Genese 19 SSO61SO

Tshenyeho ya Sodoma le Gomora. — Qalo ya Bamoabe le Baammone.

1 Mangeloi a mabedi a fihla Sodoma mantsiboya, mme Lota o ne a dutse kgorong ya Sodoma. Lota, eitse ha a a bona, a ema, a ya a a kgahlanyetsa, mme a inamela fatshe ka sefahleho,

2 a re: Oho hle, beng ba ka, a le keng le fapohele tlung ya mohlanka wa lona, le robale teng, mme le hlatswe maoto a lona; le ntoo tsohela tseleng ya lona. Ba re: Tjhe, re tla mpe re robale lepatlelong.

3 Empa a ba phehella haholo, ba ba ba fapohela ho yena, ba kena ka tlung ya hae; mme a ba etsetsa selallo, a ba apehela dinkgwana tse se nang ditomoso, mme ba eja.

4 Empa eitse ba eso ho robale, banna ba motse, bona banna ba Sodoma, ba bokanela ntlo, bana le ba hodileng, batho kaofelafela.

5 Ba bitsa Lota, ba re ho yena: Ba kae banna ba tlileng ho wena bosiung bona? Re ntshetse bona, re tle re ba tsebe.

6 Yaba Lota o tswela ho bona monyako, mme a kwala lehlafi kamora hae.

7 A re: Oho banabeso, se etseng sehloho.

8 Bonang hle, ke na le baradi ba babedi ba esong ho tsebe monna; ke tla le tlisetsa bona kantle, le ba etse kamoo le ratang kateng. Empa feela banna bana, le se ke la ba etsa letho, etswe e le ka baka leo ba keneng moriting wa marulelo a ka.

9 Ba re: Suruha moo! Ba ba ba re: Motho enwa o tlile ho jaka, mme jwale o rata hoba e be moahlodi! Jwale re tla o etsa hampe ho fetisa bona! Jwale monna eo Lota ba mo hatella haholo, mme ba atamela ho thuha lehlafi.

10 Yaba banna bano ba nanabetsa matshoho, mme ba hulela Lota ka tlung ho bona, mme ba kwala monyako.

11 Yaba ba otla banna ba neng ba le pela monyako wa ntlo ka bofofu, ho tloha ho e monyenyane ho isa ho e moholo, ba ba ba kgathala ke ho batla monyako.

12 Yaba banna bao ba re ho Lota: Ke bafe bao o sa nang le bona mona? Bakgwenyana, kapa bara, kapa baradi, leha e le mang le mang eo o nang le yena motseng, o ba ntshe motseng;

13 hobane rona re ya senya motse ona, hobane mohoo o ba qosang ho Jehova o hlile o moholo, mme Jehova o re romile ho o timeletsa.

14 Yaba Lota o tswa ho ya tsebisa bakgwenyana ba hae, ba neng ba tla nyala baradi ba hae, mme a re: Tsohang, le tswe nqalong ena, hobane Jehova o ya timeletsa motse! Empa ho bakgwenyana ba hae ha eba jwaloka hojane o a swaswa.

15 Eitse ha meso e hlaha, mangeloi a akofisa Lota, a re: Tsoha, o nke mosadi wa hao, le baradi ba hao ba babedi ba leng mona, esere mohlomong wa timela tshenyehong ya motse ona.

16 A re a sa dikadika, banna bao ba mo tshwara ka letsoho, ba tshwara le letsoho la mosadi wa hae, le matsoho a baradi ba hae ba babedi, ka baka la mohau wa Jehova ho yena, mme ba mo ntsha, ba mo tlohela kantle ho motse.

17 Eitse ha ba se ba ntsheditswe kantle, e mong wa bona a re: Baleha, o boloke bophelo ba hao; o se ke wa hetla kamorao, o se ke wa ema lehwatateng lohle; balehela thabeng, esere mohlomong wa timeletswa.

18 Lota a re ho bona: O tjhe, monghadi! Ke o a rapela;

19 bona hle, mohlanka wa hao o fumane mohau mahlong a hao, mme lereko la hao le bile leholo leo o nthekolohetseng ka lona, wa boloka bophelo ba ka; empa nna ke sitwa ho balehela thabeng, kotsi e ka tshoha e nkwela hodimo, ka shwa.

20 Bona hle, motse wane o haufi, nke ke balehele ho wona; na ha o monyenyane na? mme moya wa ka o tla phela.

21 A re ho yena: Bona, ke tla o hauhela le tabeng ena, mme ha nka ke ka fatakanya motse ona oo o buang ka wona.

22 Phakisa o balehele teng, hobane ke sitwa ho etsa letho, o eso fihle teng. Ke ka baka leo motse oo o reilweng lebitso la Tsoware.

23 Letsatsi le ne le tjhabela lefatshe, ha Lota a kena Tsoware.

24 Yaba Jehova o nesetsa Sodoma le Gomora sebabole le mollo o tswang ho Jehova mahodimong.

25 A timeletsa metse eo, lehwatata lohle, le bohle ba ahileng metseng, le tse mediswang ke mobu.

26 Empa mosadi wa Lota a tadima morao, mme a fetoha seemahale sa letswai.

27 Abrahama a tsoha e sa le hosasa, a ya nqalong moo a neng a eme teng pela sefahleho sa Jehova.

28 A isa mahlo nqa Sodoma le Gomora, le nqa naheng yohle ya lehwatata, a tadima, mme bonang, mosi wa naha eo o ne o nyoloha jwaloka mosi wa sebopi.

29 E ne eitse ha Modimo o timeletsa metse ya lehwatata, Modimo wa hopola Abrahama, mme wa phonyosa Lota tshenyong eo o sentseng ka yona metse eo Lota a neng a ahile ho yona.

30 Lota a tloha Tsoware, a ya aha thabeng, a ena le baradi ba hae ba babedi; hobane o ne a tshaba ho dula Tsoware. A aha lehaheng, yena le baradi ba hae ba babedi.

31 Yaba moradi wa hae e moholo o re ho moenae: Ntata rona o tsofetse, mme ha ho monna lefatsheng ya ka tlang ho rona ka mokgwa wa lefatshe lohle.

32 Tloo, re nose ntata rona veine, mme re robale le yena, mme re tsosetse ntata rona leloko.

33 Yaba ba nosa ntata bona veine ka bosiu boo, mme e moholo a kena, a robala le ntatae; mme Lota ha a ka a mo lemoha, ha a robala, leha a tsoha.

34 Ka hosasane, e moholo a re ho moenae: Bona, ke letse ke robetse le ntate; a re mo nose veine hape ka bosiu ba kajeno, mme o kene, o robale le yena, mme re tsosetse ntata rona leloko.

35 Yaba ba boela ba nosa ntata bona veine ka bosiu boo, mme e monyenyane a tsoha, a ya robala le yena; mme ha a ka a tseba, ha a robala, leha a tsoha.

36 Yaba baradi ba babedi ba Lota ba emodiswa ke ntata bona.

37 E moholo a tswala mora, a mo rea lebitso la Moabe; ke yena ntata Bamoabe le kajeno.

38 E monyenyane le yena a tswala mora, a mo rea lebitso la Ben-Ammi; ke yena ntata bana ba Ammone le kajeno.