Genese 31 SSO61SO

Jakobo o boela fatsheng la Kanana. — O phallelwa ke Labane. — O romela ho Esau. — O lwana le lengeloi. — O boelana le Esau. — O fihla Kanana. — Dina le Sikeme. — Ho shwa ha Isaaka.

1 Jakobo a utlwa dipolelo tsa bara ba Labane, ba re: Jakobo o inketse ntho tsa ntata rona kaofela, mme o ruile letlotlo lena lohle ka tsa ntata rona.

2 Jakobo a lemoha sefahleho sa Labane, a bona hobane ha se sa le bakeng sa hae jwaloka pele.

3 Jehova a re ho Jakobo: Kgutlela lefatsheng la bontatao le ho banabeno, mme ke tla ba le wena.

4 Yaba Jakobo o romela, a biletsa Ragele le Lea naheng, mehlapeng ya hae.

5 A re ho bona: Ke bone sefahleho sa ntata lona, hobane ha se sa le jwaloka pele bakeng sa ka, empa Modimo wa ntate o bile le nna.

6 Le a tseba hoba ke sebeleditse ntata lona ka matla a ka wohle,

7 empa ntata lona o nthetsitse, o fetotse moputso wa ka haleshome; leha ho le jwalo, Modimo ha o a ka wa mo dumella hore a nketse hampe.

8 Mohla a neng a re: Moputso wa hao e tla ba tse tshasana, mehlape kaofela e ne e tswala tse tshasana; mohla a reng: Tse thoboshana e tla ba moputso wa hao, eba dinku kaofela di ne di itswalla tse thoboshana.

9 Modimo o amohile ntata lona mehlape ya hae, o nneile yona.

10 Ya na ya re mohla dinku di itlhokisang, ka lelatsa mahlo a ka, ka tadima ke ntse ke lora, ka bona dipheleu tse hlokang dinku e le tse tshasa, le tse thobosha, le tse rolo.

11 Lengeloi la Modimo la re ho nna torong: Jakobo! Ka re: Ke nna enwa.

12 La re: Ako lelatse mahlo a hao, o bone hobane dipheleu kaofela tse hlokang dinku ke tse tshasa, le tse thobosha, le tse rolo; hobane ke bone tsohle tseo Labane a o entseng tsona.

13 Ke nna Modimo wa Bethele, moo o kileng wa tlotsa mokolokotwane, le moo o kileng wa nkanela ka kano. Raoha jwale, o tlohe naheng ena, o boele lefatsheng la ba heno.

14 Yaba Ragele le Lea ba araba, ba re ho yena: Na re sa na le kabelo kapa lefa ka tlung ya ntata rona na?

15 Na ha a re tadime jwaloka baditjhaba na, a reka ka rona, a ba a ja tjhelete ya theko ya rona?

16 Hobane letlotlo lohle leo Modimo o le amohileng ntata rona, ke la rona le la bana ba rona; etsa tsohle tseo Modimo o o laetseng tsona.

17 Yaba Jakobo o ema, a bea bana ba hae le basadi ba hae dikameleng.

18 A nka le mehlape ya hae kaofela, le maruo a hae kaofela, mehlape e neng e le ya hae eo a e ruileng Paddan-Arame, a tloha ho ya ho Isaaka, ntatae, lefatsheng la Kanana.

19 Athe Labane o ne a ile ho kuta dinku tsa hae. Yaba Ragele o utswa diterafime tsa ntatae.

20 Jakobo a thobela Labane Moarame jwalo, a se ke a mo tsebisa ha a tloha.

21 A thoba jwalo le tsohle tseo a nang le tsona; mme a tloha, a tshela noka, a leba thabeng ya Gileade.

22 Labane a tsebiswa ka tsatsi la boraro hoba Jakobo o thobile.

23 Yaba o nkana le banababo, a mo phallela, a tsamaya matsatsi a supileng, a mo fihlela thabeng ya Gileade.

24 Empa Modimo wa tla ho Labane, Moarame, torong ya bosiu, wa re ho yena: O itemohele, o se ke wa bua le Jakobo leha e le hantle, leha e le hampe.

25 Yaba Labane o fihlela Jakobo. Jakobo o ne a hlomile tente ya hae thabeng, mme Labane le banababo le bona ba hloma thabeng ya Gileade.

26 Yaba Labane o re ho Jakobo: O entseng haele moo o thobile wa mphantsha, wa inkela baradi ba ka jwaloka hoja ba hapilwe ka thebe?

27 O balehile ka sephiring ka baka lang, wa ikutswa ho nna, o sa ka wa mpolella na? Athe nka be ke o kgutlisitse ka thabo, le ka dipina, le ka meropa, le ka dithomo.

28 Ha o a ka wa mpha sebaka sa ho aka bara ba ka le baradi ba ka. Jwale, o entse ka bothoto, ha o entse jwalo.

29 Ke na le matla a ho le etsa hampe, empa Modimo wa bontata lona o buile le nna maobane, wa re: O itemohele, esere o ka bua le Jakobo leha e le hantle, leha e le hampe.

30 Empa, leha ho tsamayeng o tsamaile ka baka la hobane o hlolohetswe ntlo ya ntatao ka ho fetisisa, na o utsweditseng medimo ya ka na?

