Mattheu 24 SSO61SO

Tshenyeho ya Jerusalema le ho kgutla ha Jesu.

1 Yare Jesu ha a etswa tempeleng, a itsamaela. Yaba barutuwa ba hae ba mo atamela, ho mmontsha mehaho ya tempele.

2 Empa Jesu a re: Le a di bona ntho tseo tsohle? Kannete ke re ho lona: Ha ho ka ke ha leswa teng lejwe hodima lejwe le leng, le sa heletswang.

3 Eitse hobane a dule thabeng ya Mehlwaare, barutuwa ba hae ba tla ho yena ba nnotshi, ba re ho yena: Re bolelle nako taba tseo di tla etsahala ka yona, le ntho eo e tla ba pontsho ya ho tla ha hao, le ya ho fela ha lefatshe.

4 Jesu a ba araba, a re: Iponeleng, le tle le se ke la thetswa ke motho.

5 Hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: Ke nna Kreste. Mme ba tla thetsa ba bangata.

6 Le tla utlwa dintwa le medumo ya dintwa; le mpe le bone hore le se ke la tshoha; tseo tsohle e ka kgona di etsahale, empa le moo ha e eso ho be bona bofelo.

7 Hobane setjhaba se seng se tla tsohela setjhaba se seng matla, mmuso o mong o lwantshe mmuso o mong; ditlala di tla ba teng, le mafu a akaretsang, le ditshisinyeho tsa lefatshe ka nqa tse ngata.

8 Empa tseo tsohle e tla ba qalo feela ya tlokotsi.

9 Mohlang oo, le tla neelwa ho tshwenngwa, le tla bolawa, mme le tla hlouwa ke ditjhaba tsohle ka baka la lebitso la ka.

10 Ke moo ba bangata ba tla kgoptjwa, mme ba tla ekana, ba tla hloyana.

11 Ho tla hlaha baporofeta ba bohata ba bangata, mme ba tla thetsa batho ba bangata.

12 Mme lerato la ba bangata le tla tapa ka baka la ngatafalo ya bokgopo.

13 Empa ya tiisetsang ho fihlela qetellong, ke yena ya tla bolokeha.

14 Evangeli ena ya mmuso e tla bolelwa lefatsheng lohle, e tle e be bopaki ho ditjhaba tsohle; mme e tla ba hona bofelo bo hlahang.

15 Jwale, etlare ha le bona manyala a bofediso, a boletsweng ke moporofeta Daniele, a eme nqalong e halalelang — ya balang a lemohe! —

16 mohlang oo, ba leng Judea ba balehele dithabeng;

17 ya leng hodima ntlo, a se ke a theohela ho nka ntho tlung ya hae;

18 le ya leng masimong, a se ke a kgutlela hae ho nka kobo ya hae.

19 Ho tla ba madimabe basadi ba baimana, le ba anyesang mehleng eo.

20 Le rapele hore paleho ya lona e se hlahe mariha, leha e le ka Sabatha.

21 Hobane mohlang oo, mahlomola a tla ba maholo, haesale le tshimolohong ya lefatshe, ho fihlela jwale, tsietsi e kalo ha e eso ho ka e eba teng, mme ha e ka ke ya boela ya eba teng le ka mohla o le mong.

22 Le hojane matsatsi ao a se ke a kgutshofatswa palo, ho ne ho ke ke ha phonyoha motho; empa ka baka la bakgethwa, matsatsi ao a tla kgutshofatswa.

23 Mohlang oo, ha motho a ka re ho lona: Bonang, Kreste o mona, kapa Kreste o mane, le se ke la dumela.

24 Hobane ho tla hlaha bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, mme ba tla etsa mehlolo e meholo le meeka e ka thetsang le bona bakgethwa, hola ke ntho e ka etswang.

25 Bonang, ke le boleletse pele, ditaba di eso ho hlahe.

26 Ka baka leo, ha ba re ho lona: Bonang, o nahathothe, le se ke la tswela teng; kapa ha ba re: Bonang, o phaposing ya ntlo, le se ke la dumela.

