Genese 41 SSO61SO

1 Yare dilemo tse pedi ha di fetile, Faro a lora a eme pela noka.

2 A bona dikgomo tse supileng tsa dithole, tse ntle, tse nama di mafura, di etswa nokeng, di fula mohlakeng;

3 a boela a bona dikgomo tse ding tsa dithole tse supileng di etswa nokeng kamora tseo, e le tse mpe ha di tadingwa, tse nama di otileng; tsa ema pela dikgomo tse ding lebopong la noka.

4 Yaba dikgomo tse mpe ha di tadingwa, tsa meketa, di ja kgomo tse supileng, tse ntle ho bonwa, tse nonneng. Yaba Faro o a phaphama.

5 A boela a robala, a lora hape a bona diqwapi tse supileng tsa koro di medile lehlakeng le le leng, tse nonneng, tse ntle.

6 A ba a bona le qwapi tse supileng tse phutsitseng, tse tjheleng ke moya wa botjhabela, di mela kamora tseo.

7 Diqwapi tse phutsitseng tsa metsa diqwapi tse supileng tse nonneng, tse ntle. Yaba Faro o a phaphama, a fumana hoba ke toro.

8 Yare hosasa, moya wa hae wa be o tshohile; a romela ho bitsa dinohe kaofela tsa Egepeta, le ba bohlale ba teng. Yaba Faro o ba bolella ditoro tsa hae, empa ha ho a ka ha eba le a mong ho bona ya tsebang ho di phuthollela Faro.

9 Yaba molaodi wa baqhatsetsi o bua le Faro, a re: Melato ya ka ke e eleditswe kajeno.

10 Faro o ne a halefele bahlanka ba hae, a nkenya teronkong ka tlung ya molaodi wa balebedi, nna le molaodi wa baapehedi.

11 Ra lora ditoro bosiung bo le bong, nna le yena, mong le mong toro ya hae ka phuthollo ya yona.

12 Mohlankana o ne a le teng le rona, wa Moheberu, mofo wa molaodi wa balebedi, mme ra mmolella; yaba o re phuthollela ditoro tsa rona, motho ka mong ka toro ya hae.

13 Yare kamoo a neng a re phutholletse kateng, ha fela ha eba jwalo; nna, Faro a mpusetsa kabelong ya ka, mme elwa a mo fanyeha.

14 Yaba Faro o romela ho bitsa Josefa; ba phakisa ba mo ntsha teronkong, mme a beolwa, a apeswa diaparo disele, a tla ho Faro.

15 Faro a re ho Josefa: Ke lorile toro, mme ha ho ya e phuthollang, mme ke utlwile ba o bolela hore, ha o utlwile toro, o a e phutholla.

16 Josefa a araba Faro, a re: Hase nna, Modimo ke wona o ka arabelang Faro ka karabo ya kgotso.

17 Yaba Faro o re ho Josefa: Ho loreng ha ka, bona, ke ne ke eme lebopong la noka.

18 Yaba ho tswa nokeng kgomo tse supileng tsa dithole, tse nonneng, tse ntle ho tadingweng, mme tsa nna tsa fula mohlakeng.

19 Ka boela ka bona ho etswa kgomo tse ding tse supileng kamora tsona, e le meketa, di le mpe haholo ha di tadingwa, di otile dinama; ke ne ke eso ho ka ke bona tse mpe hakalo lefatsheng lohle la Egepeta.

20 Dikgomo tse otileng tsa meketa, tsa eja dikgomo tse supileng tsa pele, tse nonneng.

21 Eitse hoba di di metse, ha di a ka tsa bonahala hoba di di kwentse kahare, tsa mpa tsa sala di le mpe ho tadingweng jwaloka pele. Yaba ke a phaphama.

22 Ho loreng ha ka ka bona diqwapi tse supileng di medile lehlakeng le le leng, di nonne, di le ntle.

23 Ka ba ka bona diqwapi tse supileng tse phutsitseng, tse otileng, tse tjheleng ke moya wa botjihabela, di etswa kamora tseo;

24 mme diqwapi tse otileng tsa metsa diqwapi tse supileng tse ntle. Ke boleletse dinohe, empa ha ho motho ya mphuthollelang.

25 Yaba Josefa o re ho Faro: Toro ya Faro e nngwe. Modimo o tsebisitse Faro seo o yang ho se etsa.

26 Dikgomo tse ntle tse supileng ke dilemo tse supileng, le diqwapi tse ntle tse supileng ke dilemo tse supileng. Ke toro e le nngwe.

27 Dikgomo tse supileng tse otileng, tse mpe, tse tswileng kamora tseo, ke dilemo tse supileng; le diqwapi tse supileng tse phutsitseng, tse tjheleng ke moya wa botjhabela, e tla ba dilemo tse supileng tsa tlala.

28 Ke yona taba eo ke e boleletseng Faro: Seo Modimo o tlang ho se etsa o se bontshitse Faro.

29 Bona, ho tla dilemo tse supileng tsa nala e kgolo naheng yohle ya Egepeta;

30 mme ho tla hlaha dilemo tse supileng tsa tlala kamora tsona, mme nala kaofela e tla lebalwa lefatsheng la Egepeta, tlala e qete naha.

