Markos 2 EAB

Jesus fariseuekin eztabaidan (2,1—3,6)

Bekatuen barkamenari buruz: elbarriaren sendakuntza

1 Zenbait egunen buruan, berriro Kafarnaumen sartu zen Jesus. Eta etxean zegoeneko berria zabaldu zen.

2 Bildu zen jendetzarekin, ez zegoen inon tokirik, ezta atarian ere. Eta mezua adierazten zien.

3 Hartan, elbarri bat ekarri zioten lau lagunen artean.

4 Baina jendetzagatik ezin zuten eraman Jesusenganaino. Orduan, bera zegoen parean etxe gaina zulatu eta zulotik behera eraitsi zuten elbarria, etzana zegoen ohatilan.

5 Jesusek, haien sinesmena ikusirik, esan zion elbarriari:—Seme, barkatuak dituzu bekatuak.

6 Bazen han eserita zenbait lege-maisu, eta hau zioten beren baitan:

7 «Zer ari da hori horrela? Biraoka ari duk. Nork barka ditzake bekatuak, Jainkoak berak baizik?»

8 Baina Jesusek bere barruan haien gogoetak igarri eta esan zien:—Zergatik dituzue gogoeta horiek zeuen baitan?

9 Zer da errazago, elbarriari «Barkatuak dituzu bekatuak» esatea ala «Jaiki, hartu zeure ohatila eta zabiltza» esatea?

10 Orain ikusiko duzue, bada, Gizonaren Semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.Eta esan zion elbarriari:

11 —Zuri diotsut: Jaiki, hartu ohatila eta zoaz etxera.

12 Berehala jaiki, ohatila hartu eta guztien aurrean atera zen. Harriturik gelditu ziren denak, eta Jainkoa goresten zuten, esanez: «Ez dugu sekula horrelakorik ikusi».

Lebiri deia. Jesus bekatariekin bazkaltzen

13 Jesus berriro aintzira aldera atera zen. Jende guztia berarengana zetorren eta irakasten hasi zitzaien.

14 Bidez zihoala, Lebi Alfeorena ikusi zuen zerga biltzeko mahaian eseria, eta esan zion:—Jarraitu niri.Lebik zutitu eta jarraitu egin zion.

15 Geroago, Lebiren etxean zegoen Jesus mahaian; bazen beste zergalari eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin mahaian; izan ere, asko zihoazkion ondoren.

16 Fariseu lege-maisu batzuek, bekatari eta zergalariekin jaten ari zela ikusirik, esan zieten ikasleei:—Nolatan jaten du zergalari eta bekatariekin?

17 Jesusek entzun eta esan zien:—Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik; ez naiz zintzoei dei egitera etorri, bekatariei baizik.

Barauari buruz. Zaharra eta berria

18 Behin batean, Joanen ikasleek eta fariseuek barau-eguna zuten. Jesusengana joan eta esan zioten:—Nola egiten dugu barau Joanen ikasleok eta fariseuok, eta zure ikasleek ez?

19 Jesusek erantzun zien:—Ezteietara deituek egin ote dezakete barau senar berria berekin dutelarik? Senar berria berekin duten bitartean, ezin dezakete baraurik egin.

20 Etorriko zaie, bai, senar berria kenduko dieten eguna; orduan, egun hartan, egingo dute barau.

21 «Inork ez dio jantzi zaharrari oihal gordinezko adabakirik josten; bestela, adabaki berriak jantzi zaharra behartu eta zarratada handiagoa egingo luke.

22 Zahagi zaharretan ere ez du inork ardo berririk sartzen; ardoak zahagiak lehertu egingo lituzke eta, orduan, ez ardo eta ez zahagi. Ardo berriarentzat zahagi berriak!»

Jaiegunari buruz

23 Behin batean, larunbatez, gari-soro batean zehar zihoan Jesus. Eta ikasleak, bidenabar, galburuak hartzen hasi ziren.

24 Fariseuek esan zioten Jesusi:—Nola ari dira egiten, larunbatez zilegi ez dena?

25 Hark erantzun:—Ez al duzue inoiz irakurri zer egin zuen Davidek beharraldi batean, bera eta bere lagunak goseak aurkitu zirenean?

26 Nola, Abiatar apaiz nagusi zela, Jainkoaren etxean sartu eta Jaunari eskainiriko ogiak jan zituen, legez apaizek bakarrik jan zitzaketenak, eta nola berarekin zeudenei ere eman zien?

27 Eta, gainera, esan zien:—Larunbata gizakiaren onerako egin zuen Jainkoak eta ez gizakia larunbataren onerako.

28 Beraz, larunbataren beraren nagusi da Gizonaren Semea.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16