Mattheu 9 SSO61SO

Ho fodiswa motho ya omeletseng ditho.

1 Jesu a kena sekepaneng, a boela a tshela, mme a tla motseng wa habo.

2 Yaba o tlisetswa motho ya omeletseng ditho, a rapaletse diphateng; Jesu ha a bona tumelo ya bona, a re ho ya omeletseng ditho: Beta pelo, ngwana ka, dibe tsa hao o di tshwaretswe.

3 Yaba ba bang ho bangodi ba re ka ho bona: Enwa o a nyefola.

4 Jesu ha a bona mehopolo ya bona, a re: Le hopolelang bobe ka dipelong tsa lona?

5 Hobane ke hofe ho leng bonolo, na ke ho re: O tshwaretswe dibe, kapa a ke ho re: Ema, o tsamaye, na?

6 Mme jwale — hore le tsebe hobane Mora motho o na le matla lefatsheng a ho tshwarela batho dibe — a re ho ya omeletseng ditho: Ema, o nke diphate tsa hao, o ikele tlung ya hao.

7 Yaba o a ema, a ikela tlung ya hae.

8 Bongata ha bo bona hoo, ba tsota, mme ba rorisa Modimo, kahobane o neile batho matla a makalo.

Pitso ya Mattheu.

9 Jesu ha a tloha teng, a bona motho ya bitswang Mattheu, a dutse pela ntlo ya lekgetho; yaba o re ho yena: Ntatele. Mattheu a ema, a mo latela.

10 Yare ha a dutse dijong tlung, balekgetho ba bangata le baetsadibe ba kena, ba dula dijong le Jesu le barutuwa ba hae.

11 Bafarisi, ha ba bona hoo, ba re ho barutuwa ba hae: Na moruti wa lona o jelang le balekgetho le baetsadibe?

12 Jesu ha a utlwa, a re ho bona: Ba phelang hantle ha ba batle ngaka, empa e batlwa ke ba kulang.

13 Empa eyang, le ithute polelo e reng: Ke rata mohau, e seng sehlabelo; hobane ha ke a tla ho biletsa ba lokileng pakong, empa e le baetsadibe.

Potso ya barutuwa ba Johanne hodima ho itima dijo.

14 Mohlang oo, barutuwa ba Johanne ba tla ho Jesu, ba re: Rona le bafarisi, re itimelang dijo hangata, athe barutuwa ba hao ha ba itime tsona?

15 Jesu a re ho bona: Balekane ba monyadi na ba ka lla, monyadi ha a sa le ho bona na? Empa nako e a tla eo monyadi a tla tloswa ho bona, ke hona ba tla itima dijo.

16 Ha ho motho ya ka beang setsiba se setjha seaparong se tsofetseng, hobane setsiba se kenntsweng se ka hahola seaparo, sa eketsa taboho.

17 Hape, batho ha ba tshele veine e ntjha makukeng a kgale; hobane makuka a ka phatloha, mme jwale veine ya tsholoha, makuka le wona a timela. Veine e ntjha e mpa e tshelwa makukeng a matjha, mme ntho tse pedi tseo di a bolokeha.

Tsoso ya moradi wa Jairuse. — Phodiso ya mosadi.

18 A re a sa ba bolella ditaba tseo, hang, kgosana ya fihla, ya mo kgumamela, ya re: Moradi wa ka o tswa shwa hona jwale; empa tloo, o bee seatla sa hao hodima hae, mme o tla boela a phele.

19 Yaba Jesu o a tloha, a ya le yena, le barutuwa ba hae.

20 Jwale, mosadi ya neng a ntse a kgathatswa ke phallo ya madi, dilemo di se di le leshome le metso e mmedi, a mo hlaha kamorao, a ama qola ya kobo ya hae.

21 Hobane o ne a re ka ho yena: Ha nka ama kobo ya hae feela, ke tla fola.

22 Jesu a reteleha, a mo tadima, a re ho yena: Beta pelo, moradi wa ka; tumelo ya hao e o pholositse. Mme nakong yona eo, mosadi a fola.

23 Jesu ha a fihla tlung ya kgosana, a bona ba teang diphala le batho ba bangata ba etsang lerata le leholo.

24 A re ho bona: Tlohang, hobane morwetsana ha a shwa, o mpa a robetse. Mme ba mo tsheha.

25 Yare ha a ntsheditse bongata boo ntle, a kena, a mo tshwara ka letsoho, mme morwetsana a tsoha.

26 Mme taba eo ya tuma lefatsheng leo lohle.

Phodiso ya difofu tse pedi le ya semumu.

27 Jesu ha a tloha moo, difofu tse pedi tsa mo latela, tsa howa, tsa re: Mora Davida, o re utlwele bohloko.

28 Eitse ha a kena tlung, difofu tseo tsa tla ho yena, mme Jesu a re ho tsona: Na le a dumela hore nka tseba ho etsa hoo na? Tsa re ho yena: E, Morena.

29 Yaba o ama mahlo a tsona, a re: Le etsetswe kamoo le dumetseng kateng.

30 Mahlo a tsona a tutuboloha; mme Jesu a di laya haholo, a re: Iponeleng, hore taba eo e se ke ya tsejwa ke motho.

31 Empa ha di tswile, tsa hasanya botumo ba hae naheng eo yohle.

32 Tsa re di sa tswa tloha, Jesu a tlisetswa motho ya semumu, ya nang le motemona.

33 Mme ha ho lelekilwe motemona semumu sa bua; bongata ba makala, ba re: Taba e jwalo ha e eso ho ka e bonwa Iseraeleng!

34 Empa bafarisi ba re: O leleka batemona ka morena wa batemona.

Thomo ya baapostola ba leshome le metso e mmedi.

35 Jesu a tsamaya, a tjhalakela metse yohle le metsana, a ruta masinagogeng a teng, a bolela Evangeli ya mmuso, a fodisa malwetse wohle le mefokolo yohle.

36 Ha a bona matshwele, a a utlwela bohloko, hobane ba ne ba kgathetse, ba saretswe jwaloka dinku tse se nang modisa.

37 E bile moo a reng ho barutuwa ba hae: Kotulo e kgolo ruri, empa basebetsi ha ba bakae.

38 Rapelang ke hona Morena wa kotulo, hore a romele basebetsi kotulong ya hae.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28