Nehemia 2 SSO61SO

Nehemia o tla Jerusalema.

1 Kgweding ya Nisane, ka selemo sa mashome a mabedi sa ho busa ha Artakserksese, eitse ha veine e le pela hae ka nka veine, ka e nea morena. Ke ne ke eso ho ka ke sosobana sefahleho pela hae.

2 Yaba morena o re ho nna: Sefahleho sa hao se sosobanetseng, athe ha o kule? Hona hase ho hong haese maswabi a pelo. Yaba ke tshoha ka ho fetisisa.

3 Ka re ho morena: Morena a ne a phele ka ho sa feleng! Na nka tlohela ho sosobana sefahleho jwang, haele mona motse wa mabitla a bontate o senyehile, mme mamati a wona a dutse a tjhele?

4 Yaba morena o re ho nna: Kopo ya hao o kopang?

5 Yaba ke rapela Modimo wa mahodimo, ka re ho morena: Ha morena a ka dumela, ha mohlanka wa hao a fumane mohau pela hao, o ke o nthomele Judea, motseng wa mabitla a bontate, ke tle ke boele ke o hahe.

6 Morena ba ena le mofumahadi wa hae a dutse pela hae, a re ho nna: Leeto la hao e tla ba la ditshiu tse kae, mme o tla kgutla neng? Yaba morena o dumela ho nthoma jwalo, ka ba ka mmalla nako e itseng.

7 Hape, ka re ho morena: Ha morena a dumela, nke ke newe mangolo a yang ho babusisi ba mose wane ho noka, ba tle ba nnee tsela, ke be ke fihle Judea.

8 Hape, nke ke newe lengolo le yang ho Asafe, mohlahlobi wa moru wa morena, hore a tle a nnee difate tsa ho etsa mamati a menyako ya qhobosheane eo e leng ya ntlo ya Jehova, le a marako a motse, le a ntlo eo ke tla dula ho yona. Morena a mpha mangolo ao, kamoo letsoho le molemo la Modimo wa ka le neng le ntse le le ho nna kateng.

9 Yaba ke fihla ho babusisi ba mose wane ho noka, ka ba nea mangolo a morena. Hape, morena o ne a romile balaodi ba bang ba makgotla le bapalami ho mphelehetsa.

10 Sanballate Mohorone, le Tobia mohlanka wa Moammone, ba swaba ka ho fetisisa ha ba utlwa hobane ho fihlile monna ya tla etsa bana ba Iseraele hantle.

11 Ka fihla Jerusalema, mme ka dula tshiu tse tharo.

12 Ka ntoo tloha bosiu ke ena le batho ba seng bakae, hobane ke ne ke sa ka ka bolella motho seo Modimo wa ka o se beileng pelong ya ka hore ke se etsetse Jerusalema; hape ho ne ho se pelesa e nngwe ho nna haese pelesa eo ke neng ke e palamile.

13 Ka tswa bosiu ka monyako wa Sekgutlo, ka leba nqa sedibeng sa Drakone le nqa monyako wa Moitedi; ka qamaka marako a Jerusalema kamoo a leng dikgeo kateng, le mamati a teng kamoo a dutseng a tjhele kateng.

14 Yaba ke fetela nqa monyakong wa Sediba, le letsheng la morena, empa ho ne ho se moo pelesa eo ke e palamileng e ka fetsang le teng.

15 Hape, bosiung bona boo, ka nyolosa molapo, ke ntse ke qamaka lerako, ka ntoo kgutla, ka kena ka monyako wa Sekgutlo; ka boya jwalo.

16 Mahosana a ne a sa tsebe moo ke ileng, le seo ke se etsang; ke ne ke eso ho bolelle Bajuda, leha e le baprista, le baholo, le mahosana, le ba bang ba sebetsang mosebetsi.

17 Yaba ke re ho bona: Le bona tsietsi eo re leng ho yona, kamoo Jerusalema a senyehileng kateng, le kamoo mamati a teng a dutseng a tjhele kateng. Tloong, ha re tsoseng lerako la Jerusalema, re tle re se hlole sekgobong.

18 Hape, ka ba hlalosetsa kamoo letsoho le molemo la Jehova, Modimo wa ka, le leng ho nna kateng, ka ba phetela le mantswe ao morena a buileng le nna ka wona. Yaba ba re: A re tloheng, re hahe. Mme ba ikgothaletsa ho etsa mosebetsi oo o motle.

19 Eitse ha Sanballate Mohorone, le Tobia mohlanka wa Moammone, le Gesheme Moarabe, ba utlwa taba tseo, ba soma ka rona, ba re nyedisa, ba re: Keng, hoo le ho etsang? Hleka le rata ho ikgantshetsa morena na?

20 Ka ba fetola, ka re ho bona: Modimo wa mahodimo ke wona o tla re atlisa; ka baka leo, rona re leng bahlanka ba wona, re se re ya tsoha, re haha; haele lona, ha le na kabelo, leha e le tokelo, leha e le keletso Jerusalema.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13