Mattheu 21 SSO61SO

Jesu o kena Jerusalema.

1 Yare ha ba atametse Jerusalema, ba se ba fihlile Bethefage, thabeng ya Mehlwaare, Jesu a roma barutuwa ba le babedi;

2 a re ho bona: Eyang motsaneng oo le o lebileng; etlare le sa fihla, le tla be le fumane esele e holehilweng, e nang le petsana ya yona; le di lokolle, mme le ntlisetse tsona.

3 Etlare ha motho a le botsa taba, le tle le re ho yena: Morena o a di hloka; mme o tla phakisa a di romele.

4 Hoo hohle ho entswe hore ho tle ho etsahale ho boletsweng ke moporofeta ya itseng:

5 Bolellang moradi wa Sione, le re: Bona, Morena wa hao ke eo ya tlang ho wena, a le bonolo, a kaletse esele, petsana ya esele e lemaletseng joko.

6 Ebile barutuwa ba ya, ba etsa kamoo ba laetsweng kateng, ke Jesu.

7 Ba tlisa esele le petsana ya yona, mme ba ala diaparo tsa bona hodima yona, mme Jesu a e kalla.

8 Bongata bo boholo ba ala diaparo tsa bona tseleng; mme ba bang ba rema makala a difate, ba a ala tseleng.

9 Mme bongata bo eteletseng pele le bo latelang ba howa, ba re: Hosanna ho mora Davida! Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena! Hosanna mahodimong a hodimodimo!

Jesu o phahla barekisi tempeleng.

10 Eitse ha a kena Jerusalema, motse wohle wa hwerehana, wa re: Enwa ke mang na?

11 Matshwele a re: Ke Jesu, moporofeta ya tswang Nasaretha wa Galelea.

12 Jesu a kena tempeleng ya Modimo; a lelekela ntle bohle ba bapatsang le ba rekang ka tempeleng; a diha ditafole tsa ba ananyang ditjhelete, le ditulo tsa ba bapatsang ka maeba.

13 A re ho bona: Ho ngodilwe, ho thwe: Ntlo ya ka e tla bitswa ntlo ya thapelo, athe lona, le e entse lehaha la mashodu.

Baprista ba halefa ha bana ba rorisa Jesu.

14 Ha tla ho yena ka tempeleng difofu le dihlotsa, mme a di fodisa.

15 Empa baprista ba baholo le bangodi, ha ba bona tse makatsang tseo a di etsang, le bana ba howang ka tempeleng, ba reng: Hosanna ho mora Davida! ba hlonama haholo.

16 Ba re ho yena: Na o utlwa seo bao ba se bolelang na? Jesu a re ho bona: E, na ha le eso ho ka le bala taba e reng: O tumisitse dithoko tsa hao ka melomo ya bana le ya ba anyang, na?

17 Yaba o a ba tlohela, a tswa motseng, a ya Bethania, mme a robala teng.

Fate se feiye se a rohakwa.

18 Kameso, ha a boela motseng, a lapa.

19 A bona sefate sa feiye se pela tsela, a ya ho sona, empa a se ke a fumana letho ho sona, haese mahlaku feela; a re ho sona: Ho se ke ha ba ha hlaha tholwana ho wena le ka ho sa feleng. Yaba sefate sa feiye se omella hanghang.

20 Barutuwa ha ba bona hoo, ba makala, ba re: Ana sefate sa feiye se omeletse jwang hanghang?

21 Jesu a araba, a re ho bona: Kannete ke a le bolella, ke re: Holane le na le tumelo, le sa belaele, le ka be le etsa, e seng se entsweng ho sefate sa feiye feela, empa leha le be le ka re ho thaba ena: Tloha, o itihele lewatleng, ho ne ho ka etsahala.

22 Se seng le se seng seo le se kopang ka thapelo, ha le dumela, le tla se newa.

Matla a Jesu moo a tswang teng. — Setshwantsho sa bara ba babedi.

23 Eitse hobane a fihle tempeleng, baprista ba baholo le baholo ba setjhaba ba tla ho yena, ha a ntse a ruta, ba re: Ntho tseo, o di etsa ka matla afe? Mme matla ao o a neilwe ke mang?

