Mattheu 8 SSO61SO

Ho fodiswa molepera.

1 Yare ha a theohile thabeng, matshwele a mangata a mo latela.

2 Mme bonang, ha tla molepera ho yena, a mo kgumamela, a re: Morena, ha o rata, o na le matla a ho nntlafatsa.

3 Jesu a nanabetsa letsoho, a mo ama, a re: Ke a rata, o ntlafale. Yaba lepera la hae le fola hang.

4 Jesu a re ho yena: O iponele, o se ke wa bolella motho; o mpe o ye, o ipontshe ho moprista, mme o hlahise mpho e laetsweng ke Moshe, e tle e be bopaki ho bona.

Ho fodiswa mohlanka wa molaodi.

5 Eitse ha Jesu a kena Kapernauma, molaodi wa lekgolo a tla ho yena, a mo rapela,

6 a re: Morena, mohlanka wa ka o rapaletse tlung; o omeletse ditho, mme o kula hampe.

7 Jesu a re ho yena: Ke tla ya, ke mo fodise.

8 Empa molaodi wa lekgolo a bua, a re: Morena, ha ke na tokelo ya hobane o kene tlung ya ka; o mpe o bue polelo feela, mme mohlanka wa ka o tla fola.

9 Hobane le nna, ke leng motho ya buswang ke ba bang, ke na le bahlabani ba katlase ho nna; mme ha ke re ho e mong: Eya, o a ye; le ho e mong: Tloo, o a tle; le ho mohlanka wa ka: Etsa hoitseng, o a ho etse.

10 Jesu, ha a mo utlwa, a tsota, mme a bolella ba mo latelang, a re: Kannete ke a le bolella, ke re: Ha ke eso ho bone tumelo e kalo, le Iseraeleng.

11 Ke a le bolella, ke re: Ba bangata ba tla tswa botjhabela le bophirimela, mme ba tla dula dijong le Abrahama, le Isaaka, le Jakobo mmusong wa mahodimo.

12 Empa bara ba mmuso ba tla lahlelwa lefifing le kantle, moo dillo di tla ba teng le ditsikitlano tsa meno.

13 Yaba Jesu o re ho molaodi wa lekgolo: Eya, o etsetswe kamoo a dumetseng kateng. Mme mohlanka wa hae a fola nakong yona eo.

Ho fodiswa mohwehadi wa Petrose le ba bang

14 Jesu ha a etla tlung ya Petrose, a fumana mohwehadi wa hae a robetse, a jewa ke febere.

15 Yare ha a mo amile letsoho, febere ya mo tlohela, mme a tsoha, a mo sebeletsa.

16 Yare mantsiboya, ha tliswa ho yena ba bangata ba nang le batemona, a leleka meya ho bona ka polelo feela; a fodisa bohle ba seng monate;

17 hore ho etsahale ho boletsweng ke moporofeta Esaia, ha a re: O inketse mefokolo ya rona, o ipelesitse malwetse a rona.

Tsa ho latela Jesu.

18 Jesu ha a bona hobane matshwele a maholo a mo teetse hare, a laela barutuwa hore ba mo tshedisetse mose.

19 Ebile e mong, e leng mongodi, o mo atamela, a re ho yena: Moruti, moo o yang teng, leha e le kae le kae, ke tla o latela.

20 Jesu a re ho yena: Diphokojwe di na le mesima, le dinonyana tsa lehodimo di na le matlo; empa Mora motho ha a na moo a ka samelang hlooho ya hae teng.

21 E mong wa barutuwa a re ho yena: Morena, ntumelle, ke ye ho epela ntate pele.

22 Empa Jesu a re ho yena: Ntatele, o lese bafu ba epele bafu ba bona.

O kgutsisa sefefo.

23 Eitse ha a kene sekepaneng, barutuwa ba hae le bona ba kena.

24 Mme bonang, ha tsoha sefefo se seholo lewatleng, sekepana sa ba sa apeswa ke maqhubu a metsi; empa Jesu yena o ne a robetse.

25 Yaba barutuwa ba hae ba mo atamela, ba mo tsosa, ba re: Morena, re pholose; re a timela!

26 A re ho bona: Batho ba tumelo e nyenyane, le boi keng na? Yaba o ema, a kgalemela meya le lewatle; mme kgutso e kgolo ya eba teng.

27 Batho bao ba tsota haholo, ba re: Enwa ke ya jwang, ha a utluwa le ke meya le lewatle?

Ba babedi ba nang le batemona ba fodiswa.

28 Yare ha a fihlile mose wane, naheng ya Bagadarene, a kgahlanyetswa ke batho ba babedi ba nang le batemona, ba tswa mabitleng; e ne e le ba hlanyang hampe, hoo ho neng ho se motho ya ka betang pelo ho feta ka tsela eo.

29 Ba howa, ba re: Taba ya rona le wena keng, Mora wa Modimo? Na o tlile mona ho re hlokofatsa, e eso ho be nako ya teng na?

30 Mme hojana le bona, mohlape o moholo wa bo o le teng, wa dikolobe tse fulang.

31 Batemona ba mo rapela, ba re: Ha o re leleka mona, o re romele mohlapeng wa dikolobe.

32 A re ho bona: Eyang. Yaba ba tswa, ba ya dikolobeng; mme hang, mohlape wohle wa dikolobe wa mathela selomong, wa itihela lewatleng, mme tsa eshwa metsing.

33 Yaba badisa ba baleha; ha ba fihla hae, motseng, ba bolela ditaba tseo tsohle, le tse hlahetseng ba neng ba ena le batemona.

34 Yaba ba motse kaofela ba tswela ho kgahlanyetsa Jesu, mme ha ba mmona, ba mo rapela haholo, hore a tlohe naheng ya bona.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28