Mattheu 13 SSO61SO

Setshwantsho sa mojadi.

1 Ka lona tsatsi leo, Jesu a tswa tlung, a dula pela lewatle.

2 Yaba matshwele a maholo a phuthehela ho yena, mme Jesu a kena sekepaneng, a dula teng; bongata bohle ba ema lebopong.

3 Yaba o ba bolella ditaba tse ngata ka ditshwantsho, a re: Bonang, mojadi o ne a tswile ho ya jala.

4 Eitse ha a jala, hlaku tse ding tsa wela pela tsela, mme dinonyana tsa tla, tsa di ja kaofela.

5 Hlaku tse ding tsa wela majweng, moo di se nang mobu o mongata, mme tsa phakisa ho mela, hobane di se na botebo ba mobu.

6 Letsatsi ha le tjhaba, tsa pona; mme tsa etjha ke ho hloka metso.

7 Tse ding tsa wela hara meutlwa, mme meutlwa ya hola, ya di pupetsa.

8 Empa tse ding tsa wela mobung o motle, mme tsa beha dijo; hlaku e nngwe ya beha tse lekgolo, e nngwe ya beha tse mashome a tsheletseng, e nngwe ya beha tse mashome a mararo.

9 Ya nang le ditsebe ho utlwa, a utlwe.

10 Barutuwa ba tla, ba re ho yena: Na o buelang le bona ka ditshwantsho na?

11 A ba araba, a re: Ke hobane lona le neilwe ho tseba diphiri tsa mmuso wa mahodimo, empa bona ha ba ka ba newa.

12 Hobane ya nang le ntho, o tla newa, mme ho tla tlala ho yena; empa ya se nang letho, o tla amohuwa le seo a nang le sona.

13 Ke ka baka leo ke buang le bona ka ditshwantsho, kahobane leha ba bona, ha ba bone; leha ba utlwa, ha ba utlwe, mme ha ba utlwisise.

14 Ho phethahala ho bona ho porofetilweng ke Esaia, ha a re: Ka kutlo le tla utlwa, empa le ke ke la utlwisisa; ka pono le tla bona, empa le ke ke la bontshisa.

15 Hobane pelo ya setjhaba sena e nonne; ditsebe tsa bona di utlwa ka thata, mme ba pompaditse mahlo a bona, hore ba se ke ba bona ka mahlo, ba se ke ba utlwa ka ditsebe, ba se ke ba utlwisisa ka dipelo, ba se ke ba sokoloha, mme ke se ke ka ba fodisa.

16 Empa mahlo a lona a lehlohonolo, hobane a bona, le ditsebe tsa lona di lehlohonolo, hobane di a utlwa.

17 Kannete ke re ho lona: Baporofeta ba bangata le ba lokileng ba bangata ba lakaditse ho bona tseo le di bonang, mme ha ba ka ba di bona, le ho utlwa tseo le di utlwang, mme ha ba ka ba di utlwa.

18 Jwale lona, mamelang taba ya setshwantsho sa mojadi.

19 E mong le e mong ha a utlwa polelo ya mmuso, mme a sa e utlwisise, e mobe o ye a tle ho yena, a mo amohe se jetsweng pelong ya hae. Eo ke ya amohetseng peo pela tsela.

20 Ya amohetseng peo majweng, ke motho ya utlwang lentswe, ya phakisang a le amohela ka thabo;

21 a mpa a se na motso ka ho yena, empa e le wa motsotso o se okae feela; ereha tshwenyeho le hloriso di hlaha ka baka la lentswe, a phakise a kgoptjwe.

22 Haele ya e amohetseng hara meutlwa, ke ya utlwang, lentswe; empa ho belaella dintho tsa lefatshe lena, le ho thetsa ha lefumo, ho pupetsa lentswe, mme le nyope.

23 Empa ya amohetseng peo mobung o motle, ke motho ya utlwang lentswe, ya le utlwisisang, mme o a beha; hlaku e nngwe e hlahisa tse lekgolo, e nngwe e hlahisa tse mashome a tsheletseng, e nngwe e hlahisa tse mashome a mararo.

Setshwantsho sa mofoka.

24 Jesu a ba beela setshwantsho se seng, a re: Mmuso wa mahodimo o tshwantshwa ka motho ya jadileng peo e ntle tshimong ya hae.

25 Yare ha ho robetswe ke batho, ya mo hloileng a tla, mme a jala mofoka hara koro, a ntoo ikela.

26 Mme koro ha e se e hlahisitse lekgaba, e se e tswetse, mofoka le wona wa bonahala.

27 Bahlanka ba mong a ntlo ba tla, ba re ho yena: Morena, ha re re, o ne o jadile peo e ntle tshimong ya hao? Na mofoka oo e o nkile kae?

28 A re ho bona: Ke ketso ya sera. Bahlanka ba re ho yena: Na ha o rate ha re ya kga mofoka oo na?

29 A re: Tjhe, mohlomong ha le ekga mofoka, le ka tshoha le fothola le yona koro.

30 Di leseng tse pedi, di hole hammoho, ho be ho fihle kotulo; ke hona mohla ho kotulwang ke tla re ho bakotudi: Helang mofoka pele, le o tlame mangata, le o tjhese; le mpe le bokelle koro modikong wa ka.

