Genese 26 SSO61SO

Isaaka o ya naheng ya Bafilesta. — O etsa selekane le Abimeleke.

1 Jwale tlala ya boela ya eba teng lefatsheng leo, kantle ho tlala ya pele e bileng teng mehleng ya Abrahama; Isaaka a fallela Gerare, ha Abimeleke, morena wa Bafilesta.

2 Yaba Jehova o iponahatsa ho yena, a re: O se ke wa theohela Egepeta, o mpe o sale naheng eo ke tla o bolella yona.

3 Dula naheng ena, mme ke tla ba le wena, ke o hlohonolofatse, hobane dinaha tsena kaofela ke tla di nea wena le ditloholo tsa hao, ke tiise kano eo ke e anetseng Abrahama, ntatao.

4 Ke tla ngatafatsa ditloholo tsa hao, di be ka ka dinaledi tsa lehodimo; dinaha tsena kaofela ke tla di nea ditloholo tsa hao, mme ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofalla molokong wa hao,

5 ka baka la hobane Abrahama a utlwile lentswe la ka, mme a bolokile mekgwa ya ka, le ditaelo tsa ka, le ditaolo tsa ka, le melao ya ka.

6 Yaba Isaaka o dula Gerare.

7 Ha batho ba motse ba mmotsa hodima mosadi wa hae, a re: Ke kgaitsedi ya ka, hobane o ne a tshaba ho re: Ke mosadi wa ka, e tle e se ke ya re mohlomong batho ba motse ba mmolaya ka baka la Rebeka, hobane a ne a le motle ho tadingweng.

8 Yare ha Isaaka a se a ahetse teng haleletsana, Abimeleke, morena wa Bafilesta, a tadima ka fenetere, mme a tshoha a bona Isaaka a ntse a bapala le Rebeka, mosadi wa hae.

9 Yaba Abimeleke o bitsa Isaaka, a re: Bona, kannete motho eo ke mosadi, wa hao; ke ka baka lang ha o itse: Enwa ke kgaitsedi ya ka? Isaaka a re ho yena: Ke hobane ke itse mohlomong nka bolawa ka baka la hae.

10 Abimeleke a re: O re etseditseng taba eo? Hle! motho e mong o ba a ka robala le mosadi wa hao, mme wa re tlama ka molato!

11 Yaba Abimeleke o laela setjhaba kaofela hore: Ya ka amang monna enwa, kapa mosadi wa hae, o tla bolawa.

12 Isaaka a lema naheng eo, a kotula ha lekgolo ka selemo seo; mme Jehova a mo fa lehlohonolo.

13 Motho eo a ba moholo, a tsamaya a ntse a hola, ho fihlela a eba moholoholo.

14 A rua mehlape ya manku, le mehlape ya makgomo, le bahlanka ba bangata, Bafilesta ba ba ba mo honohela.

15 Didiba tsohle tse neng di tjhekilwe ke bahlanka ba ntatae, mehleng ya Abrahama, ntatae, Bafilesta ba di thiba, ba di kata ka mobu.

16 Yaba Abimeleke o re ho Isaaka: Tloha ho rona, hobane o matlafetse ho fetisa rona haholo.

17 Yaba Isaaka o tloha teng a hloma ditente tsa hae sekgutlong sa Gerare, mme a aha teng.

18 Isaaka a boela a tjheka didiba tse neng di tjhekilwe mehleng ya Abrahama, ntatae, hobane Bafilesta ba ne ba di katile, hoba Abrahama a shwe; a boela a di rea mabitso ao di neng di reilwe wona ke ntatae.

19 Bahlanka ba Isaaka ba tjheka sekgutlong, ba fumana teng sediba sa metsi a kollang.

20 Empa badisa ba Gerare ba tsekisana le badisa ba Isaaka, ba re: Metsi ana ke a rona. Yaba o rea sediba seo lebitso le Eseke (tseko), kahobane ba tsekisane le yena.

21 Ba tjheka sediba se seng, empa le sona sa tsekwa; yaba o se rea lebitso la Sitna (molwantshi).

22 Yaba o tloha teng, a tjheka sediba se seng, mme sona ha se a ka sa tsekwa, mme a se rea lebitso la Rehobothe (sebaka), a re: Jwale, Jehova o re etseditse sebaka, mme re tla ata lefatsheng.

23 A tloha teng, a ya Beerseba.

24 Yaba Jehova o iponahatsa ho yena ka bona bosiu boo, a re: Ke nna Modimo wa Abrahama, ntatao; se tshabe, hobane ke na le wena; ke tla o hlohonolofatsa, ke atise ditloholo tsa hao ka baka la Abrahama, mohlanka wa ka.

25 Isaaka a haha aletere teng, a rapela lebitso la Jehova; a ba a hloma tente ya hae teng, mme bahlanka ba hae ba tjheka sediba teng.

26 Yaba Abimeleke o theoha Gerare, a tla ho yena, a na le Akusathe, motswalle wa hae, le Pikole, molaodi wa makgotla a hae.

27 Isaaka a re ho bona: Ke ka baka lang ha le tlile ho nna, haele moo le ntlhoile, mme le ntelekile habo lona?

28 Ba re: Ke kahobane re bona kannete hoba Jehova o na le wena, mme re re: Kano e ke e be teng pakeng tsa rona le wena, re hlabe selekane le wena,

29 sa ho re, o ke ke wa re etsa hampe, jwalokaha le rona re sa ka ra o ama, le jwalokaha re o etseditse molemo feela, ra ba ra o kgutlisa ka kgotso, mme ke mona o sa ntse o le mohlohonolofatsuwa wa Jehova.

30 Yaba o ba etsetsa mokete, ba eja, ba enwa.

31 Ba ntano tsoha ka meso, ba hlapanyetsana; yaba Isaaka o a ba kgutlisa, ba tloha ho yena ka kgotso.

32 Ka lona tsatsi leo, bahlanka ba Isaaka ba tla, ba mo tsebisa taba ya sediba seo ba neng ba ntse ba se tjheka, ba re ho yena: Re fumane metsi.

33 A se bitsa Seba (hlapanyo); ka baka leo, lebitso la motse oo wa eba Beerseba (sediba sa hlapanyo), ho fihlela la kajeno.

34 Esau e ne e le motho ya dilemo tse mashome a mane, mme a nyala Judithe, moradi wa Beeri, Mohethe, le Basmathe, moradi wa Elone, Mohethe.

35 Bao e bile bohloko pelong tsa Isaaka le Rebeka.