem, ibland Israels barn.

50 Men du skall skicka dem till vittnesbördsens tabernakel, och till all dess tyg, och allt det dertill hörer; och de skola bära tabernaklet, och all dess tyg, och skola det sköta, och lägra sig omkring tabernaklet.

51 Och när man resa skall, då skola de Leviter taga tabernaklet neder; och när hären skall lägra sig, skola de slå tabernaklet upp. Om någor främmande nalkas dertill, han skall dö.

52 Israels barn skola lägra sig hvar i sitt lägre, och vid sins härs baner.

53 Men Leviterna skola lägra sig omkring vittnesbördsens tabernakel, på det icke skall komma en vrede öfver menighetena af Israels barn. Derföre skola de Leviter vakt hålla vid vittnesbördsens tabernakel.

54 Och Israels barn gjorde allt det Herren Mose budit hade.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36