Mattheu 26 SSO61SO

Mahlomola a Jesu. — Morero wa baprista.

1 Eitse hobane Jesu a qete dipolelo tseo tsohle, a bolella barutuwa ba hae, a re:

2 Le a tseba hobane matsatsi a sa tla ba mabedi, e ntoo ba Paseka; mme Mora motho o tla neelwa ho thakgiswa sefapanong.

3 Mohlang oo, baprista ba baholo, le bangodi, le baholo ba setjhaba, ba phuthehela lebaleng la moprista e moholo, ya bitswang Kaiafa.

4 Ba etsa morero wa ho tshwara Jesu ka bohlale, ba tle ba mmolaye.

5 Empa ba re: A e se be mohla mokete, esere mohlomong moferefere wa eba teng hara setjhaba.

Setlolo se tshelwa hloohong ya Jesu, Bethania.

6 Yare ha Jesu a le Bethania, tlung ya Simone, molepera,

7 ha tla ho yena mosadi ya nang le pitsa ya alebastera, e tletseng setlolo se theko e thata, mme a se tshela hloohong ya Jesu ha a dutse dijong.

8 Barutuwa ba hae, ha ba bona hoo, ba hlonama, ba re: Tshenyeho eo e thusang?

9 Athe setlolo seo se ka be se rekile tjhelete tse ngata, tsa newa bafumanehi.

10 Empa Jesu a lemoha hoo, a re ho bona: Le utlwisetsang mosadi eo bohloko? Athe o nkentse ketso e molemo.

11 Hobane haele bafumanehi, le tla nne le be le bona kamehla, empa nna, le ke ke la ba le nna kamehla.

12 Hobane ha a tshela setlolo seo mmeleng wa ka, o etseditse kepelo ya ka.

13 Kannete ke re ho lona: Hohle lefatsheng, moo Evangeli ena e tla bolelwa teng, se entsweng ke yena se tla bolelwa, a tle a hopolwe ka sona.

Keko ya Judase.

14 Yaba e mong wa ba leshome le metso e mmedi, ya bitswang Judase Iskariota, o ikela ho baprista ba baholo,

15 a re: Le tla nneang, ke tle ke le neele yena? Mme ba mmalla ditjhelete tsa silefera tsa mashome a mararo.

16 Yaba moo a qalang ho batla sebaka sa ho ba neela yena

Paseka le Selallo.

17 Ka letsatsi le qalang mokete wa mahobe a se nang ditomoso, barutuwa ba tla ho Jesu, ba re ho yena: O rata ha re o lokisetsa kae Paseka, moo o ka e jelang teng?

18 A re: Eyang motseng, ho nnyeo, le re ho yena: Moruti o re: Nako ya ka e haufi; ke tla etsa Paseka ha hao le barutuwa ba ka.

19 Barutuwa ba etsa jwalokaha Jesu a ba laetse, mme ba lokisa Paseka.

20 Ka nako ya shwalane, Jesu a dula dijong le barutuwa ba leshome le metso e mmedi.

21 Ba ntse ba eja, a re ho bona: Kannete ke re ho lona: E mong wa lona o tla nkeka.

22 Yaba ba swaba haholo, mme e mong le e mong a qala ho mmotsa, a re: A ke nna, Morena?

23 A araba a re: Ya kentseng letsoho morifing le nna, ke yena ya tla nkeka.

24 Haele Mora motho, o ikela jwalokaha ho ngodilwe bakeng sa hae; empa ho madimabe motho eo Mora motho a ekang ke yena; ho ka be ho le molemo ho motho eo hola a sa ka a tswalwa.

25 Judase, e leng yena ya mo ekang, a araba, a re: Na ke nna, Rabbi? Jesu a re ho yena: O boletse teng.

26 Ba re ba sa ja, Jesu a nka bohobe, mme eitse hobane a boke, a bo ngwatha, a bo nea barutuwa ba hae, a re ho bona; Nkang, le je; hona ke mmele wa ka.

27 A nka le senwelo, a leboha, a ba nea sona, a re: Nwelang ho sona bohle;

28 hobane hona ke madi a ka a selekane se setjha, a tshollelwang ba bangata tshwarelong ya dibe.

