Markos 3 EAB

Elbarria larunbatez sendatua

1 Beste behin, Jesus sinagogara joan zen. Bazen han besoa elbarri zeukan gizon bat.

2 Zelatan zegozkion ea larunbatez sendatzen ote zuen, zertan salatuko baitzebiltzan.

3 Jesusek beso-elbarriari esan zion:—Jaiki eta zatoz hona erdira.

4 Eta besteei, berriz:—Larunbatez zer dugu legezko, on egitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala kentzea?Haiek, ordea, isilik.

5 Jesusek, inguruko guztiei haserre begiraturik eta beraien setakeriaz mindurik, honela esan zion gizonari:—Luzatu beso hori.Hark luzatu, eta sendatu egin zitzaion.

6 Handik atera orduko, fariseuek Herodesen alderdikoekin elkar hartu zuten Jesusen kontra, nola hilko.

Jainkoaren erreinuko familia berria (3,7-35)

Jesusi jende-taldea bildu

7 Jesus aintzira-bazterrera joan zen bere ikasleekin. Galileatik etorritako jendetza handiak jarraitu zion.

8 Eta berak egiten zituenak entzunik, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordanez bestalde eta Tiro eta Sidon aldetik ere jende-talde handia bildu zitzaion.

9 Hark txalupa prest edukitzeko agindu zien ikasleei, hainbeste jenderen artean zapal ez zezaten.

10 Izan ere, asko zituen sendatuak, eta gaitzen bat zuten guztiak gainera zetozkion ukitu nahiz.

11 Espiritu gaiztoek, ikusten zuteneko, haren oinetara jausi eta ozenki esaten zioten: «Jainkoaren Semea zara zu».

12 Hark, ordea, zorrotz agintzen zien, ez zezatela ezagutzera eman.

Jesusek Hamabiak izendatu

13 Gero, mendira igo zen, eta berak nahi zituenei dei egin zien. Eta haiek hurbildu egin zitzaizkion.

14 Hamabi izendatu zituen, berarekin bizitzeko eta berri ona hots egitera bidaltzeko,

15 deabruak botatzeko ahalmena emanez.

16 Hamabi hauek izendatu zituen: Simon —honi Pedro izena jarri zion—,

17 Santiago Zebedeorena eta Joan, Santiagoren anaia —hauei Boanerges izena jarri zien, hau da, «Trumoikume»—,

18 Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago Alfeorena, Tadeo, Simon Zelote

19 eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena.

Jesus eta Beeltzebul

20 Jesus etxera itzuli zen. Berriro ere jendetza handia bildu zen, eta ezin zuten otordurik ere egin Jesusek eta ikasleek.

21 Jesusen senitartekoak, jakin zutenean, hartu eta eramateko asmotan etorri ziren, burutik egina zegoela uste baitzuten.

22 Jerusalemdik jaitsitako lege-maisuek, berriz, zera zioten: «Beeltzebul dauka honek barruan», eta «Deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu deabruak».

23 Etorrarazi zituen Jesusek, eta parabola hauen bidez mintzatu zitzaien: «Nola dezake Satanasek Satanas bota?

24 Bere baitan zatiturik dagoen erreinuak ezin du iraun.

25 Bere baitan zatiturik dagoen familiak ezin du iraun.

26 Era berean Satanasek ere, bere buruaren aurka jaiki eta zatiturik badago, ezin du iraun; harenak egin du.

27 Ez daiteke inor indartsu baten etxera lapurretara joan, aldez aurretik hura lotzen ez badu; orduan bai, harrapa ditzake haren etxeko ondasunak.

28 Benetan diotsuet: Dena barkatuko die Jainkoak gizakiei, bekatuak eta egin litzaketen birao guztiak;

29 baina Espiritu Santuaren kontra birao egiten duenak ez du inoiz barkamenik izango: errudun izango da betiko».

30 Espiritu gaiztoa zeukala ziotenei erantzun zien hau.

Jesusen egiazko familia

31 Jesusen ama eta anai-arrebak iritsi ziren. Kanpoan gelditurik, deiarazi egin zuten.

32 Jende asko zegoen haren inguruan eserita, eta esan zioten:—Adizu, ama eta anai-arrebak kanpoan dituzu zeure bila.

33 Hark erantzun:—Nor dira nire ama eta nire anai-arrebak?

34 Eta, inguruan eserita zituenei begiratuz, esan zuen:—Hauek ditut nik ama eta anai-arreba.

35 Jainkoaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia, arreba eta ama.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16