31 Jakobo a fetola, a re ho Labane: Ke hobane ke ne ke tshaba, ke re, ekaba o tla nkamoha baradi ba hao.

32 Empa eo o fumanang medimo ya hao ho yena, a se ke a phela! Pontsheng ya banababo rona, batla ntho ya hao ho nna, mme o e nke. Kanthe Jakobo ha a tsebe hobane Ragele o e utswitse.

33 Yaba Labane o kena tenteng ya Jakobo, le tenteng ya Lea, le ditenteng tsa makgabunyane a mabedi; empa a se ke a e fumana; yaba o tswa tenteng ya Lea, a kena tenteng ya Ragele.

34 Ragele o ne a nkile diterafime, a di kentse qhaneng ya kamele; o ne a dutse hodima tsona. Labane a batlisisa tente kahohle, a se ke a di fumana.

35 Yaba Ragele o re ho ntatae: Morena wa me a se ke a halefa, ha ke sitwa ho ema pela hao, hobane ke na le seo basadi ba nang le sona. A batla diterafime, a se ke a di bona.

36 Yaba Jakobo o halefa, a omanya Labane. Jakobo a fetola Labane, a re: Sebe sa ka ke sefe, mme molato wa ka ke ofe, oo o mphalletseng ka baka la wona na?

37 Ha o tswa fatakanya mesebetsi ya ka kaofela, ke efe ya mesebetsi yohle ya ntlo ya hao eo o e fumaneng na? E bee mona pela banabeso le banabeno, ba tle ba re ahlolele.

38 Ke dutse ho wena ka dilemo tsena tse mashome a mabedi; dinku tsa hao le dipodi tsa hao ha di a ka tsa folotsa, le dipheleu tsa mohlape wa hao ha ke a ka ka di ja.

39 Ha ke a ka ka o tlisetsa tse harotsweng; ke nna ke senyehetsweng ke tsona; o batlile diatleng tsa ka tse utswitsweng motshehare, le tse utswitsweng bosiu.

40 Ka etsa jwalo, ke qetwa ke letsatsi motshehare, le ke serame bosiu, boroko bo le siyo mahlong a ka.

41 Dilemo tsa ka di mashome a mabedi tseo ke o sebeleditseng ka tsona ka tlung ya hao; dilemo tse leshome le metso e mene bakeng sa baradi ba hao ba babedi, le dilemo tse tsheletseng bakeng sa mehlape ya hao; mme o fetotse moputso wa ka haleshome.

42 Hojane Modimo wa ntate, Modimo wa Abrahama, o tshajwang ke Isaaka, o se ke wa eba le nna, o ka be o nkgutlisitse ke le feela. Modimo o bone ho hloreha ha ka, le ho kgathala ha diatla tsa ka, mme o o kgalemetse maobane.

43 Labane a fetola Jakobo, a re: Baradi bana ke baradi ba ka, mme bara bana ke bara ba ka, mehlape ena ke mehlape ya ka, mme tsohle tseo o di bonang ke tsa ka; nka etsang kajeno lena ho baradi ba a ba ka, le ho bara bao ba ba tswetseng?

44 Tloo he jwale, re hlabe selekane, nna le wena, e be bopaki pakeng tsa ka le wena.

45 Yaba Jakobo o nka lejwe, a le emisa hore e be sefika.

46 Jakobo a re ho banababo: Bokellang majwe. Ba nka majwe, ba etsa mokolokotwane, mme ba jela teng hodima mokolokotwane.

47 Labane a o rea Jegare-Sahadutha (mokolokotwane wa bopaki), Jakobo a o rea Galede (mokolokotwane wa bopaki).

48 Yaba Labane o re: Mokolokotwane ona e be paki mahareng a ka le wena kajeno. Ke ka baka leo lebitso la wona ho thweng ke Galede,

49 leha e le Mitspe (nqalo ya ho lebela), kahobane a re: Jehova a lebele pakeng tsa ka le wena ha re se re sa bonane,

50 hore, ha o ka hlokofatsa baradi ba ka, kapa o ka nka basadi ba bang kantle ho baradi ba ka, hase motho ya tla ba le rona; o iponele, Modimo ke wona o tla ba paki ho nna le wena.

51 Labane a boela a re ho Jakobo: Mokolokotwane ke ona, mme sefika ke sena seo ke se hahileng pakeng tsa ka le wena.

52 Mokolokotwane ona e be paki, le sefika sena e be paki tsa hobane, nna, ha nka ke ka feta mokolokotwane ona ho ya ho wena, le hoba wena, ha o ka ke wa feta mokolokotwane ona, le sefika sena ho tla ho nna ka taba tse mpe.

53 Modimo wa Abrahama, le Modimo wa Nakore, Modimo wa bontata bona o re ahlolele. Yaba le Jakobo o hlapanya ka ya tshajwang ke Isaaka, ntatae.

54 Jakobo a hlaba sehlabelo thabeng, a bitsa bahabo ho tla ja bohobe; yaba ba ja bohobe, ba robala thabeng.

55 Hosasa Labane a tsoha, a aka bara ba hae le baradi ba hae, a ba hlohonolofatsa. Yaba Labane o tloha, a kgutlela ha habo.