Mattheu 22 SSO61SO

Setshwantsho sa bohadi.

1 Jesu a boela a bua le bona ka ditshwantsho, a re:

2 Mmuso wa mahodimo o tshwana le morena ya neng a etsetse mora wa hae mokete wa bohadi.

3 A roma bahlanka ba hae ho bitsa ba neng ba memetswe bohadi; empa ba hana ho tla.

4 A boela a roma bahlanka ba bang, a re: Bolellang ba memilweng, le re: Bonang, ke lokisitse mokete wa ka, dikgomo tsa ka le dinonneng tsa ka di hlabilwe; ntho tsohle di se di lokile; tloong bohading.

5 Empa bao ba nyedisa, mme ba ya, e mong tshimong ya hae, e mong papatsong ya hae.

6 Ba bang ba tshwara bahlanka ba hae, ba ba omanya, mme ba ba bolaya.

7 Morena, ha a utlwa taba tseo, a halefa; a roma makgotla a hae, a timetsa babolai bao, a tjhesa le motse wa bona.

8 Yaba o bolella bahlanka ba hae, a re: Bohadi bo se bo lokisitswe, empa ba neng ba bo bileditswe, e ne e se ba bo tshwanelang.

9 Jwale, ikeleng mateonong a ditsela, mme le biletse bohading bohle bao le ba fumanang.

10 Yaba bahlanka bao ba tswela ditseleng, ba bokella bohle bao ba ba fumanang, dikgwahlapa le dikgabane, mme ntlo ya bohadi ya tlala batho ba dulang dijong.

11 Eitse morena ha a kena ho bona ba dutseng dijong, a bona motho ya sa aparang kobo ya bohadi.

12 A re ho yena: Mokana ka, o kene jwang mona, o se na kobo ya bohadi na? Eo a hloka puo.

13 Yaba morena o re ho bahlanka: Mmofeng maoto le matsoho, le mo nke, mme le mo lahlele lefifing le kantle, moo dillo di tla ba teng le ditsikitlano tsa meno.

14 Hobane ba bitswang ba bangata, empa ba kgethilweng ha ba bakae.

Jesu o botswa bakeng sa lekgetho le ntshetswang Sesare, — le sa tsoho ya bafu, — le sa molao o moholo.

15 Yaba bafarisi ba tloha, ba ya rera hammoho kamoo ba ka mo tshwasang ka dipolelo tsa hae kateng.

16 Ba roma ho yena barutuwa ba bona le Baheroda, ba ya re: Moruti, re a tseba hobane o wa nnete, le hoba o ruta tsela ya Modimo ka nnete, le hoba ha o re letho ka motho; hobane tshobotsi ya motho ha e tadingwe ke wena.

17 Ka baka leo, o re bolelle kgopolo ya hao: Hleka ho a lokela ho ntshetsa Sesare lekgetho, kapa tjhe?

18 Empa Jesu a tseba lonya la bona, a re: Le ntekelang, lona baikaketsi?

19 Mpontsheng tjhelete ya lekgetho. Yaba ba mo hlahisetsa denare.

20 A re ho bona: Setshwantsho sena ke sa mang, le lengolo lena ke la mang?

21 Ba re ho yena: Ke la Sesare. Yaba o re: Hommeng! Ntshetsang Sesare tseo e leng tsa Sesare, le ntshetse Modimo tseo e leng tsa Modimo.

22 Yare ha ba utlwa taba eo, ba makala, ba mo tlohela, ba ikela.

23 Tsatsing lona leo, basadusi, e leng ba latolang tsoho ya bafu, ba tla ho yena, ba mmotsa,

24 ba re: Moruti, Moshe o itse: Monna ha a eshwa, a se na bana, ngwanabo o tla nka mosadi wa hae, a hlahisetse ngwanabo bana.

25 Bara ba motho a le mong, ba supileng, ba ne ba le teng hara rona; e moholo a shwa, a se a nyetse; mme kahobane a sa ka a ba le bana, a siela moenae mosadi wa hae.

26 Ha eba jwalo le wa bobedi, le wa boraro, ho isa ho wa bosupa.

27 Kamora bona bohle, mosadi le yena a shwa.

28 Ana ha ho le jwalo, mohla tsoho ya bafu, mosadi eo e tla ba wa ofe ho ba supileng, haele moo ba kile ba eba le yena bohle?

29 Empa Jesu a araba, a re ho bona: Le lahlehile ke hobane ha le tsebe Mangolo le matla a Modimo;

30 hobane tsohong ya bafu, ha ho ka ke ha nyalwa, leha e le ho nyadiswa, empa batho ba tla ba jwaloka mangeloi a Modimo lehodimong.

31 Haele ka tsoho ya bafu, na ha le a ka la bala hoo le ho boleletsweng ke Modimo, ha o re:

32 Nna, ke Modimo wa Abrahama, le Modimo wa Isaaka, le Modimo wa Jakobo; Modimo hase Modimo wa bafu, empa ke wa ba phelang.

33 Mme bongata ha bo utlwa hoo, ba tsota thuto ya hae.

34 Bafarisi, ha ba utlwa hobane o kgutsisitse basadusi, ba phutheha hammoho.

35 Yaba e mong wa bona, e leng moruti wa molao, o botsa Jesu, ka ho mo leka, a re:

36 Moruti, taelo e kgolo ya molao ke efe na?

37 Jesu a re ho yena: Ke e reng: Rata Morena, Modimo wa hao, ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka kgopolo ya hao yohle.

38 Molao oo ke o moholo wa pele.

39 Mme wa bobedi, o tshwanang le wona, ke o reng: Rata wa heno jwalokaha o ithata.

40 Melao e mmedi eo ke motheo wa molao wohle le wa baporofeta.

Kreste ke mora mang?

41 Bafarisi ha ba phuthehile, Jesu a ba botsa,

42 a re: Le reng ka Kreste? Ke mora wa mang na? Ba re ho yena: Ke wa Davida.

43 A re ho bona: Ha ho le jwalo, na Davida ha a bolediswa ke Moya, o mmitsetsang morena wa hae, ha a re:

44 Morena o itse ho morena ka: Dula letsohong la ka le letona, ke be ke bee bao e leng dira ho wena bonamelo ba maoto a hao?

45 Na Davida ha a mmitsa morena, e ka ba mora wa hae jwang?

46 Ha ho a ka ha eba motho ya tsebileng ho mo araba letho, mme haesale mohlang oo, ha ho a ka ha hlola ho eba ya betileng pelo ho mmotsa.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28