2 Samuele 3 SSO61SO

1 Ntwa ya nna ya ya halele ya ntlo ya Saule le ntlo ya Davida, Davida yena a nna a ya a tiya, ntlo ya Saule yona ya nna ya fokola.

2 Davida, ha a le Hebrone, a tswallwa bashemane; wa hae wa letsibolo ke Amnone ka Akinohame wa Jisreele;

3 wa bobedi ke Kileabe ka Abigaile, mosadi wa Nabale wa Karmele; wa boraro ke Absalome, mora Maaka, moradi wa Talmai, morena wa Geshure;

4 oa bone ke Adonija, mora Haggithe; wa bohlano ke Shefathia, mora Abithale;

5 wa botshelela ke Jithreame, ka Egla, mosadi wa Davida; bao ba tswallwa Davida, a le Hebrone.

6 Ha ba ntlo ya Saule ba ntse ba lwana le ba ntlo ya Davida, Abnere a ipha matla tlung ya Saule.

7 Jwale Saule o ne a siile serethe, bitso la sona e le Ritspa, moradi wa Aja. Ishe-Boshethe a re ho Abnere: Ke kang ha o kene ho serethe sa ntate na?

8 Abnere a halefa haholo ke polelo tsa Ishe-Boshethe, a re: Na o re, ke hlooho ya ntja e sebeletsang Juda? Le kajeno, ke ntse ke etsetsa ntlo ya ntatao Saule, le banababo, le bahabo, ka mohau; hape, ha ke a ka ka o neela matsohong a Davida! Leha ho le jwalo o ntjarisa molato kajeno ka mosadi enwa na?

9 Modimo o etse Abnere ka hore le ka hore, ha ke sa etsetse Davida kamoo Jehova a mo hlapanyeditseng kateng,

10 ha a itse, o tla amoha ntlo ya Saule mmuso, a tiise terone ya Davida Iseraeleng le Juda, ho tloha Dane, le ho ya fihla Beerseba!

11 Mme Ishe-Boshethe a sitwa ho fetola Abnere ka taba leha e le nngwe ke ho tshaba.

12 Ebile Abnere o romela Davida manqosa a tswang ho yena, a re: Lefatshe ke la mang na? A eketsa a re: Hlaba selekane le nna; o tla bona letsoho la ka le o emela, hore ke sokollele Baiseraele bohle ho wena.

13 Davida a re: Ke teng, ke tla hlaba selekane le wena; ke mpa ke batla taba e le nngwe feela ho wena, ke re, o ke ke wa bona sefahleho sa ka, haese ha o ka ntlisetsa Mikale, moradi wa Saule, ebe mohla o tla tla mpona.

14 Davida a romela manqosa ho Ishe-Boshethe, mora Saule, a re: Nnee Mikale, mosadi wa ka, eo ke inyaletseng yena ka lekgolo la mengala ya Bafilesta.

15 Yaba Ishe-Boshethe o romela ho lata Mikale ho monna wa hae Palthiele, mora Laishe.

16 Monna wa hae a mo sala morao, a ntse a lla, ho ya fihla Bahurime; Abnere a mpa a re ho yena: Kgutla, o boye. Mme a kgutla.

17 Abnere a bua le baholo ba Iseraele, a re: Maoba le maobane le be le ntse le batla Davida, hore e be yena morena wa lona.

18 Etsang jwale, etswe Jehova a boletse bakeng sa Davida, a itse: Ke ka letsoho la mohlanka wa ka Davida, ke tla namolela setjhaba sa ka sa Iseraele matsohong a Bafilesta, le matsohang a dira tsohle tsa sona.

19 Hape, Abnere a bua le Benjamine. Abnere a ntoo ya Hebrone, ho tsebisa Davida tsohle tse lakatswang ke Iseraele le ke ntlo yohle ya Benjamine.

20 Abnere a tla ka taba tsena ho Davida, a ena le banna ba mashome a mabedi, mme Davida a etsetsa Abnere la banna ba hae mokete.