27 Hobane jwalokaha lehadima le hadima le etswa botjhabela, mme le benyetsa bophirimela, ho tla ha Mora motho ho tla ba jwalo.

28 Hobane moo setopo se leng teng, ke moo manong a tla bokana teng.

29 Hanghang kamora mahlomola a mehla eo, letsatsi le tla fifala, kgwedi e tla hloka lesedi, dinaledi di tla wa lehodimong, mme tse matla tsa lehodimo di tla sisinyeha.

30 Mohlang oo, pontsho ya Mora motho e tla hlaha lehodimong; ke moo ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla iteta difuba, mme di tla bona Mora motho a etla ka maru a lehodimo, ka matla a maholo le ka kganya e kholo.

31 O tla roma mangeloi a hae a letsang diterompeta tse modumo o moholo, hore a bokelle bakgethwa ba hae meyeng e mene, ho qala pheletsong e nngwe ya mahodimo ho isa ho e nngwe.

32 Ithuteng ho lekanya ditaba ka sefate sa feiye. Lekala la sona ha le se le le bonolo, mme le se le hlahisa mahlaku, le tseba kahoo hobane lehlabula le haufi.

33 Le lona, etlare ha le bona tseo tsohle, le tsebe hoba Mora motho o haufi, o monyako.

34 Kannete ke re ho lona: Moloko wona o ke ke wa feta, tseo tsohle di eso ho etsahale.

35 Lehodimo le lefatshe di tla feta, empa dipolelo tsa ka di ke ke tsa feta.

Kgothatso ya ho lebela.

36 Haele letsatsi leo le hora eo, ha ho ya tsebang; esita le mangeloi a lehodimo ha a tsebe, leha e le Mora; empa ho tseba Ntate a nnotshi.

37 Empa jwalokaha ho bile mehleng ya Nowe, le ho tleng ha Mora motho ho tla ba jwalo.

38 Hobane jwaloka mehleng e bileng teng pele ho morwallo wa metsi, ha batho ba ne ba eja, ba enwa, ba nyala, ba nyadisa, ha ba ha fihla tsatsi leo Nowe a keneng arekeng ka lona;

39 ha ba ka ba lemoha, ha ba ha fihla morwallo, mme ba nkwa bohle ke wona: ho tla ba jwalo le ho tleng ha Mora motho.

40 Mohlang oo, ho banna ba babedi ba tla beng ba le tshimong, e mong o tla nkwa, e mong a siuwe;

41 ho basadi ba babedi ba tla beng ba sila lelwaleng, e mong o tla nkwa, e mong a siuwe.

42 Lebelang hle; hobane ha le tsebe nako eo Morena wa lona a tla tla ka yona.

43 Le mpe le tsebe hobane monga ntlo, hola a ka tseba nako eo senokwane se tla tla ka yona, a ka lebela, mme a ke ke a dumela hoba ntlo ya hae e phunngwe.

44 Le lona, itokiseng ke hona; hobane Mora motho o tla tla ka nako eo le sa e hopolang.

45 Ana ke mang mohlanka ya kgabane, ya bohlale, eo morena wa hae a mmeileng moalosi wa bahlanka ba hae ho ba nea dijo nakong ya teng?

46 Ho lehlohonolo mohlanka eo morena wa hae, mohla a fihlang, a tla mo fumana a etsa jwalo.

47 Kannete ke re ho lona: O tla mmea moalosi wa mesebetsi ya hae kaofela.

48 Empa ekare ha mohlanka eo a le kgopo, mme a ipolella pelong, a re: Morena ka o diehile ho fihla;

49 mme a qala ho otla balekane ba hae ba bohlanka, a eja, a enwa le matahwa;

50 morena wa mohlanka eo o tla fihla ka letsatsi leo a sa mo lebellang, le ka nako eo a sa e tsebeng.

51 O tla mo pomahanya dikoto, a mo nee kabelo e le nngwe le baikaketsi; ke moo dillo di tla ba teng le ditsikitlano tsa meno.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28