Ordspråksboken 28 SK73

1 Den ogudaktige flyr, och ingen jagar honom; men den rättfardige är frimodig, såsom ett ungt lejon.

2 För landsens synders skull varda många förvandlingar i Förstadömen; men för deras skull, som förståndige och förnuftige äro, blifva de länge.

3 En armling, som de fattiga oförrättar, är såsom väta, den fruktena förderfvar.

4 De som lagen öfvergifva, lofva den ogudaktiga; men de som bevara lagen, äro dem ogunstige.

5 Onde menniskor akta intet uppå rätt; men de som efter Herran fråga, de akta uppå all ting.

6 Bättre är en fattig, den i sine fromhet vandrar, än en rik man, den i vrångom vägom går.

7 Den der lagen bevarar, han är ett förståndigt barn; men den som slösare uppehåller, han skämmer sin fader.

8 Den sitt gods förmerar med ocker och vinning, han församlar det dem fattigom till nytto.

9 Den sitt öra afvänder till att höra lagen, hans bön är en styggelse.

10 Den som de fromma förförer in uppå en ond väg, han varder i sina grop fallandes; men de fromme skola det goda ärfva.

11 En rik man tycker, att han är vis; men en fattig förståndig märker honom.

12 När de rättfärdige hafva öfverhandena, så går det ganska väl till; men när ogudaktige uppkomma, så varder en omvändning i folkena.

13 Den sina missgerning nekar, honom varder icke väl gångandes; men den henne bekänner och öfvergifver, han skall få barmhertighet.

14 Säll är den som städse fruktar; men den som halsstyf är, han faller i olycko.

15 En ogudaktig, som öfver ett fattigt folk regerar, han är ett rytande lejon, och en girig björn.

16 När en Förste utan förstånd är, så sker mycken orätt; men den der girighet hatar, han skall länge lefva.

17 En menniska, som uppå ens själs blod orätt gör, han varder icke behållen, det han än i kulona fore.

18 Den der i fromhet vandrar, han blifver vid sig; men den en ond väg går, han måste engång falla.

19 Den sin åker brukar, han skall få bröd nog; men den der far efter att gå fåfäng, han skall få fattigdom nog.

20 En trofast man varder mycket välsignad; men den der fiker efter att varda rik, han skall icke oskyldig blifva.

21 Anse personen är icke godt; ty han gjorde väl illa för ett stycke bröd.

22 Den som hastar efter rikedom, och är nidsk, han vet icke, att honom skall nöd uppåkomma.

23 Den ena mennisko straffar, han skall sedan ynnest finna, mer än den der smekrar.

24 Den som tager ifrå fader eller moder, och säger: Det är icke synd; han är förderfvarens stallbroder.

25 En högmodig man uppväcker träto; men den som förlåter sig uppå Herran, han varder fet.

26 Den sig uppå sitt hjerta förlåter, han är en dåre; men den som går med vishet, han skall friad varda.

27 Den som den fattiga gifver, honom skall intet fattas; men den som sin ögon afvänder, med honom skall det fast tillbakagå.

28 När de ogudaktige uppkomma, så förgömmer sig folket; men när de förgås, så varda de rättfärdige månge.

Kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31