Mattheu 23 SSO61SO

Bangodi le bafarisi ba nyatswa ke Jesu.

1 Yaba Jesu o bolella bongata le barutuwa ba hae,

2 a re: Bangodi le bafarisi ba dutse ditulo tsa Moshe.

3 Ka baka leo, le boloke, mme le etse tsohle tseo ba le bolellang tsona, le mpe le se ke la etsa ka diketso tsa bona; hobane ba bolela, empa ha ba etse.

4 Ba bofa diphahlo tse boima, tse imelang, mme ba di jarisa batho mahetleng, athe bona ha ba rate ho di sisinya le ka monwana.

5 Diketso tsa bona tsohle ba di etsa hore ba tle ba bonwe ke batho; hobane ba rwala meqhaka ya difilaktera tse diphara, mme ba lelefatsa dipodi dikobong tsa bona;

6 ba rata ditulo tsa kapele meketeng, le ditulo tse kapele masinagogeng,

7 le ho dumediswa mapatlelong, le ho bitswa ke batho: Rabbi! Rabbi!

8 Empa lona, le se ke la bitswa Rabbi, hobane moruti wa lona o mong, e leng Kreste, mme lona bohle le bana ba motho a le mong.

9 Le se ke la bitsa motho lefatsheng ntata lona, hobane o mong feela eo e leng Ntata lona, ke ya leng mahodimong.

10 Hape, le se ke la bitswa benghadi, hobane monghadi wa lona o mong, e leng Kreste.

11 Empa e moholo ho lona e tla ba mohlanka wa lona.

12 E mong le e mong ya iphahamisang, o tla kokobetswa, mme e mong le e mong ya ikokobetsang, o tla phahamiswa.

13 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le kwalla batho mmuso wa mahodimo; athe lona, ha le kene teng, mme ba ratang ho kena ha le ba dumelle ho kena.

14 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le metsa matlo a basadi ba bahlolohadi, ka ho re, le ba etsetsa merapelo e melelele; ka baka leo, le tla ahlolwa ka kahlolo e fetisisang.

15 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le tsamaya le lewatle le lefatshe lohle ho etsa morutuwa a le mong, mme ha a se a entswe, le mo etsa ngwana wa dihele habedi ho fetisa lona.

16 Ho madimabe lona, batsamaisi ba foufetseng, le reng: Motho ha a anne ka tempele, ha ho nang; empa ha a anne ka kgauta ya tempele, o tlamilwe.

17 Mawatla le difofu! ho hoholo keng? Na ke kgauta, kapa a ke tempele e halaletsang kgauta na?

18 Hape le re: Motho ha a anne ka aletare, ha ho nang; empa ha a anne ka kabelo e hodima yona, o tlamilwe.

19 Mawatla le difofu! ho hoholo keng? Na ke kabelo, kapa ke aletare e halaletsang kabelo na?

20 Mme jwale, ya anang ka aletare, o ana ka yona le ka tsohle tse hodima yona;

21 le ya anang ka tempele, o ana ka yona le ka ya ahileng ho yona;

22 le ya anang ka lehodimo, o ana ka terone ya Modimo le ka ya dutseng hodima yona.

23 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le ntsha karolo ya leshome ya kwena le anetha le kumine, mme le siya hoo e leng boholo ba molao, e leng tokiso, le mohau, le tumelo; anthe le ne le tshwanetse ho etsa ntho tsena, le ntse le sa tlohele ho etsa tseno.

24 Batsamaisi ba foufetseng! le hlotlha ntsitsinyana, athe le metsa kamele!

25 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le hlatswa mohope le sejana kantle, athe kahare ho tletse boshodu le ho senya.

26 Mofarisi ya sefofu! hlatswa mohope le sejana kahare ho tsona pele, bokantle ba tsona bo tle bo hlweke le bona.

27 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le jwaloka mabitla a kwetlisitsweng, a nang le ponahalo e ntle kantle, kanthebo, kahare, a tletse masapo a bafu le ho bola hohle.

28 Le lona, ho batho ba le tadimang kantle, ho jwaloka eka le lokile, athe kahare ho lona le tletse boikaketsi le bokgopo.

29 Ho madimabe lona, bangodi le bafarisi, baikaketsi! hobane le haha mabitla a baporofeta, mme le kgabisa mabitla a ba lokileng;

30 mme le re: Holane re na be re le teng mehleng ya bontata rona moholo, re ka be re sa ka ra kopana le bona polaong ya baporofeta.

31 Le ikahlola jwalo hobane le le bana ba ba bolaileng baporofeta,

32 mme le phethisisa tekanyo ya bontata lona.

33 Dinoha, madinyane a marabe! Le ka phema kahlolo ya dihele jwang?

34 Ka baka leo, bonang, ke romela ho lona baporofeta, le ba bohlale, le bangodi; mme le tla bolaya ba bang, le thakgise ba bang difapanong, le shape ba bang masinagogeng a lona, le ba leleke motseng o mong le o mong;

35 madi wohle a lokileng, a tsholletsweng lefatsheng, a tle a bokane ho lona, ho qala ka madi a Abele ya lokileng, ho tlisa mading a Sakaria, mora Barakia, eo le mmolaileng mahareng a tempele le aletare.

36 Kannete ke re ho lona: Tseo tsohle di tla hlahela moloko wona!

Molato le kotlo ya Jerusalema.

37 Jerusalema, Jerusalema, ya bolayang baporofeta, ya tlepetsang ka majwe ba rongwang ho wena, ke ratile hangata hakakang ho bokella bana ba hao, jwaloka kgoho ha e bokella ditsuanyana tsa yona tlasa mapheo a yona, empa le hanne.

38 Bonang, ntlo ya lona e tla sala e le lesupi,

39 hobane ke re ho lona: Ho qala jwale, ha le ka ke la hlola le mpona, ho be ho fihle mohla le tla re: Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena!

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28