29 Empa ke re ho lona: Ho qala nakong yona ena, ha ke sa tla hlola ke enwa se behwang ke morara, ho tla be ho fihle tsatsi leo ke tla se nwa le lona se le setjha, mmusong wa Ntate.

30 Eitse hobane ba bine dithoko, ba ya thabeng ya Mehlwaare.

Petrose o porofetelwa tatolo ya hae.

31 Yaba Jesu o re ho bona: Bosiung bona le tla kgoptjwa bohle ho nna; hobane ho ngodilwe, ho thwe: Ke tla otla modisa, mme dinku tsa mohlape di tla qhalana.

32 Empa etlare hobane ke tsohe, ke tla le etella pele ho ya Galelea.

33 Petrose a bua, a re ho yena: Leha bohle ba ka kgoptjwa ho wena, nna nke ke ka kgoptjwa le hanyenyane.

34 Jesu a re ho yena: Kannete ke re ho wena: Ka bona bosiu bona, mokoko ha o eso ho lle, o tla be o se o ntatotse hararo.

35 Petrose a re ho yena: Leha ho ka thwe, ke shwe le wena, nke ke ka ba ka o latola. Le barutuwa bohle ba bolela jwalo.

Gethesemane.

36 Jwale, Jesu a ya le bona nqalong e bitswang Gethesemane. A re ho barutuwa ba hae: Dulang mona, ke sa ya mane ho rapela.

37 A ya le Petrose le bara ba Sebedea ba babedi, mme a qala ho swaba le ho tsieleha haholo.

38 A re ho bona: Moya wa ka o tshwerwe ka nqa tsohle ke maswabi a isang lefung; salang mona, le fadimehe le nna.

39 A ntoo ya pejana, a wela fatshe ka sefahleho, a rapela, a re: Ntate, ekare ha ho ka etswa, ako fetisetse senwelo sena hole le nna? Empa ho se ke ha etswa thato ya ka, ho mpe ho etswe ya hao!

40 Mme ha a etla ho barutuwa ba hae, a ba fumana ba robetse; a re ho Petrose: Le sitilwe jwang ke ho fadimeha le nna hora e le nngwe na?

41 Fadimehang, le rapele, hore le se kene molekong; hobane moya o mafolofolo, empa nama yona e a fokola.

42 A boela a ya la bobedi, a rapela, a re: Ntate, ekare ha e se ntho e ka etswang hore senwelo sena se fetele hole le nna ke sa nwele ho sona, a ho etswe thato ya hao!

43 Ha a kgutlela ho bona, a ba fumana ba boetse ba robetse; hobane mahlo a bona a ne a le boima.

44 A ba tlohela, a boela a ya, a rapela la boraro, a bua jwalokaha a buile pele.

45 Yaba o ya ho barutuwa ba hae, a re ho bona: Robalang jwale, le kgatholohe; bonang, nako e atametse, Mora motho o se a ya neelwa matsohong a baetsadibe.

46 Emang, a re yeng; bonang, ya nkekang o se a le haufi.

Jesu o a tshwarwa.

47 A re a sa rialo, ha hlaha Judase, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, a ena le sehlopha se seholo, se tshwereng disabole le melamu, se romilweng ke baprista ba baholo le baholo ba setjhaba.

48 Ya mo ekileng o ne a ba neile pontsho, a re: Eo ke tla mo aka, ke yena; le mo tshware.

49 A phakisa a atamela Jesu, a re: Dumela Rabbi! Mme a mo aka.

50 Jesu a re ho yena: O tletseng mona, molekana ka? Jwale, ba atamela, ba isa matsoho ho Jesu, ba mo tshwara.

51 Lekgatheng leo, e mong wa ba nang le Jesu a isa letsoho saboleng ya hae, a e tsomola, mme a hlatha mohlanka wa moprista e moholo ka yona, a mo kgaola tsebe.

52 Yaba Jesu o re ho yena: Busetsa sabole ya hao selateng sa yona, hobane bohle ba tshwereng sabole, ba tla bolawa ka sabole.

