Genese 37 SSO61SO

Josefa o rekiswa ke banababo.

1 Jakobo a nna a aha naheng eo ntatae a neng a jakile ho yona, naha ya Kanana.

2 Meloko ya Jakobo ke ena: Josefa o ne a le dilemo tse leshome le metso e supileng; o ne a ntse a alosa dinku le banababo, mme mohlankanyana eo o ne a tsamaya le bara ba Bilha le bara ba Silpa, basadi ba ntatae; empa Josefa o ne a ntse a sebela ntata bona ditaba tse mpe tsa bona.

3 Iseraele o ne a rata Josefa ho fetisa bana ba hae kaofela, kahobane e le mora wa botsofadi ba hae, mme a mo etsetsa seaparo se mebalabala.

4 Eitse ha banababo ba bona hoba ntata bona o mo rata ho fetisa banababo kaofela, ba mo hloya, ba sitwa ho bua le yena ka kgotso.

5 Josefa a lora toro, a e bolella banababo; yaba ba eketsa ho mo hloya.

6 A re ho bona: A le keng le mamele toro ena eo ke e lorileng.

7 Ke lorile re tlama mangata masimong, mme ka bona mangata a lona a teela ngata ya ka hare, a inama pela yona.

8 Yaba banababo ba re ho yena: Hleka o re, o tla rena hodima rona na? kapa o tla fela o re buse na? Ba eketsa ho mo hloya ka baka la ditoro tsa hae, le ka baka la dipolelo tsa hae.

9 A lora toro e nngwe hape, a e bolella banababo, a re: Bonang, ke boetse ke lorile toro: letsatsi, le kgwedi, le dinaledi tse leshome le motso o mong di ne di inama pela ka.

10 A bolella ntatae le banababo; yaba ntatae o a mo kgalemela, a re ho yena: Keng toro eo o e lorileng? Hleka ruri nna, le mmao, le banabeno, re tla tla, re inamele fatshe pela hao na?

11 Banababo ba mo honohela, empa ntatae a nahana taba eo.

12 Banababo ba tsamaya ho ya alosetsa dinku tsa ntata bona Sikeme.

13 Yaba Iseraele o re ho Josefa: Ha ke re, banabeno ba alositse Sikeme? Tloo, ke o romele ho bona. A re ho yena: Ke nna enwa.

14 Yaba o re ho yena: Ako ye hle, o bone hore na ho ntse ho dutswe hantle ke banabeno le ke mehlape, o ntoo ntlela le ditaba. Yaba o mo roma a le sekgutlong sa Hebrone, mme a ya Sikeme.

15 Motho a mo fumana, a bona a ntse a phaila naheng, mme motho eo a mmotsa, a re: O batlang?

16 A re: Ke batla banabeso, ako mpolelle moo ba aloseditseng teng.

17 Motho eo a re: Ba se ba tlohile mona, hobane ke ba utlwile ba re: A re yeng Dothane. Yaba Josefa o latela banababo, a ba fihlela Dothane.

18 Yare ha ba mmona a sa le hole, a eso ho atamele, ba mo rera ho mmolaya.

19 Ba bolellana, ba re: Bonang raditoro, ke yane ya tlang!

20 Tloong jwale, re mmolayeng, re mo diheleng lemeneng le leng, re tle re re: O rusolotswe ke selalome; re bone hore ditoro tsa hae di tla fella kae.

21 Empa Rubene a ba utlwa, mme a mo namolela diatleng tsa bona, a re: Re se keng ra ama bophelo ba hae.

22 Rubene a ba a re ho bona: Se tsholleng madi, le mpe le mo diheleng lemeneng lena le nahathothe, le se ke la bea letsoho hodima hae. A rialo hore a tle a mo namolele matsohong a bona, a mmusetse ho ntatae.

23 Yare ha Josefa a fihla ho banababo, ba hlobodisa Josefa seaparo sa hae, seaparo se mebalabala seo a se apereng;

24 ba mo nka, ba mo dihela lemeneng; mme lemena leo le ne le le feela, le se na metsi.

25 Yaba ba dula ho ja bohobe. Yare ha ba emisa mahlo a bona, ba bona sehlopha sa Baishmaele se etswa Gileade, dikamele tsa bona di belesitse dinoko, le balsame, le mirra, ba tsamaya, ba di isa Egepeta.

26 Juda a re ho banababo: Na re tla ruang, leha re ka bolaya ngwanabo rona, ra peta madi a hae na?

27 Tloong, re mo rekiseng ho Baishmaele, re tle re se ke ra isa matsoho a rona hodima hae, hobane ke ngwanabo rona, nama ya rona. Banababo ba mo dumela.

28 Yare ha ho feta bahwebi bao ba Midiane, ba nyolla Josefa, ba mo ntsha lemeneng, ba mo rekisa ho baishmale ka ditjhelete tse mashome a mabedi; mme ba ikela Egepeta le Josefa.

29 Yare ha Rubene a kgutlela lemeneng, a fumana Josefa a le siyo ka lemeneng, mme a hahola diaparo tsa hae,

30 a boela ho banababo, a re: Ngwana ha a sa le yo, mme nna ke tla leba kae na?

31 Yaba ba nka seaparo sa Josefa, ba hlaba phorohlwana ya podi, ba qopetsa seaparo mading;

32 Ba romela seaparo se mebalabala, ba se isa ho ntata bona, ba re: Re fumane ntho ena; ako e tsebe hore na ke seaparo sa mora hao, kapa ha se sona?

33 A se tseba, a re: Seaparo sa mora ka! Selalome se mo jele; jo! Josefa o harotswe, o harotswe!

34 Yaba Jakobo o hahola dikobo tsa hae, a itlama letheka ka lesela le mahwashe, a llela mora wa hae ka ditshiu tse ngata.

35 Bara ba hae kaofela, le baradi ba hae kaofela, ba tla ho mo tshedisa, empa a hana ho itshedisa, a re: Ke tla theohela nqalong ya bafu ho mora wa ka, ke ntse ke lla. Ntatae a mo llela jwalo.

36 Bamidiane ba mo rekisa Egepeta ho Potifaro, tona ya Faro, hlooho ya balebedi.