Genese 4 SSO61SO

Kaine le Abele. — Lesika la Kaine.

1 Yaba Adama o tseba Eva, mosadi wa hae, mme a emola, a tswala Kaine, a re: Ke itswaletse monna ka thuso ya Jehova.

2 A boela a tswala Abele, moenae. Abele ya eba modisa wa dinku, Kaine yena ya eba ya lemang mobu.

3 Ha isaisa, Kaine a tlisetsa Jehova kabelo ya tse mediswang ke lefatshe;

4 Abele le yena a mo tlisetsa matsibolo a mang a mohlape wa hae, le mafura a wona. Yaba Jehova o tadima Abele le kabelo ya hae;

5 empa ha a ka a tadima Kaine leha e le kabelo ya hae. Kaine a halefa haholo, mme sefahleho sa hae sa sosobana.

6 Jehova a re ho Kaine: O bohale keng? mme sefahleho sa hao se sosobanetseng?

7 Ekare ha o etsa hantle, na sefahleho sa hao se ke ke sa ela na? Mme ha o sa etse hantle, sebe se laletse monyako; mme ditakatso tsa sona di lebile ho wena, o mpe o se buse.

8 Kaine a bua le Abele moenae; mme ha ba le naheng, Kaine a tsohela Abele moenae matla, a mmolaya.

9 Jehova a re ho Kaine: Abele ngwaneno o kae? Kaine a re: Ha ke tsebe; a ke modisa wa ngwaneso na?

10 Jehova a re: O entseng? Lentswe la madi a ngwaneno le howeletsa ho nna le etswa mobung.

11 Mme jwale o rohakilwe ke lefatshe le ahlamisitseng molomo wa lona ho metsa madi a ngwaneno letsohong la hao.

12 Etlare ha o lema lefatshe, le ke ke la o hlahisetsa tsa lona; o tla ba mobalehi le moleleri lefatsheng.

13 Kaine a re ho Jehova: Kotlo ya ka e kgolo ho fetisa see nka se jarang.

14 Bona, o ntelekile naheng ena kajeno, mme ke tla patelwa sefahleho sa hao, mme ke tla ba mobalehi le moleleri lefatsheng: ka baka lena, mang le mang ya mphumanang o tla mpolaya.

15 Jehova a mo fetola, a re: Mang le mang ya ka bolayang Kaine, ho tla phetetswa ho yena hasupa. Jehova a beela Kaine pontsho ya hore, e mong le e mong ya mo fumanang a se ke a mmolaya.

16 Yaba Kaine o tloha pontsheng ya Jehova, a ya aha naheng ya Node ka nqa botjhabela ho Edene.

17 Kaine a tseba mosadi wa hae, mme a emola, a tswala Henoke; Kaine a haha motse, mme a reella motse oo lebitso la Henoke, mora wa hae.

18 Henoke a tswala Irade; Irade a tswala Mehujaele; Mehujaele a tswala Methusaele; Methusaele a tswala Lemeke.

19 Lemeke a nyala basadi ba babedi; lebitso la e mong e ne e le Ada, lebitso la e mong e le Tsilla.

20 Ada a tswala Jabale, e bileng ntata ba dulang ditenteng, ba disang mehlape.

21 Lebitso la moenae e ne e le Jubale; yena e bile ntata bohle ba letsang harepa le phala.

22 Tsilla le yena a tswala Tubale-Kaine, ya neng a tea mesebetsi yohle ya koporo le ya tshepe. Kgaitsedi ya Tubale-Kaine e ne e le Naama.

23 Lemeke a re ho basadi ba hae: Ada le Tsilla, utlwang lentswe la ka! Basadi ba Lemeke, le mamele polelo ya ka! Hobane monna ke mmolaetse leqeba la ka, le monna e motjha letetetso la ka.

24 Kaine ha a pheteletswa hasupa, Lemeke yena e tla ba ha mashome a supileng a balwang hasupa.

25 Adama a boela a tseba mosadi wa hae, mme a tswala mora, a mo rea lebitso la Setha, a re: Ke hoba Modimo o mphile ngwana e mong sebakeng sa Abele ya bolailweng ke Kaine.

26 Setha le yena a tswala mora, a mo rea lebitso la Enose. Ya eba moo ba qalang ho rapela lebitso la Jehova.