53 Kapa na o re, nka sitwa ho rapela Ntate hona jwale, mme o ba a ya nnea dilegione tsa mangeloi tse leshome le metso e mmedi, le tse fetisang?

54 Empa ha nka etsa jwalo, Mangolo a ka phethahala jwang, a boletseng hore e ka kgona ho be jwalo?

55 Yaba Jesu o re ho makgotla: Le tswile hae ho tla ntshwara ka disabole le ka melamu, jwalokaha eka ke leshodu! Ke ne ke ntse ke dula le lona tempeleng ka tsatsi le leng le le leng, ke ruta, mme ha le a ka la ntshwara!

56 Empa hoo hohle ho etsahetse, hore mangolo a baporofeta a phethahale.Jwale, barutuwa bohle ba mo tlohela, ba baleha.

Jesu o hlahiswa pela lekgotla. — Tsuo ya hae

57 Ba tshwereng Jesu ba mo isa ho Kaiafa, moprista e moholo, moo bangodi le baholo ba neng ba phuthehetse teng.

58 Petrose a mo latela a le hole, mme a fihla tlung ya moprista e moholo; mme eitse hobane a kene lebaleng, a dula le bahlanka, a tle a bone qetello ya ditaba tseo.

59 Jwale, baprista ba baholo le baholo le lekgotla lohle ba batla bopaki ba bohata bo ka qosang Jesu, hore ba tle ba mmolaye.

60 Empa ha ba ka ba bo bona, leha dipaki tsa bohata tse ngata di itlhahisitse. Empa ho feleng ha hlaha dipaki tse pedi tsa bohata,

61 tsa re: Enwa o kile a re: Ke na le matla a ho qhaqha tempele ya Modimo, ke be ke e tsose ka matsatsi a mararo.

62 Yaba moprista e moholo o ema, a re ho yena: Na ha o arabe letho na? Seo ba o qosang ka sona keng na?

63 Empa Jesu a kgutsa. Yaba moprista e moholo o boela a bua, a re ho yena: Ke u antsha ka Modimo o phelang, hore o re bolelle haeba o Kreste, Mora wa Modimo.

64 Jesu a re ho yena: O boletse teng; hape, ke re ho lona: Ho tloha jwale, le tla bona Mora motho a dutse letsohong le letona la matla a Modimo, mme a etla ka maru a lehodimo.

65 Jwale, moprista e moholo a hahola diaparo tsa hae, a re: O nyefotse! Re sa batlelang dipaki? Bonang, le utlwile nyefolo ya hae jwale.

66 Ho jwang ho lona? Ba araba, ba re. O tshwanelwa ke lefu.

67 Ebile ba mo tshwela ka mathe mahlong, ba mo jabela, ba bang ba mo otla ka dithupa,

68 ba re: Kreste, o re porofetele: ya o otlileng ke mang?

Tatolo ya Petrose.

69 Petrose yena o ne a dutse kantle lebaleng. Yaba ho fihla ho yena lekgabunyane le leng, la re: Le wena, o ne o ena le Jesu wa Galelea.

70 Empa yena a latola pontsheng ya bohle, a re: Ha ke tsebe seo o se bolelang.

71 Eitse ha a tswela kgotlwaneng, lekgabunyane le leng la mmona, la re ho ba leng moo: Le enwa o ne a ena le Jesu wa Nasaretha.

72 A boela a latola ka ho hlapanya, a re: Motho eo ha ke mo tsebe.

73 Ho se hokaenyana, ba emeng moo ba atamela, ba re ho Petrose: Le wena, o wa bona ruri; hobane puo ya hao e a o bonahatsa.

74 Yaba o qala ho hlapanya, a ana, a re: Motho eo ha ke mo tsebe. Athe kapelepele mokoko wa lla.

75 Yaba Petrose o elellwa se boletsweng ke Jesu, kamoo a neng a itse ho yena kateng: Mokoko ha o eso ho lle, o tla be o se o ntatotse hararo. Yaba o tswela ntle, a lla habohloko.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28