24 Jesu a ba araba, a re: Ke tla le botsa taba le nna; ekare ha le mpolella yona, le nna ke tla le bolella matla ao ke etsang ntho tseo ka wona.

25 Ana kolobetso ya Johanne e ne e tswa kae? Na e ne e tswa lehodimong, kapa bathong? Yaba ba eletsana hammoho, ba re: Ha re re: E ne e tswa lehodimong, o tla re: Ha ho le jwalo, ha le a ka la e dumela keng?

26 Mme ha re ka re: E ne e tswa bathong, re tshaba bongata, hobane bohle ba re: Johanne ke moporofeta.

27 Yaba ba araba Jesu, ba re: Ha re tsebe. Mme a re ho bona: Le nna, nke ke ka le bolella matla ao ke etsang ntho tseo ka wona.

28 Empa le reng ka taba ena? Motho o ne a na le bara ba babedi; a ya ho wa pele, a re ho yena: Mora ka, eya, o sebetse kajeno tshimong ya ka ya merara.

29 Eo a araba, a re: Ke a hana. Empa hamorao, a baka, a ya.

30 A ya ho wa bobedi, le ho yena a rialo, mme eo a mo araba, a re: Ke a ya, morena. Empa a se ke a ya.

31 Ana ho bona ba babedi, ke ofe ya entseng thato ya ntatae? Ba re ho yena: Ke wa pele. Jesu a re ho bona: Kannete ke a le bolella, ke re: Balekgetho le basadi ba bafebi ba le raka mmusong wa Modimo.

32 Hobane Johanne o tlile ho lona ka tsela ya ho loka, mme ha le a ka la mo dumela; empa balekgetho le basadi ba bafebi ba mo dumetse; mme lona, leha le bone hoo, ha le a ka la baka, la mo dumela.

Setshwantsho sa balemi, le sa lejwe la sekgutlo.

33 Utlwang setshwantsho se seng: Motho o ne a le teng, e leng monga ntlo, ya hlomileng tshimo ya merara; a e sireletsa ka motero, a tjheka sehatelo teng, a e hahela tora, mme a e laeletsa balemi, a ntoo eta.

34 Yare ha nako ya ditholwana e atametse, a roma bahlanka ba hae ho balemi ho nka ditholwana tsa hae.

35 Empa balemi ba tshwara bahlanka ba hae, ba otla e mong, ba bolaya e mong, ba tlepetsa e mong ka majwe.

36 A boela a roma bahlanka ba bang, ba fetisang ba pele ka bongata, mme le bona ba etswa jwaloka ba pele.

37 Ho feleng, a romela mora hae ho bona, a re: Ba tla hlompha mora wa ka.

38 Empa balemi, ha ba bona mora hae, ba bolellana, ba re: Enwa ke mojalefa; tloong, re mmolayeng, re tle re inkele lefa la hae.

39 Yaba ba mo tshwara, ba mo lahlela kantle ho tshimo ya merara, ba mmolaya.

40 Ana mohla monga tshimo ya merara a fihlang, balemi bao o tla ba etsa jwang na?

41 Ba re ho yena: O tla timetsa ba babe bao hampe, mme tshimo ya hae ya merara o tla e laeletsa balemi basele, ba tla mo nea ditholwana nakong ya tsona.

42 Jesu a re ho bona: Ana ha le a ka la bala Mangolong taba e reng: Lejwe leo bahahi ba le lahlileng, ke lona le entsweng la motheo, la sekgutlo? Le entswe le jwalo ke Morena, mme ke le makatsang mahlong a rona.

43 Ka baka leo, ke re ho lona: Mmuso wa Modimo le tla o amohuwa, mme o tla newa setjhaba se seng se tla beha ditholwana tsa wona.

44 Ya tla wela hodima lejwe leo, o tla robeha, mme le tla pitla eo le mo welang hodimo.

45 Baprista ba baholo le bafarisi, ha ba utlwile ditshwantsho tseo tsa hae, ba tseba hobane o lekantse bona.

46 Mme ba batla ho mo tshwara; empa ba tshaba bongata, kahobane ba ne ba re, Jesu ke moporofeta.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28