4 Mosebok 7 SK73

1 Och då Mose hade upprest tabernaklet, smort det, och helgat det med all dess tyg; dertill ock smort och helgat altaret med all dess tyg;

2 Så offrade höfvitsmännerna i Israel, de som ypperst voro i deras fäders hus; förty de voro höfvitsmän i slägterna, och stodo öfverst ibland dem som talde voro.

3 Och de båro sitt offer fram för Herran, sex öfvertäckta vagnar, och tolf oxar, ju en vagn för två höfvitsmän, och en oxa för hvardera; och hade dem fram för tabernaklet.

4 Och Herren sade till Mose:

5 Tag det af dem, att det må tjena i vittnesbördsens tabernakels tjenste, och få det Leviterna, hvarjom efter sitt ämbete.

6 Då tog Mose vagnarna och oxarna, och fick dem Leviterna.

7 Två vagnar och fyra oxar fick han Gersons barnom, efter deras ämbete.

8 Och fyra vagnar och åtta oxar fick han Merari barnom, efter deras ämbete, under Ithamars, Prestens Aarons sons, hand.

9 Men Kehats barnom fick han intet; derföre att de ett heligt ämbete på sig hade och måste bära på sina axlar.

10 Och höfvitsmännerna offrade till altarets vigning, på den dagen, då det vigdt vardt, och offrade sina gåfvor inför altaret.

11 Och Herren sade till Mose: Låt hvar höfvitsmannen bära sitt offer fram på sin dag till altarets vigning.

12 På första dagen offrade Nahesson sina gåfvo, Amminadabs son, af Juda slägte.

13 Och hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

14 Dertill en gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

15 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

16 En getabock till syndoffer;

17 Och två oxar till tackoffer, fem vädrar, fem bockar, och fem årsgamla lamb. Detta är Nahessons, Amminadabs sons, gåfva.

18 På den andra dagen offrade Nethaneel, Zuars son, höfvitsmannen för Isaschar.

19 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

20 Dertill en gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

21 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

22 En getabock till syndoffer;

23 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Nethaneels, Zuars sons, gåfva.

24 På tredje dagen, höfvitsmannen för Sebulons barn, Eliab, Helons son.

25 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

26 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

27 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

28 En getabock till syndoffer;

29 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Eliabs, Helons sons, gåfva.

30 På fjerde dagen, höfvitsmannen för Rubens barn, Elizur, Sedeurs son.

31 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

32 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

33 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

34 En getabock till syndoffer;

35 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Elizurs, Sedeurs sons, gåfva.

36 På femte dagen, höfvitsmannen för Simeons barn, Selumiel, ZuriSadai son.

37 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

38 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

39 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

40 En getabock till syndoffer;

41 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Selumiels, ZuriSadai sons, gåfva.

42 På sjette dagen, höfvitsmannen för Gads barn, Eliasaph, Deguels son.

43 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

44 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

45 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer.

46 En getabock till syndoffer;

47 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Eliasaphs, Deguels sons, gåfva.

48 På sjunde dagen, höfvitsmannen för Ephraims barn, Elisama, Ammihuds son.

49 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl blandadt med oljo till spisoffer;

50 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

51 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

52 En getabock till syndoffer;

53 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Elisama, Ammihuds sons, gåfva.

54 På åttonde dagen, höfvitsmannen för Manasse barn, Gamliel, Pedahzurs son.

55 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

56 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

57 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

58 En getabock till syndoffer;

59 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Gamliels, Pedahzurs sons, gåfva.

60 På nionde dagen, höfvitsmannen för BenJamins barn, Abidan, Gideoni son.

61 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

62 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

63 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

64 En getabock till syndoffer;

65 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Abidans, Gideoni sons, gåfva.

66 På tionde dagen, höfvitsmannen för Dans barn, Ahieser, AmmiSadai son.

67 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

68 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

69 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

70 En getabock till syndoffer;

71 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Ahiesers, AmmiSadai sons, gåfva.

72 På ellofte dagen, höfvitsmannen för Assers barn, Pagiel, Ochrans son.

73 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

74 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

75 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

76 En getabock till syndoffer;

77 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Pagiels, Ochrans sons, gåfva.

78 På tolfte dagen, höfvitsmannen för Naphthali barn, Ahira, Enans son.

79 Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer;

80 En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk;

81 En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer;

82 En getabock till syndoffer;

83 Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Ahira, Enans sons, gåfva.

84 Detta är nu altarets vigning, på den tiden, då det vigdt vardt, till hvilket de Israels höfvitsmän offrade dessa tolf silffat, tolf silfskålar, tolf gyldene skedar;

85 Så att ju ett fat höll hundrade och tretio siklar silfver, och ju en skål sjutio siklar; så att summan af allt silfret i faten riste till tutusendfyrahundrade siklar, efter helgedomens sikel.

86 Och af de tolf gyldene skedar, fulla med rökverk, höll ju en tio siklar, efter helgedomens sikel; så att summan af guldet i skedarne riste till hundrade och tjugu siklar.

87 Summan af boskapen till bränneoffret var tolf stutar, tolf vädrar, tolf årsgamla lamb, med deras spisoffer; och tolf getabockar till syndoffer.

88 Och summan af boskapen till tackoffret var fyra och tjugu oxar, sextio vädrar, sextio bockar, sextio årsgamla lamb. Detta är nu altarets vigning, då det vigdt vardt.

89 Och när Mose gick in uti vittnesbördsens tabernakel, att med honom skulle taladt varda, så hörde han röstena med sig tala af nådastolenom, som var på vittnesbördsens ark, emellan de två Cherubim; dädan vardt med honom taladt.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36