31 Ha ho ka ke ha bonahala hoba nala e bile teng naheng ena ka baka la tlala eo e hlahlamang, hobane e tla ba tlala e kgolo haholo.

32 Ha toro e kile ya phetelwa Faro habedi, ke ho re, ke taba e tiisitsweng ke Modimo, mme Modimo o tla phakisa o e phethe.

33 Jwale, Faro a ke a bone motho ya masene, ya bohlale, mme a mmee hodima naha ya Egepeta.

34 Faro a ke a etse, a bee bahlahlobi naheng yohle, mme a nke karolo ya bohlano ya tse mediswang naheng ya Egepeta dilemong tse supileng tsa nala;

35 ba bokelle dijo tsohle tsa dilemo tseo tse ntle tse tlang, ba bee koro matleng a Faro, ba boloke dijo metseng.

36 Dijo tseo e tla ba nyase ya naha ka dilemo tse supileng tsa tlala tse tlang ho ba teng naheng ya Egepeta, naha e tle e se ke ya eshwa ke tlala.

37 Taba ena ya kgahlisa Faro le bahlanka ba hae kaofela.

38 Yaba Faro o re ho bahlanka ba hae: Na re ka hla ra fumana motho ya tshwanang le enwa, eo Moya wa Modimo o leng ho yena?

39 Faro a re ho Josefa: Haele mona Modimo o o senoletse taba tsena tsohle, ha ho motho ya utlwisisang, ya bohlale jwaloka wena.

40 Ke wena ya tlang ho ba mmusisi wa ntlo ya ka, mme setjhaba sa ka kaofela se tla buswa ka molomo wa hao; ke tla ba moholo ho wena ka terone feela.

41 Faro a ba a re ho Josefa: Bona, ke o beile hodima naha yohle ya Egepeta.

42 Yaba Faro o ntsha lesale la hae monwaneng wa hae, a le kenya monwaneng wa Josefa, mme as mo hlopha ka masela a lene a tshesane, a mo rwesa letjekwana la kgauta molaleng.

43 A mo dudisa koloing e hlahlamang ya hae, mme ha hoeletswa kapele ho yena, ha thwe: Inamang! mme a mmea hodima lefatshe lohle la Egepeta.

44 Faro a re ho Josefa: Ke nna Faro, mme haese ka taelo ya hao, ha ho motho ya ka emisang letsoho la hae, kapa leoto la hae naheng yohle ya Egepeta.

45 Faro a rea Josefa lebitso la Tsafnathe-Paeneake (mophutholli wa tse patilweng), mme a mo nea mosadi, Asnathe, moradi wa Poti-Fera, moprista wa One. Yaba Josefa o ya hlahloba lefatshe la Egepeta.

46 Josefa o ne a na le dilemo tse mashome a mararo mohla a emang pela Faro, morena wa Egepeta. Mme Josefa a tswa pela Faro, a ya lekola naha yohle ya Egepeta.

47 Ka dilemo tse supileng tsa nala, lefatshe la bea ka ho fetisisa.

48 Yaba o bokella dijo kaofela tsa dilemo tse supileng, tse nnileng tsa eba teng fatsheng la Egepeta, a boloka dijo metseng, a bea motseng o mong le o mong dijo tsa naha e ka mathoko.

49 Josefa a bokella koro e ka ka lehlabathe la lewatle ka bongata, e ngata-ngata, ho fihlela a ba a lesa ho e bala, hobane e ne e se na palo.

50 Bara ba babedi ba ne ba tswallwe Josefa dilemo tsa tlala di eso ho fihle, bao Asnathe, moradi wa Poti-Fera, moprista wa One, a neng a mo tswalle bona.

51 E moholo, Josefa a mo rea lebitso la Manasse (ya lebadisang), a re: Ke hobane Modimo o ntebadisitse ho hlora ha ka kaofela, le ntlo yohle ya ntate.

52 E monyenyane a mo rea lebitso la Efraime (ya behang), a re: Ke hobane Modimo o nkatiseditse lefatsheng la tlokotsi ya ka.

53 Yaba dilemo tse supileng tsa nala tse bileng teng naheng ya Egepeta di a fela;

54 mme dilemo tse supileng tsa tlala tsa qala ho fihla, kamoo Josefa a neng a boletse kateng, tlala ya eba teng dinaheng tsohle, empa naheng yohle ya Egepeta bohobe bo ne bo le teng.

55 Yare ha naha yohle ya Egepeta e kenwa ke tlala, setjhaba sa llela bohobe ho Faro; Faro a re ho Baegepeta kaofela: Eyang ho Josefa, le etseng seo a tlang ho le bolella sona.

56 Tlala e ne e aparetse naha yohle; yaba Josefa o bula mediko kaofela, a rekisa ho Baegepeta; mme tlala ya nna ya tota lefatsheng la Egepeta.

57 Ba dinaha tsohle ba tla Egepeta, ho tla reka ho Josefa, hobane tlala e ne e le kgolo lefatsheng lohle.