21 Teng Abnere a re ho Davida: Ha nke ke tlohe, ke ye, ke bokellele morena, monga ka, Baiseraele bohle, ba tle ba hlabe selekane le wena, wena o buse kahohle kamoo pelo ya hao e ratang kateng. Davida a fa Abnere tsela, a itsamaela ka kgotso.

22 Yaba ho fihla bahlanka ba Davida, ba ena le Joabe, ba tswa futuha, ba kgutla ba hapile kgapo e kgolo, Abnere yena a se a tlohile ho Davida, Hebrone, Davida a mo file tsela, a bile a itsamaetse ka kgotso.

23 Joabe le sera sohle seo a nang le sona ha ba fihla, Joabe a tsebiswa, ha thwe: Abnere, mora Nere, o kile a tla ho morena, mme morena o mo file tsela, o bile o iketse ka kgotso.

24 Ebile Joabe o tla ho morena, a re: O entseng? Bona hle, Abnere ha a tlile ho wena, o mo file tsela jwang, ha a bile a itsamaetse ka kgotso na?

25 O a mo tseba Abnere, mora Nere; o tlile ho o thetsa feela, le ho tseba ho tswa ha hao le ho kena ha hao, le ho tseba tsohle tse etswang ke wena.

26 Yaba Joabe o tloha ho Davida, a romela manqosa ho lata Abnere; a ya mo kgutlisa sedibeng sa Sira, Davida a sa tsebe.

27 Abnere, ha a boetse Hebrone, Joabe a mo nkela thoko, kgorong, jwaloka eka o ya bua le yena sephiring, a mpa a mo hlaba mpeng, mme a shwa, e le ka baka la madi a Asaele moenae.

28 Davida ha a utlwa taba tseo, a re: Haele nna le mmuso wa ka, re tla nne re hloke kamehla pela Jehova molato wa madi a Abnere, mora Nere.

29 Madi ao a ke a be hloohong ya Joabe le tlung yohle ya ntatae; ho se ke ha hlokeha ha habo Joabe ya nang le phallo ya madi, kapa molepera, kapa ya ikokotlelang ka lere, leha e le ya wang ka lerumo, leha e le ya hlokang bohobe.

30 Joabe le Abishai ngwanabo ba bolaya Abnere jwalo, e le ka baka la hobane a bolaile Asaele moena bona, ntweng, Gibeone.

31 Davida a eketsa a re ho Joabe le ho setjhaba sohle seo a nang le sona: Haholang diaparo tsa lona, le itlame matheka ka masela a mahwashe, mme le llele Abnere. Morena Davida a ya, a latela mojaro wa mofu.

32 Ba epela Abnere Hebrone. Teng morena a lla, a bokolla a eme lebitleng la Abnere, le setjhaba sohle sa lla.

33 Yaba morena o bina pina ya malla ka Abnere, a re: Abnere o shwele jwang ka mokgwa oo sehlola se shwang ka wona na!

34 Matsoho a hao a ne a sa ka a tlangwa, le maoto a hao a ne a sa ka a tshwaswa ka mahlaahlela; o wele ka mokgwa wa motho ya wang pela bakgopo! Teng, setjhaba sohle sa eketsa ho mo llela.

35 Setjhaba sohle sa ntoo tla ho Davida, sa re, a je dijo e sa le motshehare. Davida a mpa a hlapanya, a re: Modimo o nketse ka hore le ka hore, ha nka utlwa bohobe, leha e le eng, tsatsi le eso ho dikele.

36 Setjhaba sohle ha se utlwa hoo, sa kgahlwa ke hona, jwalokaha setjhaba sohle se be se ntse se kgahlwa ke tsohle tse etswang ke morena.

37 Kahoo, setjhaba sohle le Baiseraele bohle ba tseba hobane e ne e se morena ya laetseng hore Abnere, mora Nere, a bolawe.

38 Morena a boela a re ho bahlanka ba hae: Na ha le tsebe hobane kajeno ho wele morena, motho e moholo Iseraeleng na?

39 Ke fokotse kajeno, leha ke le morena ya tlotsitsweng; haele banna bao, bara ba Tseruja, ba ntlhola; empa Jehova o tla putsa ya etsang bobe ka bobe ba hae.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24