Sa hlaku ya mosetareta.

31 A ba beela setshwantsho se seng, a re: Mmuso wa mahodimo o tshwana le hlaku ya mosetareta, eo motho a e nkileng, a e sunya tshimong ya hae.

32 Efela e le yona e nyenyane ho dipeo tsohle, empa ha e hodile, e siya meroho e meng, e fetohe sefate, moo dinonyana tsa lehodimo di tlang, mme di aha makaleng a sona.

Sa ditomoso.

33 A ba bolella setshwantsho se seng, a re: Mmuso wa mahodimo o tshwana le ditomoso tseo mosadi a di nkileng, a di kenya phofong e tekanyo tse tharo, hlama e tle e kokomohe kaofela.

34 Ditaba tseo tsohle Jesu a di bolella bongata ka ditshwantsho, mme o ne a sa bue letho le bona a sa tshwantshe;

35 hore ho etsahale polelo ya moporofeta, ya itseng: Ke tla ahlamisa molomo wa ka ka ditshwantsho, ke pepese ditaba tse neng di patilwe haesale lefatshe le thewa.

Dihlaloso.

36 Hobane Jesu a kgutlise bongata, a kena tlung, mme barutuwa ba hae ba tla ho yena, ba re: Re qaqisetse setshwantsho sa mofoka wa tshimo.

37 A ba araba, a re: Ya jalang peo e ntle ke Mora motho;

38 tshimo ke lefatshe; peo e ntle ke bana ba mmuso; mofoka ke bana ba e mobe;

39 sera se o jadileng ke Diabolose; kotulo ke bofelo ba lefatshe; bakotudi bona ke mangeloi.

40 Jwaloka mofoka ha o kguwa, o tjheswa mollong, ho tla ba jwalo bofelong ba lefatshe lena.

41 Mora motho o tla roma mangeloi a hae; a tla kgetha mmusong wa hae dikgopiso tsohle le ba etsang bokgopo,

42 mme a ba lahlele seboping sa mollo, moo dillo di tla ba teng le ditsikitlano tsa meno.

43 Mohlang oo, ba lokileng ba tla kganya jwaloka letsatsi mmusong wa Ntata bona. Ya nang le ditsebe ho utlwa, a utlwe.

Setshwantsho sa letlotlo le patilweng.

44 Hape, mmuso wa mahodimo o jwaloka letlotlo le patilweng tshimong, leo eitseng hobane motho a le fumane, a boela a le pata; mme ka baka la ho le thabela, o rekisa ka ntho tsohle tseo a nang le tsona, o ithekela tshimo eo.

Sa perela.

45 Mmuso wa mahodimo hape o jwaloka mohwebi ya batlang diperela tse ntle.

46 Hobane a fumane perela ya bohlokwa, a ya, a bapatsa ka ntho tsohle tseo a nang le tsona, mme a ithekela yona.

Sa letlowa.

47 Hapehape, mmuso wa mahodimo o jwaloka letlowa le akgetsweng lewatleng, mme le bokella ntho tsa mefutafuta.

48 Ha le tletse, ba le hulela lebopong, ba ntoo dula, ba boloka tse ntle dipitseng tsa bona, ba lahla tse mpe.

49 Ho tla ba jwalo bofelong ba lefatshe: mangeloi a tla tswa, a kgethe ba kgopo ho ba lokileng,

50 mme a tla ba lahlela seboping sa mollo; ke moo dillo di tla ba teng le ditsikitlano tsa meno.

51 Jesu a re ho bona: Ana le utlwisisa taba tseo tsohle na? Ba re ho yena: E, Morena.

52 A re ho bona: Ke moo ke reng: Mongodi e mong le e mong, ya rutilweng tsa mmuso wa mahodimo, o jwaloka motho eo e leng monga ntlo, ya ntshang dintho tse ntjha le dintho tsa kgale letlotlong la hae.

Jesu ha a le Nasaretha.

53 Yare ha Jesu a qetile ditshwantsho tseo, a tloha teng.

54 Mme hobane a fihle naheng ya habo, a ruta batho sinagogeng ya bona, ba ba ba tsota, ba re: Na enwa o nkile bohlale bo bokalo le mehlolo e mekalo kae?

55 Na enwa hase mora wa mmetli na? Ha re re, mmae ke ya bitswang Maria? Le banababo na hase Jakobo, le Josefa, le Simone, le Juda na?

56 Bokgaitsedie le bona na ha ba moo ho rona kaofela ha bona? Na tseo tsohle enwa o di nkile kae na?

57 Mme ba kgoptjwa ho yena. Empa Jesu a re ho bona: Moporofeta ha a hloke hlompho haese naheng ya habo le tlung ya hae.

58 Teng, ha a ka a etsa mehlolo e mengata, ka baka la ho se dumele ha bona.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28