Genese 47 SSO61SO

1 Yaba Josefa o a ya, a tsebisa Faro, a re: Ntate o tswile Kanana, a na le banabeso, le manku a bona, le makgomo a bona, le ntho tsohle tsa bona, mme ke bao naheng ya Goshene.

2 A ba a nka banna ba bahlano ho banababo, a ba hlahisa pela Faro.

3 Faro a re ho banababo Josefa: Mosebetsi wa lona ke ofe? Ba re ho Faro: Bahlanka ba hao re badisa, rona le bontata rona.

4 Ba ba ba re ho Faro: Re tlile ho jaka naheng ena, hobane ha ho makgulo a mehlape ya bahlanka ba hao, ka hoba tlala e kgolo naheng ya Kanana, mme re a o rapela jwale, hore bahlanka ba hao ba ke ba ahe naheng ya Goshene.

5 Faro a bolella Josefa, a re: Ntatao le banabeno ba tlile ho wena.

6 Naha ya Egepeta e pela hao; bea ntatao le banabeno naheng e fetisang ka botle, o ba bee naheng ya Goshene, mme ha o tseba banna ba mahlahahlaha hara bona, o ba bee bahlahlobi ba mehlape ya ka.

7 Josefa a tlisa Jakobo, ntatae, a mmea pela Faro, mme Jakobo a hlohonolofatsa Faro.

8 Faro a re ho Jakobo: Ditshiu tsa ho phela ha hao di kae na?

9 Jakobo a re ho Faro: Ditshiu tsa ho jaka ha ka ke dilemo tse lekgolo le mashome a mararo; ditshiu tsa ho phela ha ka di bile kgutshwanyane, di bile mpe, mme ha di a fihla ditshiung tsa dilemo tsa bontate mehleng ya ho jaka ha bona.

10 Jakobo a hlohonolofatsa Faro, mme a tloha pela Faro.

11 Yaba Josefa o bea ntatae le banababo, a ba nea sebaka naheng ya Egepeta, mononong wa naha, naheng ya Ramsese, kamoo Faro a neng a buile kateng.

12 Josefa a otla ntatae ka bohobe, le banababo, le ntlo ya ntatae kaofela, a ba lekanyetsa ka bongata ba bana.

13 Bohobe bo ne bo le siyo lefatsheng lohle, hobane tlala e ne e totile haholo, mme naha ya Egepeta le naha ya Kanana di ne di tepeletse ka baka la tlala.

14 Josefa a bokella ditjhelete tsohle tse neng di le teng lefatsheng la Egepeta le lefatsheng la Kanana, e leng tsona tsa koro eo ba e rekang, mme Josefa a tlisa ditjhelete tseo ka tlung ya Faro.

15 Eitse ha ditjhelete di fedile naheng ya Egepeta le naheng ya Kanana, Baegepeta kaofela ba tla ho Josefa, ba re: Re fe bohobe; a re ka hla ra shwa pela hao haele mona tjhelete e fedile na?

16 Yabo Josefa o re: Tlisang makgomo a lona, ke tla le fa bohobe bakeng sa makgomo a lona, ha ditjhelete di fedile.

17 Yaba ba tlisa makgomo a bona ho Josefa, mme Josefa a ba nea bohobe bakeng sa dipere, le sa manku le sa mehlape ya makgomo, le sa diesele, mme a ba fepa ka bohobe ka selemo seo sohle bakeng sa mehlape ya bona.

18 Selemo seo ha se fetile, ba tla ho yena ka lemo sa hlahlamang, ba re ho yena: Monghadi, re ke ke ra o patela hoba tjhelete e fedile, le mehlape ya dintho e feletse ho mong a rona, mme ha ho letho le setseng pela mong a rona, haese mmele ya rona le masimo a rona.

19 Na re ka shwa jwang pela hao, rona le lefatshe la rona? Ako re reke jwale, rona le masimo a rona, ka bohobe, mme rona le masimo a rona re tla ba bahlanka ba Faro, mme u re nee peo, re tle re phele, mme re se ke ra shwa, mme masimo a rona a se ke a fetoha nahathothe.

20 Yaba lefatshe lohle la Egepeta Josefa o le rekela Faro, hobane Baegepeta ba ne ba rekisa e mong le e mong ka tshimo ya hae, kahobane tlala e ne e ba qetile, mme naha ya ruwa ke Faro.

21 Haele batho, a ba bokella metseng, ho tloha meeding e ka nqa e nngwe ya Egepeta ho isa nqa e nngwe.

22 Feela, naha ya baprista a se ke a e reka, ka hoba baprista ba ne ba na le kabelo e lekantsweng ke Faro, mme ba eja kabelo ya bona eo ba neng ba e fuwa ke Faro; ke ka baka leo ba sa kang ba rekisa ka masimo a bona.

23 Josefa a re ho setjhaba: Bonang, ke le rekelletse Faro kajeno le masimo a lona; peo ya lona ke ena, le tle le leme naha.

24 Etlare mohla ho kotulwang, karolo ya bohlano le tla e nea Faro, mme karolo tse nne e tla ba tsa lona bakeng sa ho jala masimo le sa ho le fepa le ba matlo a lona, le sa ho fepa bana ba lona.

25 Ba re: O re pholositse! mme jwale, a re boneng mohau mahlong a morena, mme re tla ba bahlanka ba Faro.

26 Ebile moo Josefa a hlomang molao lefatsheng la Egepeta, ho fihlela kajenoabokajeno, hore Faro a newe karolo ya bohlano; masimo a baprista ke wona feela a sa kang a nkwa ke Faro.

27 Yaba Iseraele o aha lefatsheng la Egepeta, naheng ya Goshene, mme ba rua teng, ba ata, ba ngatafala haholoholo.

28 Jakobo a phela lefatsheng la Egepeta dilemo tse leshome le metso e supileng; ditshiu tsa dilemo tsa bophelo ba Jakobo ya eba dilemo tse lekgolo le mashome a mane a metso e supileng.

29 Yare nako eo Jakobo a tlang ho shwa ka yona ha e atametse, a bitsa Josefa, mora hae, a re ho yena: Ekare ha ke fela ke bone mohau mahlong a hao, ako bee letsoho la hao katlasa serope sa ka, mme o nketsetse ka molemo le ka nnete; ke a o rapela, o se ke wa mpata Egepeta,

30 ke mpe ke phomole le bontate; o ntlose Egepeta, o ye ho mpata mabitleng a bona. A re: Ke tla etsa jwalokaha o boletse.

31 A re: Nkanele. Mme a mo anela. Yaba Iseraele o inamela mosamong wa malao a hae.