Genese 30 SSO61SO

1 Eitse ha Ragele a bona hoba ha a tswalle Jakobo bana, Ragele a honohela moholwane wa hae, a re ho Jakobo: Nnee bana; ho seng jwalo, ke a shwa.

2 Yaba Jakobo o halefela Ragele, a re: A ke eme bakeng sa Modimo o o hanetseng le ho beleha na?

3 A re: Lekgabunyane la me, Bilha, ke lena; eya ho lona, le tle le tswale bana mangoleng a me, mme ke bone bara ka lona.

4 A mo nea Bilha, lekgabunyane la hae, hore e be mosadi wa hae; mme Jakobo a ya ho yena.

5 Bilha a emola, a tswalla Jakobo mora.

6 Yaba Ragele o re: Modimo o nkahloletse, o bile o mametse lentswe la ka, o nneile mora. Ka baka leo, a mo rea lebitso la Dane (moahlodi).

7 Bilha, lekgabunyane la Ragele, a boela a emola, a tswalla Jakobo mora wa bobedi.

8 Ragele a re: Ke lwanne le moholwane wa me ntwa e kang ya Modimo, ke bile ke mo hlotse. Yaba o mo rea lebitso la Nefthali (ntwa ya ka).

9 Eitse ha Lea a bona hoba o dutse ho beleha, a nka Silpa, lekgabunyane la hae, a mo nea Jakobo, hore e be mosadi wa hae.

10 Silpa, lekgabunyane la Lea, a tswalla Jakobo mora.

11 Lea a re: Ke lehlohonolo! Mme a mo rea lebitso la Gade (lehlohonolo).

12 Silpa, lekgabunyane la Lea, a boela a tswalla Jakobo mora wa bobedi.

13 Lea a re: Ke lehlohonolo, hobane baradi ba batho ba tla mpitsa ya lehlohonolo; mme a mo rea lebitso la Asere (ya lehlohonolo).

14 Yare ha Rubene a ile naheng mohla ho kotulwang koro, a fumana diduda naheng, a di tlisetsa Lea, mmae. Yaba Ragele o re ho Lea: Ako nkarolele diduda tsa mora hao.

15 Lea a re ho yena: Hleka ke ntho e nyenyane ha o nkamohile monna wa me? a o ya nkamoha le diduda tsa mora wa me na? Ragele a re: O tla robala le wena bosiung bona, bakeng sa diduda tsa mora hao.

16 Eitse ha Jakobo a oroha naheng mantsiboya, Lea a tswa, a ya mo kgahlanyetsa, a re: O tla tla ha ka, hobane ke o ananne ruri ka diduda tsa mora wa me. Yaba o robala le yena ka bosiu boo.

17 Jwale Modimo wa utlwa Lea, mme a emola, a tswalla Jakobo mora wa bohlano.

18 Lea a re: Jehova o nneile moputso wa me, kamoo ke neileng monna wa me lekgabunyane la me. A mo rea lebitso la Issaskare (moputso).

19 Lea a boela a emola, a tswalla Jakobo mora wa botshelela.

20 Yaba Lea o re: Modimo o ntshitsitse ka neo e ntle; jwale, monna wa me o tla dula ha ka, hobane ke mo tswaletse bara ba tsheletseng. Mme a mo rea lebitso la Sabulone (moaho).

21 Kamorao, a tswala moradi, a mo rea lebitso la Dina.

22 Yaba Modimo o hopola Ragele, Modimo wa ba wa mo utlwa, wa thibolla popelo ya hae.

23 A emola, a tswala mora, a re: Modimo o tlositse sekgobo sa me.

24 Mme a mo rea lebitso la Josefa (kekeletso), a re: Jehova a nkekeletse mora e mong.

25 Eitse hobane Ragele a tswale Josefa, Jakobo a re ho Labane: Ntokolle, ke ye heso, lefatsheng la heso.

26 O nnee basadi ba ka le bana ba ka, bao ke ba sebeleditseng ho wena, ke ikele, etswe o tseba tshebeletso ya ka eo ke o sebeleditseng ka yona.

27 Labane a re ho yena: A nke ke fumane mohau mahlong a hao, hobane ke lemohile hoba Jehova o ntlhohonolofaditse ka baka la hao.

28 A ba a re: Mpehele moputso wa hao, mme ke tla o nea.

29 Jakobo a re ho yena: O tseba kamoo ke o sebeleditseng kateng, le kamoo mehlape ya hao e eketsehileng ho nna kateng.

30 Hobane o ne o na le ntho di se kae, ha ke eso ho tle, empa jwale, di atile haholo, mme Jehova o o file lehlohonolo haesale ke etla; mme jwale, ntlo ya ka yona ke tla e sebeletsa neneng?

31 Labane a re: Ke o neeng? Jakobo a re: O se ke wa nnea letho; empa ha o ka nketsetsa kamoo ke tla o bolella kateng, ke tla boela ke dise mehlape ya hao, ke e boloke:

32 ke tla lekola mehlape ya hao kaofela kajeno, ke kgethe ho yona nku tsohle tse tsasana, le tse thoboshana, le nku tsohle tse nang le bokgunwana mohlapeng wa dinku, le dipodi tse tshasana, le tse thoboshana, mme e tla ba wona moputso wa ka.

33 Ke moo ho loka ha ka ho tla nkemela mehleng e tlang, mohla o tlang ho bona moputso wa ka; e nngwe le e nngwe e seng tshasana, kapa thoboshana hara dipodi, le e seng kgunwana hara dinku tsa ka, etlaba ke ya boshudu ho nna.

34 Labane a re: Ke teng, a ho be jwalokaha o boletse.

35 Yaba ka lona tsatsi leo o kgetha dipodi tse tona kaofela tse tshasa le tse thobosha, le dipodi tse tshehadi kaofela tse tshasana le tse thoboshana, le tsohle tse nang le bosuwana, le tse kgunwana hara dinku, a di nea bara ba hae matsohong.

36 A bea sebaka sa matsatsi a mararo pakeng tsa hae le Jakobo; mme Jakobo a disa mehlape ya Labane e setseng.

37 Yaba Jakobo o inkela makala a matala a poplire, le a haselaare, le a tjhesnute, a a ebola, a a etsa metaka e mesweu, a hlahisa bosweu bo ho wona.

38 A bea dithupa tseo a di ebotseng pela mehlape dinwelong le dikgatamping tsa metsi, tseo dinku di lemaletseng ho nwa ho tsona, di tle di itlhokise ha di tla nwa.

39 Dinku tsa itlhokisa pela dithupa, tsa tswala dikonyana tse tshasana, le tse thoboshana, le tse mebalabala.

40 Jakobo a kgetha dikonyana, a lebisa diphatla tsa mehlape ho tse tshasana le ho tsohle tse kgunwana tse mohlapeng wa Labane; a bea mehlape ya hae ka hosele, a se ke a e kopanya le mehlape ya Labane.

41 Ya na ya re ha dinku tse matla di itlhokisa, Jakobo a bee dithupa pela mahlo a dinku dikgatamping, di tle di itlhokise pela dithupa.

42 Empa haele dinku tse fokolang, a se ke a di bea; ya eba moo tse fokolang e bang tsa Labane, tse tiileng ya eba tsa Jakobo.

43 Monna eo a rua haholoholo, a ba le mehlape e mengata, le bahlanka ba batshehadi, le bahlanka ba batona, le dikamele, le diesele.