Genese 25 SSO61SO

Ho shwa ha Abrahama.

1 Abrahama a boela a nka mosadi, lebitso la hae e le Ketura.

2 Mosadi eo a mo tswalla Simrane, le Jokshane, le Medane, le Midiane, le Jishbake, le Shua.

3 Jokshane a tswala Seba le Dedane; bara ba Dedane ya eba Baashurime, le Baletushime, le Baleummime.

4 Bara ba Midiane ke Efa, le Efere, le Henoke, le Abida, le Eldaa: bohle bao ke bara ba Ketura.

5 Abrahama a abela Isaaka tsohle tseo a nang le tsona.

6 Empa haele bara ba basadi ba bang, bao Abrahama a neng a na le bona, Abrahama a ba abela dimpho, mme a ba tlosa pela Isaaka, mora hae, a sa ntse a phela, a ba isa ka nqa botjhabela, naheng ya Botjhabela.

7 Ditshiu tsa bophelo ba Abrahama tseo a phetseng ka tsona, ke tsena: ke dilemo tse lekgolo le mashome a supileng a metso e mehlano.

8 Abrahama a neela moya, a shwa botsofading bo botle, a hodile ho kgodisang; mme a orohela setjhabeng sa habo.

9 Isaaka le Ishmaele, bara ba hae, ba mo pata lehaheng la Makpela, tshimong ya Efrone, mora Tsohare, Mohethe, e pela Mamre.

10 Tshimo eo ke eo Abrahama a neng a e rekile ho bara ba Hethe: ya eba moo Abrahama a patwang teng le Sara, mosadi wa hae.

11 Yare Abrahama ha a se a shwele, Modimo wa nna wa hlohonolofatsa Isaaka, mora hae; mme a aha sedibeng sa Lakai-roi.

Lesika la Ishmaele.

12 Ke tsena ditloholo tsa Ishmaele, mora Abrahama, eo Agare, Moegepeta, lekgabunyane la Sara, a mo tswaletseng Abrahama.

13 Mabitso a bara ba Ishmaele, ka lenaneo la bona, ka ho tswalwa ha bona, ke wona ana: Ke Nebajothe, letsibolo la Ishmaele, le Kedare, le Adbeele, le Mibsame,

14 le Mishma, le Duma, le Masa,

15 le Hadade, le Thema, le Jethure, le Nafishe, le Kedma.

16 Ke bona bao bara ba Ishmaele, ke ao mabitso a bona ka metse ya bona, le ka meaho ya bona, mahosana a leshome le metso e mmedi a ditjhaba tsa wona.

17 Dilemo tsa bophelo ba Ishmaele ke tsena: e bile dilemo tse lekgolo le mashome a mararo a metso e supileng, mme a neela moya, a shwa, a orohela setjhabeng sa habo.

18 Ba lesika la hae ba ahela ho nka Havila ho isa Shure e pela Egepeta ka nqa Asiria; Ishmaele a aha jwalo pontsheng ya banababo kaofela.

Bara ba babedi ba Isaaka.

19 Ke tsena ditloholo tsa Isaaka, mora Abrahama. Abrahama o ne a tswale Isaaka.

20 Isaaka o ne a na le dilemo tse mashome a mane ha a nyala Rebeka, moradi wa Bethuele, Moarame wa Paddan-Arame, kgaitsedi ya Labane, Moarame.

21 Isaaka a rapela Jehova bakeng sa Rebeka, mosadi wa hae, hobane e ne e le nyopa; Jehova a utlwa thapelo ya hae, mme Rebeka, mosadi wa hae, a emola.

22 Mafahla a ne a thala maleng a hae; yaba o re: Ha ho le jwalo, taba eo e ntlhahellang? Yaba o ya botsa Jehova.

23 Jehova a re ho yena: Ditjhaba tse pedi di ka popelong ya hao; mefuta e mmedi e tla ikarohanya e etswa maleng a hao, setjhaba se tla hlola setjhaba se seng, mme e moholo o tla sebeletsa e monyenyane.

24 Ditshiu tsa hae tsa ho beleha ha di phethahala, a tshoha mafahla a le popelong ya hae;

25 wa pele a tswa a le mofubedu kahohle, a tshwana le kobo ya boya, mme ba mo rea lebitso la Esau.

26 Moenae a tswa kamora hae, letsoho la hae le tshwere serethe sa Esau; mme a rewa lebitso la Jakobo. Isaaka e ne e le motho ya dilemo tse mashome a tsheletseng, mohla ba tswalwang.

27 Bashanyana ba hola. Esau ya eba setsomi se masene, motho wa dinaha; Jakobo yena ya eba motho ya se nang mokgwa, ya dulang ditenteng.

28 Isaaka a rata Esau, kahobane a ne a eja dinama tse tsomilweng ke yena, mme Rebeka a rata Jakobo.

29 Mohlomong, Jakobo o ne a phehile dijo; Esau a fihla a etswa naheng, a kgathetse.

30 Yaba Esau o re ho Jakobo: Ako mphe hle, ke je bofubedu boo, hobane ke kgathetse. Ke ka baka leo a reilweng lebitso la Edomo.

31 Jakobo a re: Nthekisetse boholo ba hao pele.

32 Yaba Esau o re: Bona, ke se ke ya shwa, mme boholwane boo bo tla nthusang?

33 Jakobo a re: Ntlhapanyetse he pele. Yaba o a mo hlapanyetsa, a rekisa ka boholwane ba hae ho Jakobo.

34 Yaba Jakobo o fa Esau bohobe le moapeho wa dinawa; mme a ja, a nwa, a ntoo ikela. Esau o ne a nyedise boholwane ba hae ka mokgwa o jwalo.